Statut Gminy Ślemień

 

Część I

Postanowienie ogólne

& 1

 

 

1.Gmina Ślemień jest wspólnotą samorządową osób zamieszkałych na terenie gminy.

2.Gmina Ślemień obejmuje obszar 45,43 km 2

3.Obszar Gminy podzielony jest na trzy sołectwa: Ślemień,Las,Kocoń.

4.Gmina posiada herb stanowiący załącznik Nr.1 do Statutu Gminy

 

& 2

1.Gmina posiada osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie sądowej.

2.Zadania publiczne nie zastrzeżone ustawą na rzecz innych podmiotów Gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność

3.Siedzibą Gminy jest wieś Ślemień

& 3

1.Do zadań własnych Gminy należy zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonym w ustawie o samorządzie gminnym i innych ustawach

2.Gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz organizacji wyborów powszechnych i referendów na podstawie odrębnych ustaw.

3.Gmina może wykonywać zadania z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego ,a także powierzyć tym jednostkom do wykonania niektóre ze swoich zadań na podstawie zawartych w tym celu porozumień.

4.Zadania własne i zlecone Gmina wykonuje poprzez swoje organy,a także utworzone w celu ich wykonania gminne jednostki organizacyjne ,których wykaz stanowi załącznik Nr.2 do Statutu.

 

Część II

Organy gminy i samorządowe jednostki pomocnicze

& 4

1.Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest Rada Gminy.

2.Kompetencje Rady Gminy określają przepisy ustawy o samorządzie gminnym,inne przepisy prawa oraz niniejszy Statut

 

& 5

1.Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.

2.Zadania Wójta określają odrębne przepisy oraz niniejszy Statut

& 6

1.Samorządowymi jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa : Ślemień,Kocoń,Las

2.Granice, zakres działania oraz kompetencje ich organów określają statuty sołectw.

3.Rada Gminy może tworzyć również inne samorządowe jednostki pomocnicze.

 

ROZDZIAŁ 1

 

Rada Gminy

& 7

Radę Gminy w liczbie określonej w ustawie o samorządzie gminnym,wybierają mieszkańcy Gminy w wyborach powszechnych,równych i bezpośrednich w głosowaniu tajnym.

& 8

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy w szczególności:

1.uchwalenie statutu gminy,statutów samorządowych jednostek pomocniczych

2.ustalenie wynagrodzenia Wójta,stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności

3.powołanie i odwołanie skarbnika gminy,który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza gminy - na wniosek Wójta

4.uchwalenie budżetu ,rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi

5.uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

6.uchwalenie programów gospodarczych

7.ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych,zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki

8.podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach

9.podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,przekraczających zakres zwykłego zarządu ,dotyczących:

a.określenia zasad nabycia,zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawianie lub najem na okres dłuższy niż 3 lata ,o ile ustawy szczególne nie stanowią: do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy

b.emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania,nabywania i wykupu przez Wójta

c.zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów

d.ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym

e.zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy

f.tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich

g.określenie zasad wnoszenia ,cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta

h.tworzenia ,likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw , zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek

i.ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym

10.określenia wysokości sumy,do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania

11.podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art.8 ust.2 i 2a ustawy samorządowej

12.podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku

13.podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowanie do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych

14.podejmowanie uchwał w sprawach:herbu gminy,nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników

15.nadawanie honorowego obywatelstwa gminy

16.podejmowanie uchwał w sprawach zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

17..Rada Gminy kontroluje działalność Wójta i podporządkowanych mu jednostek poprzez Komisję Rewizyjną

& 9

1.Rada Gminy na pierwszej sesji wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego.

2.Prawo zgłaszania kandydatów na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego przysługuje każdemu radnemu.

3.Przewodniczacy organizuje pracę Rady Gminy oraz prowadzi jej obrady.

4.Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Głosowanie w sprawie odwołania przeprowadza Rada Gminy na następnej sesji na której zgłoszono wniosek o odwołanie.

 

& 10

1.Prawem i obowiązkiem radnego jest aktywny udział w pracach Rady Gminy oraz innych instytucjach samorządowych do których został wybrany lub desygnowany.

