UCHWAŁA Nr XXXVII/ 249/ 2005

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Ślemień
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

działającymi w sferze pożytku publicznego.


 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19, art. 9 ust.1 , art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 142 poz.1591, z późn. zm) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

 

Rada Gminy w Ślemieniu

uchwala, co następuje:

§1.


Przyjmuje się do realizacji Program współpracy Gminy Ślemień

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2006 r stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.


§2.


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu

na terenie Gminy w sposób zwyczajowo przyjęty

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXVII / 249 /2005

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 28 grudnia 2005 r.

 


WSTĘP

§1

 1. Program współpracy Gminy Ślemień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (zwanymi dalej organizacjami ) stanowi element polityki społeczno-finansowej Gminy.
 2. Program określa cele, zasady współpracy ,współpracujące strony, przedmiot współpracy, jej formy a także sposób realizacji Programu.

ROZDZIAŁ I. CELE WSPÓŁPRACY

§2


 1. Celem głównym Programu jest wprowadzenie jasnych i czytelnych rozwiązań pozwalających włączyć organizacje w system demokracj lokalnej.
 2. Program stwarza warunki do:
  • zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Ślemienia;
  • umocnienia poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie (wspólnotę lokalną);
  • wypracowania mechanizmów współpracy samorządu terytorialnego, organizacji a także umożliwienia im udziału w realizacji zadań własnych samorządu;
  • wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych szans w realizacji zadań publicznych poprzez powierzanie i wspieranie zadań z jednoczesnym zapewnieniem środków na ich realizację.

ROZDZIAŁ II. ZASADY WSPÓŁPRACY

§3

 

Współpraca Gminy Ślemień z organizacjami odbywa się na zasadach pomocniczości i suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.


 

ROZDZIAŁ III. WSPÓŁPRACUJĄCE STRONY.

§4


W realizacji Programu uczestniczą:

 1. Rada Gminy Ślemień;

 2. Wójt Gminy Ślemień;

 3. Zespół Konsultacyjny do spraw Współpracy Gminy z Organizacjami Pożytku Publicznego;

 4. Referaty Urzędu Gminy w Ślemieniu oraz jednostki

organizacyjne Gminy – w zakresie bieżącej współpracy z

organizacjami , w ramach swoich kompetencji wynikających

z Regulaminu Urzędu Gminy w Ślemieniu;

 1. organizacje pozarządowe które zobowiążą się prowadzić działalność na terenie Gminy Ślemień;

 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego

w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów

i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia

i wyznania , jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie

działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Ślemień;

 1. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, które zobowiążą się prowadzić działalność na terenie Gminy Ślemień.

ROZDZIAŁ IV. PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY.


§5


 1. Przedmiotem współpracy Gminy Ślemień z organizacjami w 2006 roku będą zadania publiczne dotyczące następujących dziedzin:

 • Pomoc społeczna , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • Ochrona i promocja zdrowia;
 • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa,
 • wypoczynek dzieci i młodzieży;
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • Porządku i bezpieczeństwa publicznego bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przeciwdziałani a patologiom społecznym, ratownictwa;
 • Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

§ 6


ROZDZIAŁ V. FORMY WSPÓŁPRACY.

Gmina Ślemień podejmuje współpracę z organizacjami w formie:

 • powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub
 • wspieranie takich zadań, wraz z udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
 • zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych wymienionych w § 5 Programu na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • wymiany doświadczeń na forum Zespołu Konsultacyjnego do Spraw Współpracy Gminy Ślemień z Organizacjami Pożytku Publicznego;
 • udostępniania na preferencyjnych warunkach lokali komunalnych i sprzętu technicznego w celu realizacji zadań organizacji , na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • udostępniania dostępnych lokali na spotkania, szkolenia, konferencje;
 • współpracy z organizacjami w zakresie pozyskiwania środków przez te organizacje poprzez:
 1. opiniowanie wniosków o dotacje celowe;

 2. promowanie programów pozwalających pozyskać środki ze źródeł poza budżetowych;

 3. konsultacje projektów na etapie ich przygotowywania.

 • wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności

i realizowanych zadaniach, w szczególności poprzez publikowanie

informacji na stronach internetowych Urzędu Gminy

w Ślemieniu;

 • organizowanie szkoleń i udzielanie pomocy merytorycznej

organizacjom;

 • promowanie i udzielanie pomocy w tworzeniu dobrego wizerunku organizacji;

 • udzielanie pomocy w nawiązywaniu współpracy regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej z partnerami o podobnym profilu działania;

 • udzielanie pomocy w zakresie informowania organizacji

o możliwościach pozyskiwania środków z różnych źródeł;

 • aktualizowanie internetowej bazy danych organizacji mających siedzibę na terenie naszej Gminy.

ROZDZIAŁ VI. REALIZACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY


§7

 

W celu realizacji współpracy z organizacjami działa Zespół Konsultacyjny

do Spraw Współpracy Gminy z Organizacjami Pożytku Publicznego, którego zadania określone zostały w Uchwale Rady Gminy Nr. XVI/109/2004 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 17 czerwca 2004r .

§8


1.W celu realizacji zadań publicznych w dziedzinach określonych w § 5

niniejszego Programu,Wójt Gminy Ślemień wskazuje Wydziały

Urzędu Gminy w Ślemieniu lub jednostki organizacyjne Gminy

organizujące konkursy w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Wójt Gminy powołuje Komisję Konkursową a także określa warunki

konkursu w drodze Zarządzenia.

3. Skład poszczególnych Komisji Konkursowych , których zadaniem

jest przeprowadzenie konkursu zatwierdza Wójt Gminy.

Wyniki konkursu zatwierdza Wójt Gminy.

§ 9


ROZDZIAŁ VII.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 

 1. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej do jego uchwalenia.

2. Wysokość środków budżetowych na realizację zadań zapisanych w § 5

określa uchwała budżetowa Gminy Ślemień na rok 2006.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-10 11:48:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-10 11:48:23
 • Liczba odsłon: 2090
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2804555]

przewiń do góry