Uchwała Nr XLIV/298/2006

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 26 października 2006 rokuw sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/198/2005 Rady Gminy Ślemień z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ślemień.Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.) Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:


§ 1

  1. W załączniku do uchwały Nr XXIX/198/2005 Rady Gminy Ślemień z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ślemień § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: “Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego przy dochodach na jednego członka rodziny, obliczonego według zasad określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. do 316,00 zł, wynosi 51,20 zł.”

  2. Pozostałe postanowienia załącznika pozostają bez zmian.§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

  1. Uchwała podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

  2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2006 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-08 08:32:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-08 08:32:58
  • Liczba odsłon: 2046
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808379]

przewiń do góry