2.Radny ma obowiązek stałego i aktywnego reprezentowania wyborców,brania udziału w spotkaniach organizowanych z własnej inicjatywy lub mieszkańców gminy i przekazywać interpelacje,wnioski i zapytania na sesjach Rady Gminy lub posiedzeniach jej komisji

 

& 11

Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

& 12

Rozwiązywanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy

& 13

Członkom komisji Rady Gminy przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez Radę Gminy w odrębnej uchwale.

& 14

1.Do pomocy w wykonaniu zadań Rady powołuje się stałe i doraźne komisje problemowe. Komisje powoływane są odrębnymi uchwałami.

2.Szczegółowe zadania komisji stałych określa Regulamin Rady Gminy stanowiący załącznik Nr.3 do niniejszego Statutu.

3.Zakres działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin stanowiący załącznik Nr.5 do niniejszego Statutu

4.Działalność komisji Rady Gminy kończy się z upływem kadencji Rady Gminy.

& 15

1.Z inicjatywą uchwałodawczą mogą występować:

1/ grupa co najmniej 3 radnych

2/ komisje Rady Gminy

3/ Wójt

2.Podmioty o których mowa w ust.1 winny złożyć Przewodniczącemu Rady Gminy projekt uchwały w terminie co najmniej 7 dni przed dniem sesji

& 16

1.Organizacyjną i techniczno-administracyjną obsługę Rady i Komisji wykonuje Biuro Rady Gminy.

2.Biuro Rady Gminy działa w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Gminy.

 

Rozdział 2

Wójt

& 17

Projekty uchwał przedkładane Radzie Gminy przez Wójta mogą być zaopiniowane przez właściwe komisje Rady Gminy

& 18

Wójt lub jego zastępca na sesji składa Radzie Gminy informacje z jego działalności w okresie między sesjami.

& 19

 

1.Wójt pełni funkcję w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru.

2.Organem właściwym do nawiązania stosunku pracy z Wójtem jest Rada Gminy

3.Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta jako organu Gminy wykonuje Rada Gminy.

& 20

1.Do zadań Wójta należy w szczególności:

1/ reprezentowanie Gminy na zewnątrz

2/ kierowanie bieżącymi sprawami Gminy

3/ kierowanie pracą Urzędu Gminy

4 / niezwłoczne ogłaszanie budżetu Gminy i sprawozdania z jego wykonania

5/ wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

6/ składanie wniosków do Rady Gminy o powołanie i odwołanie sekretarza i skarbnika gminy

7/ podejmowanie czynności w stosunku do pracowników samorządowych wynikających z ustaw

& 21

1.Z pracownikami samorządowymi Gminy stosunek pracy nawiązywany jest przez:

a.powołanie Wice -Wójta w drodze zarządzenia

b.powołania Sekretarza i Skarbnika Gminy

c.umowy o pracę z pozostałymi pracownikami

Rozdział 3

Samorządowe jednostki pomocnicze

& 22

1.Rada Gminy tworzy sołectwa po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

2.Projekt podziału obszaru Gminy na sołectwa Rada Gminy przedstawia do publicznej konsultacji. W konsultacji mogą uczestniczyć mieszkańcy projektowanych jednostek oraz instytucje i organizacje prowadzące działalność na tym terenie. Okres konsultacji trwa 3 tygodnie od chwili ogłoszenia projektu. Po upływie tego okresu skorygowany projekt zostaje niezwłocznie przedstawiony Radzie Gminy do zatwierdzenia.

3.Zniesienie lub podział sołectwa oraz zmiana jego obszaru następuje na wniosek Rady Gminy lub na wniosek zebrania wiejskiego. Uchwały zebrania wiejskiego w tych sprawach zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. W przypadku różnic w opiniach lub negatywnych opinii właściwych organów uchwałodawczych sołectw Rada Gminy może zarządzić przeprowadzenie referendum wśród mieszkańców zainteresowanych sołectw.

4.Konsultacje o których mowa w ust.1 są nadzorowane przez komisję powołaną w tym celu przez Radę Gminy. Szczegółowe zasady przeprowadzania konsultacji określa odrębna uchwała.

5.Postanowienia ust.1-4 dotyczą również innych samorządowych jednostek pomocniczych utworzonych przez Radę Gminy.

& 23

Samorządowe jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Uprawnienia samorządowych jednostek pomocniczych w tym zakresie określają ich statuty.

& 24

1.Nadzór nad działalnością organów samorządowych jednostek pomocniczych sprawuje Rada Gminy.

