Uchwały Rady Gminy Ślemień w roku 2015Uchwały z dnia 29.12.2015r.  

Uchwała nr XVII.86.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.40.2011 Rady Gminy Ślemień z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ślemień oraz warunków zasad korzystania z tych przystanków.

uchwala_nr_xvii.86.2015.pdf

Uchwała nr XVII.85.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie dopłaty do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2016.

uchwala_nr_xvii.85.2015.pdf

Uchwała nr XVII.84.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015.

uchwala_nr_xvii.84.2015.pdf

Uchwała nr XVII.83.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

uchwala_nr_xvii.83.2015.pdf

Uchwała nr XVII.82.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Ślemień na rok 2016.

uchwala_nr_xvii.82.2015.pdf

Uchwała nr XVII.81.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości budynków, budowli i gruntów na terenie gminy Ślemień na 2016 rok.

uchwala_nr_xvii.81.2015.pdf

Uchwała nr XVII.80.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIII.281.2014 Rady Gminy Ślemień z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2015 roku..

uchwala_nr_xvii.80.2015.pdf

Uchwała nr XVII.79.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ślemieniu na rok 2016.

uchwala_nr_xvii.79.2015.pdf

Uchwały z dnia 03.12.2015r.  

Uchwała nr XVI.78.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.

uchwala_nr_xvi.78.2015.pdf

Uchwała nr XVI.77.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015.

uchwala_nr_xvi.77.2015.pdf

Uchwała nr XVI.76.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie zawarcia Porozumienia na rzecz realizacji Projektu w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej POPC na lata 2014-2020.

uchwala_nr_xvi.76.2015.pdf

Uchwała nr XVI.75.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

uchwala_nr_xvi.75.2015.pdf

Uchwała nr XVI.74.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Ślemień na rok 2016.

uchwala_nr_xvi.74.2015.pdf

Uchwała nr XVI.73.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 03 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości budynków, budowli i gruntów na terenie gminy Ślemień na 2016 rok.

uchwala_nr_xvi.73.2015.pdf

Uchwały z dnia 27.11.2015r.
 

Uchwała nr XV.72.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIII.281.2014 Rady Gminy Ślemień z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2015 roku.

uchwala_nr_xv.72.2015.pdf

Uchwała nr XV.71.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

uchwala_nr_xv.71.2015.pdf

Uchwała nr XV.70.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia ,,programu współpracy gminy Ślemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016''

uchwala_nr_xv.70.2015.pdf

Uchwała nr XV.69.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY 2015, Infrastruktura domów kultury.

uchwala_nr_xv.69.2015.pdf

Uchwały z dnia 29.10.2015r.  

Uchwała nr XIV.68.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia w drodze umowy darowizny na mienie komunalne Gminy Ślemień nieruchomości nr 193/14 i 193/17 położonych w Koconiu.

Uchwała nr XIV.67.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.

uchwala_nr_xiv.67.2015.pdf

Uchwała nr XIV.66.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Żywcu na okres kadencji 2016-2019.

uchwala_nr_xiv.66.2015.pdf
 
Uchwały z dnia 25.09.2015r.  

Uchwała nr XIII.65.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia  25 września  2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.

uchwala_nr_xiii.65.2015.pdf

Uchwała nr XIII.64.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia  25 września  2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015.

uchwala_nr_xiii.64.2015.pdf

Uchwała nr XIII.63.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia  25 września  2015 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

uchwala_nr_xiii.63.2015.pdf

Uchwały z dnia 10.09.2015r.

Uchwała nr XII.62.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 10 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ślemień opracowanego w ramach projektu pn.
,,Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Ślemień", realizowanego zgodnie z
umową nr POIS.09.03.00-00-153/13 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
i efektywność energetyczna Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1007-2013.

uchwala_nr_xii.62.2015.pdf

Uchwała nr XII.61.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 10 września 2015 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych.

uchwala_nr_xii.61.2015.pdf

Uchwała nr XII.60.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 10 września 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały
Nr IX.39.2015 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 kwietnia 2015r w sprawie przekazania podmiotowi niepublicznemu prowadzenia szkoły w Lasie.


uchwala_nr_xii.60.2015.pdf

Uchwała nr XII.59.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.

uchwala_nr_xii.59.2015.pdf

Uchwała nr XII.58.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015.

uchwala_nr_xii.58.2015.pdf

Uchwała nr XII.57.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wspólnej realizacji i przyjęcia od Powiatu Żywieckiego części zadania inwestycyjnego w zakresie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie oznakowania poziomego na drodze powiatowej nr 1413 S.

 
uchwala_nr_xii.57.2015.pdf

Uchwała nr XII.56.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 10 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Ślemień w 2015 roku dla Powiatu Żywieckiego.

uchwala_nr_xii.56.2015.pdf

Uchwały z dnia 22.06.2015r.

