Uchwała Nr XXXIX / 263 / 2006

Rady Gminy Ślemień

z dnia 23 marzec 2006 r.


w sprawie: z m i a n w b u d ż e c i e

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:


§ 1


Z w i ę k s z y ć plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 69 746,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 10 727,00

- podatek dochodowy od osób fizycznych 10 727,00

Dział 758 Rozliczenia różne 59 019,00

- część oświatowa subwencji ogólnej 59 019,00


§ 2


Z w i ę k s z y ć plan wydatków gminy o kwotę – 69 746,00


1. Z w i ę k s z y ć plan wydatków bieżących gminy o kwotę - 75 746,00


Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 727,00

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 6 000,00

w tym: dotacje udzielone z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały - 6 000,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 727,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 59 019,00

Rozdział 80104 Przedszkola 59 019,00


2. Z m n i ę j s z y ć plan wydatków bieżących gminy o kwotę - 6 000,00


Dział 750 Administracja publiczna 6 000,00

75023 Urzędy gmin 6 000,00


§ 3


1. Dochody budżetu 9 810 329,00

2. Wydatki budżetu 11 740 964,00

3. Deficyt budżetu 1 930 635,00

4. Z dochodów budżetu przeznacza się na spłatę kredytu kwotę 405 038,00

5. Przychody budżetu 6 361 613,00

w tym z : kredytów zaciągniętych w bankach krajowych 631 652,00

pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 1 704 021,00

pożyczka na prefinansowanie 4 025 940,00

6. Rozchody budżetu 4 430 978,00

w tym: spłata kredytów 405 038,00

pożyczka na prefinansowanie 4 025 940,00

7. Razem dochody i przychody 16 171 942,00

8. Razem wydatki i rozchody 16 171 942,00


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-18 07:12:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-18 07:12:00
  • Liczba odsłon: 1953
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2721429]

przewiń do góry