2.Wójt sprawuje bieżącą kontrolę ,aby mienie komunalne przekazane jednostkom pomocniczym nie było narażone na szkody i uszczuplenia,a przekazane środki finansowe wydatkowane zgodnie z przepisami statutowymi tych jednostek.

Część III

Mienie komunalne i gospodarka finansowa gminy.

& 25

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych,w tym przedsiębiorstw .Organizacyjno-prawną formę prowadzenia działalności przez te jednostki określa Rada Gminy.

&26

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy.

 

Rozdział 4

Mienie komunalne

 

& 27

1.Mieniem komunalnym zarządza Wójt i inne podmioty,którym zostało takie mienie przekazane

2.Podmioty posiadające osobowość prawną samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych w zakresie określonym w aktach prawnych o ich utworzeniu oraz w przepisach prawa.

3.Mieniem pozostającym w zarządzie gminnym jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dysponują kierownicy tych jednostek na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Wójta.

4.Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.

 

Rozdział 5

Gospodarka finansowa gminy

& 28

1.Budżet Gminy jest uchwalony na rok budżetowy.

2.Projekt budżetu Gminy przygotowuje Wójt uwzględniając zasady prawa budżetowego i wskazówki Rady Gminy.

3.Projekt budżetu Gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Wójt przedkłada Radzie Gminy ,a także przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie

określonym ustawą.

4.Budżet Gminy jest uchwalany,a następnie opublikowany w terminie i w oparciu o zasady określone ustawą.

& 29

Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa odrębna uchwała.

& 30

1.Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.

2.Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Wójt.

& 31

Sprawozdania z realizacji budżetu Wójt przedkłada Radzie Gminy w terminach określonych ustawą.

 

Część IV

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów wynikających z wykonania zadań publicznych przez organy Gminy

 

& 32

Za udostępnienie Obywatelom dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Radę Gminy,w tym protokołów z posiedzeń Rady Gminy i komisji Rady Gminy,odpowiada Wójt.

 

& 33

Wniosek o udostępnienie dokumentu,o którym mowa w & 32 obywatel ,zwany dalej wnioskodawcą składa na pismie do Wójta,określając rodzaj dokumentu i sprawę,której dotyczy. W przypadku powstania przyczyny ,która uniemożliwia złożenia przez wnioskodawcę wniosku na piśmie,możliwe jest złożenie wniosku ustnie do protokołu.

 

& 34

Jeżeli wniosek o udostępnienie dokumentów ,o którym mowa w & 33 sformułowany jest w sposób uniemożliwiający identyfikację dokumentu,Wójt wyznacza na piśmie termin do uzupełnienia wniosku. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez realizacji.

& 35

 

1.Wójt ustala datę oraz miejsce udostępnienia dokumentu,o czym pisemnie lub telefonicznie powiadamia wnioskodawcę ,nie póżniej niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

2.Na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy Wójt ustala inną datę udostępnienia ,dogodną dla wnioskodawcy.

3.Dokument winien być udostępniony bez zbędnej zwłoki nie póżniej niż w ciągu 30 dni od

zgłoszenia wniosku.

& 36

1.Wójt odmówi udostępnienia dokumentu lub jego fragmentów ,jeżeli zawierają informacje

chronione przed ujawnieniem na podstawie ustaw.

2.Odmowa udostępnienia ,o której mowa w ust.1,następuje na piśmie z podaniem przepisu prawa stanowiącego podstawę odmowy,w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

& 37

Jeżeli jest możliwe oddzielenie fragmentów dokumentu podlegających wyłączeniu z udostępniania z przyczyn ,o których mowa w & 36 ust.1,udostępnia się pozostałą część dokumentu.

Z przyczyn o których mowa w & 36 ust.1 zamiast oryginału może być udostępniana kserokopia wykonana z pominięciem fragmentu objętego ochroną.

& 38

Dokumenty o których mowa w & 32 są udostępniane w obecności pracownika Urzędu Gminy lub w innym miejscu wskazanym przez Wójta ,stosownie do postanowień w & 35 ust.1

& 39

Obywatel może sporządzić notatki i wypisy z udostępnianych dokumentów.

& 40

1.Udostępnianie dokumentów ,o których mowa w & 32 ,nie obejmie sporządzania i wydawania kserokopii bądż odpisów udostępnionych dokumentów.

