PODSTAWA PRAWNA:

 

 

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.251 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Wniosek przedsiębiorcy o wpisanie do rejestru działalności regulowanej zawierający:

 1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 4. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści: Oświadczam, że:
  1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
  2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).

Oświadczenie, powinno zawierać także:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji

.

OPŁATY:

I. Opłaty skarbowe:

 1. Opłata skarbowa w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy podmiotu posiadającego w dniu 1 stycznia 2012 r. zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, wydane przez Wójta Gminy Ślemień.
 2. Zmiana wpisu działalności regulowanej 25 zł

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA PROWADZENIE SPRAWY

Referat Inwestycji, Budownictwa i Spraw Rolnych od Poniedziałku do Piątku w godzinach: 7-15

tel. 33 865-40-98

(II piętro, pokój nr 19)

TERMIN REALIZACJI SPRAWY

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

ZAŁĄCZNIKI

 1. Wniosek o wpis do dzielności regulowanej.
 2. Oświadczenie.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Czernek Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-05 12:54:49
 • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-05 12:54:49
 • Liczba odsłon: 1132
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022828]

przewiń do góry