Uchwała nr XI.54.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Ślemień a Państwowym Uniwersytetem w Sumah /Republika Ukrainy/

uchwala_nr_xi.54.2015.pdf

Uchwała nr XI.53.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ślemień na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022.

uchwala_nr_xi.53.2015.pdf
Załącznik: Program Ochrony Środowiska.pdf

Uchwała nr XI.52.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015r.

uchwala_nr_xi.52.2015.pdf

Uchwała nr XI.51.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

uchwala_nr_xi.51.2015.pdf

Uchwała nr XI.50.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015

uchwala_nr_xi.50.2015.pdf

Uchwała nr XI.49.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ślemień absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014

uchwala_nr_xi.49.2015.pdf

Uchwała nr XI.48.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ślemień za rok 2014

uchwala_nr_xi.48.2015.pdf


Uchwały z dnia 29.04.2015r.

Uchwała nr VIII.47.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

uchwala_nr_IX.47.2015.pdf

Uchwała nr VIII.46.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015

uchwala_nr_IX.46.2015.pdf

Uchwała nr VIII.45.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu

uchwala_nr_IX.45.2015.pdf

Uchwała nr VIII.44.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu

uchwala_nr_IX.44.2015.pdf

Uchwała nr VIII.43.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Stypendium Twórczego Gminy Ślemień

uchwala_nr_IX.43.2015.pdf

Uchwała nr VIII.42.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ślemień

uchwala_nr_IX.42.2015.pdf

Uchwała nr VIII.41.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad umieszczania reklam na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Ślemień

uchwala_nr_IX.41.2015.pdf

Uchwała nr VIII.40.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Ślemień do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania ,,Żywiecki Raj" z siedzibą w Żywcu

uchwala_nr_IX.40.2015.pdf

Uchwała nr VIII.39.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przekazania podmiotowi niepublicznemu prowadzenia szkoły w Lasie

uchwala_nr_IX.39.2015.pdf

Uchwały z dnia 26.03.2015r.

Uchwała nr VIII.38.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bielski-Białej.

uchwala_nr_VIII.38.2015.pdf

Uchwała nr VIII.37.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.

uchwala_nr_VIII.37.2015.pdf

Uchwała nr VIII.36.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015.

uchwala_nr_VIII.36.2015.pdf

Uchwała nr VIII.35.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie remontu mostu w ciągu ul, Osiedlowej w Ślemieniu w km 0+565.

uchwala_nr_VIII.35.2015.pdf

Uchwała nr VIII.34.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania wydawnictwa i wydawania Informatora Samorządowego Gminy Ślemień.

uchwala_nr_VIII.34.2015.pdf

Uchwała nr VIII.33.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Ślemień na lata 2014-2020.

uchwala_nr_VIII.33.2015.pdf

Załącznik do uchwały:
zalacznik_do_uchwaly_VIII.33.2015.pdf

Uchwały z dnia 04.03.2015r.

Uchwała nr VII.32.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 04 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

uchwala_nr_VII.32.2015.pdf

Uchwała nr VII.31.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 04 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ślemień w 2015 roku.

v-31-2015_z_04_marca_2015.pdf  


Uchwała nr VII.30.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 04 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.

uchwala_nr_VII.30.2015.pdf

Uchwała nr VII.29.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 04 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2015. 

uchwala_nr_VII.29.2015.pdf

Uchwała nr VII.28.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 04 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

uchwala_nr_VII.28.2015.pdf     

Uchwały z dnia 10.02.2015r.


Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 10.02.2015r.  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ślemień do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ślemień a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.

  v-27-2015_z_10_lutego_2015.pdf


Uchwała nr VI/26/2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 10.02.2015r.  w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rady Gminy Ślemieniu.

   v-26-2015_z_10_lutego_2015.pdf


Uchwała nr VI/25/2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 10.02.2015r.  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ślemień na 2015 rok.


Uchwały z dnia 22.01.2015r.

Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 22.01.2015r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

v-24-2015_z_22_stycznia_2015.pdf


Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 22.01.2015r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień.

v-23-2015_z_22_stycznia_2015.pdf


Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 22.01.2015r.  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ślemień.

v-22-2015_z_22_sytcznia_2015.pdf


Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 22.01.2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ślemień.


v-21-2015_z_22_stycznia_2015.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Czernek Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-19 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-19 16:29:35
  • Liczba odsłon: 2394
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022665]

przewiń do góry