2.Wydanie dokumentów poza miejsce udostępnienia,o których mowa w & 38 jest zabronione

 

& 41

Udostępnianie wnioskodawcom dokumentów ,o których mowa w & 32 jest bezpłatne

& 42

Wójt może upoważnić pracownika Urzędu Gminy do podejmowania czynności o których mowa w niniejszym rozdziale,w jego imieniu.

Cześć V

Postanowienia końcowe

& 43

1.Akty prawa miejscowego ,o których mowa w rozdziale 4 ustawy o samorządzie gminnym ogłaszane są w sposób wskazany ustawą ,a ponadto przez wywieszenie na tablicach informacyjnych.

2.Urząd Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych,który jest dostępny do powszechnego wglądu w jego siedzibie.

& 44

Wykładnia postanowień niniejszego Statutu w granicach obowiązującego prawa należy do Rady Gminy.

& 45

Zmian Statutu dokonuje Rada Gminy w formie uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr.2 do Statutu Gminy Ślemień

Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych

 

1.Gminny Ośrodek Kultury “Jemioła” w Ślemieniu

2.Świetlica Wiejska w Lasie

3.Przedszkole Publiczne w Ślemieniu z Oddziałem Przedszkolnym w Lasie

4.Publiczna Szkoła Podstawowa w Ślemieniu

5.Publiczne Gimnazjum w Ślemieniu

6.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr.3

Statutu Gminy Ślemień

Regulamin Rady Gminy w Ślemieniu

Postanowienia ogólne

& 1

Regulamin Rady Gminy określa organizację oraz tryb działania ,sposób obradowania i podejmowania uchwał przez Radę Gminy.

 

& 2

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym z zastrzeżeniem spraw rozstrzyganych w drodze referendum gminnego lub określonych w przepisach prawnych.

 

& 3

1.Rada Gminy obraduje na sesjach Rady zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby ,nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.W okresach między sesjami Rady obradują komisje.

& 4

Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.

 

 

 

& 5

1.W czasie pierwszej sesji Rady Gminy zanim radni przystąpią do sprawowania mandatu obowiązani są złożyć ślubowanie.

2.Ślubowanie radnych przyjmuje przewodniczący obrad. Pod pojęciem “ślubowanie przyjmuje” rozumie się,że osoba wyznaczona regulaminem Rady Gminy odczytuje tekst ślubowania po czym wymawiając imię i nazwisko każdego radnego przyjmuje od niego słowo “ślubuję”

3.Podczas pierwszej sesji Rady Gminy radni dokonują wyboru przewodniczącego Rady i

wice- przewodniczącego.

 

& 6

1.Rada Gminy rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone ustawami i przepisami wykonawczymi z nich wynikającymi.

2.Rada Gminy wyraża w drodze stanowisk opinie ,które są wytycznymi do działań Wójta wydanymi na podstawie ogólnej normy kompetencyjnej zawartej w ustawie samorządowej i nie mogą ograniczyć uprawnień Wójta wynikających z ustaw.

& 7

 

3.Sesje Rady Gminy odbywają się jako zwyczajne i nadzwyczajne. Sesją nadzwyczajną jest sesja zwołana na wniosek radnych w ilości conajmniej ¼ ustawowego składu Rady Gminy ,bądź Wójta.Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

& 8

1.Rada Gminy na wniosek przewodniczącego uchwala roczny plan pracy.

2.Opracowując projekt planu pracy Rady Gminy przewodniczący uwzględnia tematykę wynikającą z planów pracy Komisji Rady.

3.Rada Gminy w każdym czasie może dokonywać zmiany i modyfikacji planu pracy..

4.Zmiany i modyfikacja planu pracy następuje w trybie jego uchwalania.

 

Przygotowanie sesji

& 9

 

 

1.Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady Gminy proponując projekt porządku obrad,miejsce,dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.

2.O terminie i o miejscu obrad Rady Gminy powiadamia się radnych najpóżniej na 7 dni przed terminem obrad załączając projekt porządku obrad,projekty uchwał i inne niezbędne materiały potrzebne w czasie obrad sesji.

3.W razie nie dotrzymania warunków ,o których mowa w ust.2 Rada Gminy może podjąć uchwałę o przełożeniu terminu sesji i wyznaczyć jej nowy termin. Wniosek o przełożeniu terminu sesji może być zgłoszony przez radnego w formie pisemnej tylko na początku sesji przed przystąpieniem do uchwalenia jej porządku.

