Uchwała Nr XVII/127/2008

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 29 kwietnia 2008w sprawie: zmian w budżecie


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 ze zm.)


Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:


§ 1


  1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę: 467.500,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów następuje z uwagi na brak możliwości dofinansowania ze środków pomocowych na modernizację Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu


Dział 851-Ochrona zdrowia 467.500,00 zł

Rozdział 85195 –pozostała działalność

§ 6208- dotacje rozwojowe 467.500,00 zł


II Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę: 450.000,00 zł

Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na podstawie Uchwały nr 742/154/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 15.04.2008 r.


Dział 600-Transport i Łaczność 450.000,00 zł

Rozdział 60013-drogi publiczne wojewódzkie

§ 6630-dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego 450.000,00 zł


§ 2


II.Zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę: 75.433,00 zł


1.Zwiększyć plan wydatków bieżących gminy na podstawie Metryczki subwencji oświatowej

oraz decyzji Wójta gminy Ślemień


Dział 710-działalność usługowa 14.000,00 zł

Rozdział 71004-plany zagospodarowania przestrzennego

§4300-zakup usług pozostałych 14.000,00 zł

Dział 801-Oświata i wychowanie 61.433,00 zł

Rozdział 80101-szkoły podstawowe

§ 2540 –dotacja podmiotowa z budżetu dla

Niepublicznej jednostki systemu oświaty 58.933,00 zł

Rozdział 80113-dowożenie uczniów do szkół

§ 2810-dotacja celowa z budżetu na finansowanie

na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji fundacjom 2.500,00 zł2. Zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę: 457.067,00 zł

Dział 600-Transport i Łaczność 450.000,00 zł

Rozdział 60013-drogi publiczne wojewódzkie

§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450.000,00 zł


Dział 754-Bezpieczeńswto publiczne

i ochrona przeciwpożarowa 7.067,00 zł

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

§ 6050 –wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.067,00 złIII.Zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę: 550.000,00 zł


Dział 851-Ochrona zdrowia 550.000,00 zł


Rozdział 85195-pozostała działalność

§ 6058 –wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 467.500,00 zł

§ 6059 -wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej 82.500,00 zł§ 3


Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 Uchwały Budżetowej na 2008 rok Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 31 grudnia 2007 roku Nr XIII/99/2007 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały oraz w załączniku 4.1 Uchwały Budżetowej na 2008 rok Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 31 grudnia 2007 roku Nr XIII/99/2007 w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały


§ 4


Dokonać zmiany w Uchwale Nr XVI/119/2008 Rady gminy Ślemień z dnia 28 marca 2008

§ 2,III, pkt 4 wiersz:

Dział 900-Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 67.500,00 zł

Rozdział 90002-gospodarka odpadami

§ 6060-wydatki na zakup inwestycji jednostek

budżetowych 67.500,00 zł

Otrzymuje brzmienie:

Zwiększyć plan wydatków majątkowych gminy na podstawie decyzji Wójta Gminy Ślemień

Dział 900-Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 67.500,00 zł

Rozdział 90002-gospodarka odpadami

§ 6060-wydatki na zakup inwestycji jednostek

budżetowych 67.500,00 zł
§ 5


Po dokonaniu zmian ujętych w § 1 , § 2

- plan dochodów budżetu gminy wynosi: 12.982.341,45 złotych

- plan wydatków budżetu gminy wynosi: 13.200.094,45 złotych

Deficyt budżetu gminy w kwocie 217.753,00 złotych zostanie spłacony z zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach krajowych oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach


§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień


§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-05 11:40:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 11:40:26
  • Liczba odsłon: 2530
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022752]

przewiń do góry