Uchwały Rady Gminy w Ślemieniu w roku 2020
 

 

Uchwały z dnia 29.10.2020r

 

Uchwała nr XXVII.160.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xxvii-160-2020.pdf

Uchwała nr XXVII.159.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020

/pliki/ugslemien/uchwala_xxvii-159-2020.pdf

Uchwała nr XXVII.158.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

/pliki/ugslemien/uchwala_xxvii-158-2020.pdf

/pliki/ugslemien/uchwala_xxvii-158-2020_zalaczniki.pdf

Uchwała nr XXVII.157.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

/pliki/ugslemien/uchwala_xxvii-157-2020.pdf

Uchwała nr XXVII.156.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Kocoń w rejonie ul. Miła

/pliki/ugslemien/uchwala_xxvii-156-2020.pdf

 

 

Uchwały z dnia 12.10.2020r

 

Uchwała nr XXVI.155.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

uchwala_xxvi-155-2020.pdf

 

Uchwała nr XXVI.154.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020

uchwala_xxvi-154-2020.pdf

 

Uchwała nr XXVI.153.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 12 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

uchwala_xxvi-153-2020.pdf

 

Uchwała nr XXVI.152.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ślemień

uchwala_xxvi-152-2020.pdf

 

Uchwała nr XXVI.151.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Ślemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021"

uchwala_xxvi-151-2020.pdf

 

Uchwały z dnia 20.08.2020r.Uchwała nr XXV.150.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

uchwala_xxv-150-2020.pdf

 

Uchwała nr XXV.149.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020

uchwala_xxv-149-2020.pdf

 

Uchwała nr XXV.148.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia w drodze umowy darowizny na mienie komunalne Gminy Ślemień nieruchomości nr 767/5 położonej w Koconiu

uchwala_xxv-148-2020.pdf

 

Uchwała nr XXV.147.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Gminy Ślemień przez Ochotniczą Straż Pożarną w Koconiu

uchwala_xxv-147-2020.pdf

 

Uchwała nr XXV.146.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI.124.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

uchwala_xxv-146-2020.pdf

 

Uchwała nr XXV.145.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ślemień na okres od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

uchwala_xxv-145-2020.pdf

 

Uchwały z dnia 09.07.2020r.Uchwała nr XXIV.144.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uzgodnienia Projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego - część położona w województwie śląskim

uchwala_xxiv-144-2020.pdf

wyniki_glosowania_uchwala_xxiv-144-2020.pdf

 

Uchwała nr XXIV.143.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

/pliki/ugslemien/uchwala_xxiv-143-2020.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_glosowania_uchwala_xxiv-143-2020.pdf

 

Uchwała nr XXIV.142.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ślemień

uchwala_xxiv-142-2020.pdf

wyniki_glosowania_uchwala_xxiv-142-2020.pdf

 

Uchwała nr XXIV.141.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie Gminy Ślemień

uchwala_xxiv-141-2020.pdf

wyniki_glosowania_uchwala_xxiv-141-2020.pdf

 

Uchwała nr XXIV.140.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

uchwala_xxiv-140-2020.pdf

wyniki_glosowania_uchwala_xxiv-140-2020.pdf

 

Uchwała nr XXIV.139.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020

uchwala_xxiv-139-2020.pdf

wyniki_glosowania_uchwala_xxiv-139-2020.pdf

 

Uchwała nr XXIV.138.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ślemień absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

uchwala_xxiv-138-2020.pdf

wyniki_glosowania_uchwala_xxiv-138-2020.pdf

 

Uchwała nr XXIV.137.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2019 rok

uchwala_xxiv-137-2020.pdf

wyniki_glosowania_uchwala_xxiv-137-2020.pdf

 

Uchwała nr XXIV.136.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ślemień

uchwala_xxiv-136-2020.pdf

wyniki_glosowania_uchwala_xxiv-136-2020.pdf

 

 

Uchwały z dnia 25.05.2020r.