& 10

Przewodniczący Rady Gminy w porozumieniu z Wójtem ustala listę osób zaproszonych na sesję.

& 11

Wójt zobowiązany jest udzielić Radzie Gminy wszelkiej pomocy technicznej w organizacji i odbyciu sesji.

 

Obrady sesji Rady

& 12

1.Sesje Rady Gminy są jawne. Zawiadomienie o terminie i miejscu sesji podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

2.Jawność sesji oznacza,że podczas obrad sesji Rady Gminy na sali mogą być inne osoby niż radni.

3.Sołtysi z terenu Gminy mogą uczestniczyć w pracach Rady zgłaszając wnioski i zapytania bez prawa udziału w głosowaniu.

4.Przewodniczący może udzielić głosu osobom nie będącym radnymi biorącymi udział w sesji – po wyczerpaniu zasadniczego porządku obrad – w punkcie dotyczącym dyskusji sprawy różne.

 

& 13

Przewodniczący Rady Gminy wyłączy jawność sesji lub jej część w przypadkach przewidzianych ustawą.

& 14

Rada Gminy obraduje i podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby radnych chyba,że ustawa stanowi inaczej.

& 15

1.Sesja Rady Gminy odbywa się na jednym posiedzeniu za wyjątkiem przypadku wskazanego w ust.2

2.Na wniosek przewodniczącego Rada Gminy może postanowić o przerwaniu sesji wyznaczając termin i miejsce drugiego posiedzenia tej sesji.

3.Przerwanie sesji można zarządzić w szczególności z powodu:

1/ niemożliwości wyczerpania porządku obrad sesji,

2/ potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do podjęcia uchwał

3/ stwierdzenia braku guorum.

4.Fakt przerwania obrad sesji oraz przyczynę odnotowuje się protokole sesji.

& 16

1.Sesje otwiera prowadzi i zamyka przewodniczący Rady Gminy lub wice-przewodniczący

2.Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego obrad formuły “Otwieram”

sesję Rady Gminy w Ślemieniu”.Zamknięcie sesji następuje po wypowiedzeniu formuły “Zamykam sesję Rady Gminy w Ślemieniu.

3.Przewodniczacy sesji stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.W przypadku braku guorum przewodniczący ustala nowy termin odbycia sesji.

 

& 17

 

1.Przewodniczący obrad przedstawia projekt porządku obrad sesji Rady Gminy.

2.Propozycje zmiany lub uzupełnienia projektu porządku obrad mogą wnieść radni.

 

& 18

1.Radny może zgłaszać wnioski formalne ,merytoryczne i zapytania w czasie trwania sesji,do protokołu sesji lub w czasie między sesjami w formie pisemnej.

2.Odpowiedzi na zapytania oraz sposób załatwienia wniosku merytorycznego udziela Wójt lub osoba przez niego upoważniona w terminie dwóch tygodni.W przypadku rozpatrywania wniosku przez Komisję Rady Gminy odpowiedzi na wniosek udziela przewodniczący Rady Gminy najpóżniej na następnej sesji Rady Gminy.

 

& 19

1.Porządek obrad sesji winien obejmować sprawozdanie Wójta z jego bieżącej pracy.

2.Sprawozdanie to składa Wójt albo osoba przez niego wyznaczona.

& 20

Przewodniczący prowadzi obrady sesji według uchwalonego porządku otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów udzielając głosu zgodnie z kolejnością zgłoszeń

& 21

1.Przewodniczący obradom sesji czuwa nad jej sprawnym przebiegiem w uzasadnionych przypadkach może przywołać mówcę “do rzeczy” ,a także jeżeli zachowanie radnego uchybia powadze sesji może przywołać go “do porządku” lub odebrać głos ,gdy przywołanie nie odniosło

skutku

2.Postanowienia ust.1 stosuje się odpowiednio do osób spoza składu Rady Gminy biorących udział w sesji.

& 22

Radny może złożyć swoje wystąpienie na piśmie do protokołu nie wygłaszając je na sesji informując radnych o temacie wystąpienia.

