Uchwała Nr XLIV / 300 / 2006

Rady Gminy Ślemień

z dnia 26 październik 2006 r


w sprawie: z m i a n w b u d ż e c i e

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:


§ 1


Z w i ę k s z y ć plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 22 023,00


Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 11 500,00

- wpływy z różnych opłat 11 500,00


Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 10 523,00

- wpływ z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 10 523,00


§ 2


Z w i ę k s z y ć plan wydatków gminy o kwotę – 22 023,00


  1. Z w i ę k s z y ć plan wydatków bieżących gminy o kwotę - 22 023,00


Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 11 500,00

Rozdział 70005 11 500,00


Dział 851 Ochrona zdrowia 10 523,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10 523,00

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3

1. Dochody budżetu 13 073 287,00

2. Wydatki budżetu 15 253 922,00

3. Deficyt budżetu 2 180 635,00

4. Z dochodów budżetu przeznacza się na spłatę kredytu kwotę 405 038,00

5. Przychody budżetu 6 934 360,00

w tym z : kredytów zaciągniętych w bankach krajowych 579 072,00

pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 1 954 021,00

pożyczka na prefinansowanie 4 304 895,00

wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego 96 372,00

6. Rozchody budżetu 4 753 725,00

w tym: spłata kredytów 405 038,00

pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 43 792,00

pożyczka na prefinansowanie 4 304 895,00

7. Razem dochody i przychody 20 007 647,00

8. Razem wydatki i rozchody 20 007 647,00

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-05 13:37:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-05 13:37:30
  • Liczba odsłon: 2052
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808321]

przewiń do góry