Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) w tym: Planowane wydatki
Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE 2007 r.
Wydatki razem (9+13) z tego:
Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE
Wydatki razem (10+11+12) z tego, źródła finansowania: Wydatki razem (14+15+16+17) z tego, źródła finansowania:
pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa pożyczki i kredyty obligacje pozostałe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Wydatki bieżące razem: x 2 875 285 0 2 875 285 1 536 673 0 0 0 0 1 536 673 0 0 0 0
1.1 Program: Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działalnie: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Nazwa projektu: "Z rolnictwa do nowoczesnej firmy"
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
O1095 1 539 466 0 1 539 466 465 041 0 0 0 0 465 041 0 0 0 0
z tego: 2007 r.


0 583 638 465 041 0 0 0 0 465 041 0 0 0 0
2008 r.


2009 r.


1.2 Program: Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie; Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Nazwa projektu: "Wiedza-pomysł-praca"
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
O1095 1 335 819 0 1 335 819 1 071 632 0 0 0 0 1 071 632 0 0 0 0
z tego: 2007 r.


0 1 071 632 1 071 632 0 0 0 0 1 071 632 0 0 0 0
2008 r.


2009 r.


2 Wydatki majątkowe razem: x 6 760 839 1 690 982 46 061 778 1 528 627 374 838 374 838 0 0 1 153 789 638 589 0 0 0
2.1 Program: Program: Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Polska - Republika Słowacka 2004-2006 Priorytet: Rozwój społeczno-gospodarczy Działanie: Ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego Nazwa projektu: "Polsko - słowacka inicjatywa nawiązania trwałej współpracy - kulturowy rozwój gmin"
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
92 195 687 961 172 761 515 200 677 202 162 002 162 002 0 0 515 200 0 0 0 0
z tego: 2007 r.
677 202 162 002 162 002 0 0 515 200 0 0 0 0
2008 r.


2009 r.


2.2 Program: Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie; Infrastruktura ochrony środowiska Nazwa projektu: "Budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków zadanie 1 etap I
Priorytet:
Działanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
01010 6 072 878 1 518 221 45 546 578 851 425 212 836 212 836 0 0 638 589 638 589 0 0 0
z tego: 2007 r.
851 425 212 836 212 836 0 0 638 589 638 589 0 0 0
2008 r.


2009 r.Ogółem 1+2 x
9 636 124 1 690 982 48 937 063 3 065 300 374 838 374 838 0 0 2 690 462 638 589 0 0 0
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-23 12:55:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-23 12:55:23
  • Liczba odsłon: 1955
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808168]

przewiń do góry