Uchwała nr XXIII.135.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

uchwala_xxiii-135-2020.pdf 

Uchwała nr XXIII.134.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020

uchwala_xxiii-134-2020.pdf 

Uchwała nr XXIII.133.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ślemień na lata 2020-2025 z perspektywą do roku 2020

uchwala_xxiii-133-2020.pdf
pos_slemien_zalacznik_do_uchwaly_z_dnia_25_maja_2020.pdf
 
 
Uchwały z dnia 16.04.2020r.


Uchwała nr XXII.132.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

uchwala_xxii-132-2020.pdf

Uchwała nr XXII.131.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020

uchwala_xxii-131-2020.pdf

Uchwała nr XXII.130.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Żywieckiemu

uchwala_xxii-130-2020.pdf

Uchwała nr XXII.129.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie pobytu osoby niepełnosprawnej - mieszkańca gminy Ślemień, biorącego udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłem Anioła" w Radziechowach

uchwala_xxii-129-2020.pdf

Uchwała nr XXII.128.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień na 2020 rok.

uchwala_xxii-128-2020.pdf

Uchwała nr XXII.127.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Ślemień z wnioskiem pn. "Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Lasie z przeznaczeniem na cele kulturalne wraz z funkcją miejsc postojowych" o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Marszałkowskim Konkursie "Inicjatywa Sołecka" w 2020 roku.

uchwala_xxii-127-2020.pdf


Uchwały z dnia 27.02.2020r.


Uchwała nr XXI.126.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

uchwala_xxi-126-2020.pdf

Uchwała nr XXI.125.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020

uchwala_xxi-125-2020.pdf

Uchwała nr XXI.124.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  Gospodarki Wodnej w Katowicach

uchwala_xxi-124-2020.pdf

Uchwała nr XXI.123.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchwala_xxi-123-2020.pdf

Uchwała nr XXI.122.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym

uchwala_xxi-122-2020.pdf

Uchwała nr XXI.121.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ślemień w 2020 roku

uchwala_xxi-121-2020.pdf

Uchwała nr XXI.120.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu

uchwala_xxi-120-2020.pdf

Uchwała nr XXI.119.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

uchwala_xxi-119-2020.pdf

Uchwała nr XXI.118.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

uchwala_xxi-118-2020.pdf

Uchwała nr XXI.117.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień na 2020 rok

uchwala_xxi-117-2020.pdf

Uchwała nr XXI.116.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Oddziału w Jeleśni, dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy w Ślemieniu w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień na rok 2020

uchwala_xxi-116-2020.pdf

Uchwała nr XXI.115.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Ślemieniu na 2020 rok

uchwala_xxi-115-2020.pdf

Uchwała nr XXI.114.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ślemieniu na rok 2020

uchwala_xxi-114-2020.pdfUchwały z dnia 29.01.2020r.


Uchwała nr XX.113.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 stycznia 20 20 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

uchwala_xx-113-2020.pdfUchwały z dnia 14.01.2020r.

 

 

 

Uchwała nr XIX.112.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 14 stycznia 20 20 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

uchwala_xix-112-2020.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xix-112-2020.pdf


Uchwała nr XIX.111.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 14 stycznia 20 20 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020

uchwala_xix-111-2020.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xix-111-2020.pdf


Uchwała nr XIX.110.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 14 stycznia 20 20 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Żywieckiemu

uchwala_xix-110-2020.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xix-110-2020.pdf


Uchwała nr XIX.109.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej

uchwala_xix-109-2020.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xix-109-2020.pdf


Uchwała nr XIX.108.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 14 stycznia 20 20 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ślemień do realizacji programu partnerskiego pn. "Słoneczna Żywiecczyzna II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii-RIT.

uchwala_xix-108-2020.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xix-108-2020.pdf


Uchwała nr XIX.107.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 14 stycznia 20 20 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Ślemień z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn. "Rozwój usług społecznych w Gminie Ślemień" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych

uchwala_xix-107-2020.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xix-107-2020.pdf


Uchwała nr XIX.106.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 14 stycznia 20 20 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ślemieniu na rok 2020

uchwala_xix-106-2020.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xix-106-2020.pdf

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Czernek Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-17 11:07:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-18 14:13:28
  • Liczba odsłon: 248
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272279]

przewiń do góry