& 23

 

1.Do wniosków formalnych zalicza się w szczególności wnioski o:

o stwierdzenie guorum

-wykreślenie określonego tematu z porządku sesji

-zakończenie dyskusji i podjęcie uchwały

-zamknięcie listy wniosków lub kandydatów

-przestrzeganie regulaminu obrad

2.Wnioski poddaje się pod głosowanie Rady Gminy,przy czym sprawę rozstrzyga zwykła większość głosów.

W przypadku równej ilości głosów “za” i “przeciw” wniosek upada gdyż nie uzyskał większości.

& 24

Za czas trwania sesji uważa się czas od otwarcia sesji do jej zakończenia

& 25

Zmiana treści podjętych uchwał lub ich uchylenie może nastąpić tylko na zasadach i w trybie ich podjęcia.

& 26

1.Z każdej sesji Rady Gminy sporządzony jest protokół,w którym odnotowane są wszystkie istotne rozstrzygnięcia .Ponadto protokół w szczególności zawiera:

-numer i datę lub daty odbywania sesji ,imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,

-stwierdzenie prawomocności obrad,

-imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady Gminy

-uchwalony porządek sesji

-przebieg obrad,streszczenie wystąpień,zgłoszone i uchwalone wnioski oraz zgłoszenie pisemnych wystąpień,

-przebieg głosowania z podaniem ilości głosów,

-podpis przewodniczącego obrad i protokolanta

2. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych,teksty przyjętych uchwał i stanowisk oraz inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego w czasie obrad sesji.

3.Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi kolejnym numerom sesji danej kadencji Rady Gminy łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku.

4.Protokół sesji wykłada się do wglądu w biurze Rady Gminy oraz w dniu sesji na sali Rady Gminy.

5.Radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu przed jego przyjęciem przez sesję Rady Gminy. Poprawki lub uzupełnienia do protokołu mogą zostać wprowadzone przy braku sprzeciwu innych członków Rady Gminy,w innym przypadku wprowadza się głosowanie jawne.

Decyduje zwykła większość głosów.

&27

1.Obsługę działalności Rady Gminy sprawuje Biuro Rady Gminy.

2.W zakresie merytorycznej działalności pracownik biura rady podlega bezpośrednio Przewodniczącemu Rady Gminy.

Uchwały i stanowiska Rady Gminy

& 28

Sprawy rozpatrywane na sesjach rozstrzygane są w drodze uchwał.

& 29

Uchwały Rady Gminy podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym ,chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

& 30

Uchwały Rady Gminy powinny być zredagowane w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości ,a w treści swej zawierać w szczególności :

a/ numer i datę podjęcia oraz regulacji

b/ podstawę prawna,

c/ rozstrzygnięcia merytoryczne

d/ określenie organu ,któremu powierza się jej wykonanie

e/ datę wejścia uchwały w życie.

& 31

Uchwałę Rady Gminy podpisuje Przewodniczący Rady Gminy lub wice- przewodniczący

& 32

Uchwały Rady Gminy numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi),kolejny numer uchwały oraz rok podjęcia (cyframi arabskimi).

& 33

 

1.Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał ,a ich oryginały przechowuje się w Biurze Rady.

2.Odpisy uchwał przekazuje się ich adresatom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

 

Komisje Rady Gminy

& 34

Rada Gminy do realizacji określonych zadań może powołać komisje stałe.

Stanowią załacznik Nr.4 do Statutu

 

& 35

1.Komisje w swojej działalności podlegają Radzie Gminy przedkładając jej plan pracy oraz sprawozdanie z jego realizacji co najmniej 1 raz w roku na sesji Rady Gminy.

2.Plany pracy komisji składają się z własnych i zleconych przez Radę Gminy tematów.

 

& 36

1.W celu realizacji swoich zadań komisje Rady Gminy mogą odbywać posiedzenia wspólne.

2.Posiedzeniom wspólnym komisji przewodniczy przewodniczący Rady Gminy lub jego zastępca.

3.Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii,wniosków oraz projektów uchwał w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.

& 37

Pracami komisji kieruje przewodniczący lub zastępca wybierany spośród członków komisji.

Radni

 

& 38

1.Radni winni uczestniczyć czynnie w sesjach Rady Gminy,pracach organów i komisji ,do których zostali wybrani.

2.Radni maja obowiązek utrzymania stałej więzi z wyborcami poprzez:

-konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady Gminy

-propagowanie zamierzeń i dokonań Rady Gminy

-informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie Gminy

-przyjmowanie postulatów ,wniosków i skarg mieszkańców gminy.

