Uchwała Nr. IV / 31 /2007

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 22 lutego 2007w sprawie:zadań bieżących wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony ŚrodowiskaNa podstawie art.7 ust.1 pkt.1 art.18 ust.2 pkt.9 litera e ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001r Nr.142 poz.1591 z póżń.zm./ oraz art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2001r Nr.62 poz.627 z póżn.zm / Rada Gminy w Ślemieniu uchwala co następuje:§1


Przeznaczyć kwotę w wysokości. 21000 zł / dwadzieścia jeden tysięcy złotych/ ze środków finansowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z programem Ochrony Środowiska Gminy Ślemień . §2


Powyższe środki wysokości 6000 zł /sześć tysięcy złotych/ przeznacza się na wydatki związane z utylizacją eternitu oraz kwotę 15000 zł / piętnaście tysięcy złotych / na wydatki związane z budową kanalizacji i wodociągów wsi.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-15 07:27:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-15 07:27:33
  • Liczba odsłon: 1980
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2721414]

przewiń do góry