Załącznik Nr 2

Uchwały Budżetowej

Rady Gminy Ślemień

Nr III/19/2006 z dnia 28.12.2006

Wydatki budżetowe na rok 2007

ogółem w tym:

wydatki bieżące ogółem w tym:
Dział Rozdział Nazwa

wynagro- dzenia dotacje wydatki na obsługę długu wydatki mająt- kowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9

O10
Rolnictwo i łowiectwo 3 238 959 1 537 673 505900 0 0 1 701 286


O1010 Infrastruktura wodociągowa i s. 1 701 286 0 0 0 0 1 701 286


O1030 Izby rolnicze 1 000 1 000 0 0 0 0


O1095 Pozostała działalność 1 536 673 1 536 673 505900 0 0 0

600
Transport i łączność 132 000 60 000 0 0 0 72 000


60016 Drogi publiczne gminne 132 000 60 000 0 0 0 72 000

630
Turystyka 65 148 0 0 0 0 65 148


63095 Pozostała działalność 65 148 0 0 0 0 65 148

700
Gospodarka mieszkaniowa 68 000 15 000 0 0 0 53 000


70005 Gospodraka gruntami i nieruch. 68 000 15 000 0 0 0 53 000

710
Działalność usługowa 20 000 20 000 0 0 0 0


71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 000 20 000 0 0 0

750
Administracja publiczna 1 167 575 1 167 575 798 955 0 0 0


75011 Urzędy Wojewódzkie 33 985 33 985 31 195 0 0 0


75022 Rady Gmin 44 680 44 680 0 0 0 0


75023 Urzędy Gmin 1 068 910 1 068 910 767 760 0 0 0


75075 Promocja gminy 20 000 20 000 0 0 0 0

751
Urzędy naczelnych organów 1 250 1 250 1250 0 0 0


75101 Urzędy naczelnych organów 1 250 1 250 1250 0 0 0

754
Bezpieczeństwo publiczne 101 122 81122 6622 0
20000i ochrona przeciw poż.75412 Ochotnicze straże pożarne 93 000 73 000 0 0 0 20000


75414 Obrona Cywilna 8 122 8 122 6 622 0 0 0

756
Dochody od osób praw., 20 000 20 000 0 0
0fiz.i od innych jednostek75647 Pobór podatków 20 000 20 000 0 0 0 0

757
Obsługa długu 98 000 98 000 0
98 000


75702 Odsetki od kredytów 98 000 98 000 0 0 98 000 0

758
Różne rozliczenia 30 000 30 000 0 0
0


75818 Rezerwy ogólne i celowe 30 000 30 000 0 0
0

801
Oświata i wychowanie 3 062 205 3051205 2186132 255 000 0 11000


80101 Szkoły podstawowe 1 593 667 1 582 667 1048207 250 000 0 11000


80104 Przedszkola 602 630 602 630 452 200 0 0 0


80110 Gimnazja 785 093 785 093 651 800 0 0 0


80113 Dowożenie uczniów do szkół 80 815 80 815 33 925 5 000 0 0

851
Ochrona zdrowia 73 000 73 000 0 25 000 0 0


85154 Przeciwdziałanie alkoholizm 73 000 73 000 0 25 000 0 0

852
Pomoc społeczna 1 207 357 1 207 357 141 601 0 0 0


85212 Świadczenia rodzinne oraz skł. 884 047 884 047 22 429 0 0 0


85213 Składki na ubezpieczenia zdr. 3 600 3 600 0 0 0 0


85214 Zasiłki i pomoc w naturze 157 375 157 375 0 0 0 0


85215 Dodatki mieszkaniowe 3 000 3 000 0 0 0 0


85219 Ośrodki pomocy społecznej 137 222 137 222 119 172 0 0 0


85228 Usługi opiekuńcze 3 500 3 500 0 0 0 0


85295 Pozostała działalność 18 613 18 613 0 0 0 0

854
Edukacyjne opieka wychowaw. 75 000 75 000 34 170 0 0 0


85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 75 000 75 000 34 170 0 0 0

900
Gospodarka komunalna i ochr. 96 000 96 000 0 0 0 0


90003 Oczyszczanie miast i wsi 6 000 6 000 0 0 0 0


90015 Oświetlenie uli, placów i dr. 90 000 90 000 0 0 0 0

921
Kultuta i ochrona dziedzictwa 1 039 692 212490 0 197 490 0 827202


92109 Domy i ośrodki kultury 197 000 180 000 0 180 000 0 17000


92116 Biblioteki 17 490 17 490 0 17 490 0 0


92195 Pozostała działalność 825 202 15000 0 0 0 810202RAZEM 10 495 308 7 745 672 3 674 630 477 490 98 000 2 749 636

Ogółem wydatki wg planu

10 495 308


z tego


1. Wydatki bieżące

7 745 672

- wynagrodzenia i pochodne
3 674 630

- obsługa długu
98 000

- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń
0

- dotacje udzielone z budżetu gminy
477 490

- rezerwa ogólna
30 000


2. Wydatki inwestycyjne

2 749 636
dochody 9 636 495wydatki 10 495 308

przychody 632 836rozchody 872 983

10 269 331
11 368 291
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-23 12:39:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-23 12:39:58
  • Liczba odsłon: 2024
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808284]

przewiń do góry