 

3.Radni mogą tworzyć kluby radnych w oparciu o przynależność do organizacji społeczno-politycznych lub wspólne zainteresowania..Klub radnych nie może liczyć mniej niż 3 osoby. Radny może należeć tylko do jednego klubu..

Regulamin Klubu Radnych stanowi załącznik Nr.6 do niniejszego Statutu.

& 39

 

Radni mają prawo domagać się wniesienie pod obrady sesji Rady Gminy spraw,które uważają za społecznie pilne i uzasadnione,a także kierować do Wójta interpelacje we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorządowej.

& 4O

1.Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

2.Radny winien usprawiedliwić swoją nieobecność na sesji Rady lub posiedzeniu komisji składając stosowne wyjaśnienie przewodniczącemu Rady Gminy bądż przewodniczącemu komisji.

& 41

Przewodniczący Rady może dokonywać oceny udziału radnych w pracach Rady Gminy ,a w uzasadnionych przypadkach zwrócić uwagę na niedociągnięcia lub uchybienia w ich pracy.

& 42

1.W przypadku uchylenia się radnego od wykonywania jego obowiązków przewodniczący Rady Gminy może poinformować o tym fakcie wyborców.

2.W sprawie wskazanej w ust.1 należy uprzednio umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

& 43

1.W przypadku wniosku zakładu pracy ,zatrudniającego radnego,o rozwiązanie z nim stosunku pracy Rada Gminy może powołać komisje lub zespół dla szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2.Komisja lub zespół powołany w trybie ust.1 przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie przewodniczącemu Rady Gminy.

3.Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust.1 Rada winna wysłuchać radnego.

Tryb głosowania

& 44

W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni.

& 45

1.Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki.

2.Głosowanie przeprowadza przewodniczący obrad przeliczając głosy oddane “za” ,”przeciw” i

“wstrzymujące” nakazując odnotowanie wyników głosowania w protokole.

3.Do przeliczania głosów przewodniczący może wyznaczyć radnych.

4.Głosowanie można przeprowadzić przy pomocy urządzenia do głosowania.

5.Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący obrad.

& 46

1.Głosowanie tajne stosuje się tylko w przypadkach przewidzianych ustawą.

2.W głosowaniu tajnym ,radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady gminy,przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania,a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wybranym spośród siebie przewodniczącym komisji.

3.Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół podając wyniki głosowania.

4.Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

5.Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad sesji.

& 47

1.Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w taki sposób ,aby jej redakcja była przejrzysta,a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2.W pierwszej kolejności przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący ,który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.

3.W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób,przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.

 

Absolutorium

& 48

Po przeprowadzeniu dyskusji nad sprawozdaniem Rada Gminy w jawnym głosowaniu decyduje o absolutorium dla Wójta zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Gminy.

& 49

Podejmując uchwałę o absolutorium dla Wójta bierze pod uwagę prawidłowość realizacji budżetu Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków za rok poprzedni.

 

Wspólne sesje Rad Gmin

& 50

1.Rada Gminy może odbywać sesje z innymi Radami Gmin,a w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

2.Wspólną sesję organizują przewodniczący zainteresowanych Rad Gmin.

3.Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący wszystkich Rad Gmin.

& 51

1.Wspólna sesja jest prawomocna ,gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa radnych z każdej Rady Gminy.

2.W drodze głosowania zwykłą większością głosów wybiera się przewodniczącego wspólnej sesji.

3.Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie Rady Gmin biorące udział w sesji,chyba,że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej

4.Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad ,a jeżeli to nie nastąpi stosuje się odpowiednie przepisy regulaminów Rad,które biorą udział we wspólnej sesji.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr.5

do Statutu Gminy Ślemień

 

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ślemieniu

& 1

Rada Gminy ustala regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ślemieniu zwaną w dalszej części “Komisją” w poniższym brzmieniu :

1.Komisja ustanowiona została w oparciu o art.18 ust.3i5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r Nr.142 poz.1591 z póżn.zm/

2.Komisja podlega bezpośrednio Radzie Gminy w Ślemieniu zwaną dalej “Radą” i tylko przed nią odpowiada za swoją działalność.

3.Komisja ,na potrzeby Rady ,realizuje na bieżąco jej funkcję kontrolną oraz opiniodawczą i inicjującą.

4.Komisja działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy i niniejszego Regulaminu dokonuje kontroli uwzględniając kryterium legalności,gospodarności,rzetelności oraz zgodności z przepisami prawa.

Zasady działania Komisji

& 2

1.Komisja podejmuje swoje działania na podstawie:

1/zatwierdzonego przez Radę rocznego planu pracy

2/zlecenia udzielonego jej przez Radę

3.Do przeprowadzenia kontroli uprawnia upoważnienie wystawione przez Przewodniczącego Rady na zlecenie Rady z powiadomieniem Wójta. Upoważnienie to winno zawierać zakres i termin kontroli.

4.Pracami komisji kieruje jej przewodniczący lub zastępca

5.W związku z wykonywaną działalnością Komisja ma prawo:

1/wstępu do pomieszczeń i innych obiektów jednostki kontrolowanej

2/wglądu do ksiąg,rejestrów i innych dokumentów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej

3/zasięgania informacji w innych urzędach i jednostkach organizacyjnych

4/wystąpienia do przewodniczącego Rady z wnioskiem o powołanie biegłego rzeczoznawcy,bądż zlecenia specjalistom dokonania sprawdzenia danej sytuacji lub konkretnego problemu

5/przesłuchania świadków

6/dokonania oględzin

7/przyjęcia od właściwych osób ustnego oświadczenia lub wyjaśnienia

8/zabezpieczania dokumentów i innych dowodów

9/zwołania narad z pracownikami jednostki kontrolowanej.

6.Z przebiegu prowadzonych prac komisja sporządza protokół,który podpisują osoby prowadzące kontrolę oraz kierownik i główny księgowy jednostki kontrolowanej.

7.Protokół ujmuje fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej wskazuje uchybienia i nieprawidłowości,ich przyczyny i skutki oraz osoby odpowiedzialne.

8.Protokół ponadto powinien zawierać:

1.nazwę jednostki kontrolowanej oraz dane osobowe kierownika

2.imiona i nazwiska osób kontrolujących

3.określenie przedmiotu kontroli

4.określenie czasu trwania kontroli

5.wykorzystane dowody

6.ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej lub wyjaśnienie odmowy podpisu protokołu

7.wykaz załączników

9.Sporzadzony protokół przekazuje się przewodniczącemu Rady wraz z projektem wniosków zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości ,zapobieżenia im na przyszłość oraz usprawnienia działalności, która była przedmiotem kontroli.

10.Przewodniczący Komisji wyniki swoich działań z każdorazowo przeprowadzonej kontroli przedstawia Radzie na najbliższej sesji odbywającej się po zakończeniu kontroli.

11.Komisja działa kolegialnie.Samodzielne działanie członka Komisji może nastąpić wyłącznie na podstawie upoważnienia przewodniczącego Komisji.

 

Środki oddziaływania przysługujące Komisji

& 3

1.Wnioskowanie w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Wójta.

2.Wnioskowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy.

3.Sporządzanie projektów wniosków (zaleceń) pokontrolnych dla Rady w zakresie przeprowadzonej kontroli.

4.Inicjatywa uchwałodawcza ,a zwłaszcza w zakresie :

1/zmian w statucie Gminy.

5.Opiniowanie zagadnień objętych działalnością Komisji.

 

Postanowienia końcowe

 

& 4

1.Warunki techniczne kontroli Komisji zapewnia kierownik jednostki kontrolowanej.

2.Przy czynnościach kontrolnych ma prawo uczestniczyć przedstawiciel jednostki kontrolowanej

3.Działalność komisji nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy ,w tym kompetencji organów sprawujących kontrolę służbową.

4.Osoby kontrolujące obowiązują przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy ,sanitarne oraz o postępowaniu z informacjami stanowiącymi tajemnicę państwową i służbową w jednostce kontrolowanej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr.4 do Statutu Gminy

Ślemień

 

 

Wykaz Stałych Komisji Rady Gminy

 

1.Komisja Budżetowa Polityki Gospodarczej i Społecznej oraz Rolnictwa i Ekologii

2.Komisja Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

3.Komisja Oświaty Kultury Sportu i Turystyki

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pępek Weronika
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-25 08:20:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Pępek Weronika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-25 08:20:25
  • Liczba odsłon: 3869
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808202]

przewiń do góry