Uchwała NrXXII/166/2008

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 06 listopada 2008rw sprawie:przekazania środków finansowych dla Policji
Na podstawie art.7 ust.1 pkt.14 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr.142 .poz.1591 z póżn.zm/ oraz art.13 ust.4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r o Policji /Dz.U.z 2002r Nr.7 ,poz.58 z póżn.zm/Rada Gminy w Ślemieniu uchwala ,co następuje:
§1

Przekazuje się z dochodów własnych gminy środki finansowe dla policji wysokości 2000 zł

z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Powiatowej w Żywcu oraz podległych komisariatów.

§ 2

Środki finansowe ,o których mowa w §1 ,zostaną przekazane ze środków budżetu w 2008r.


§3


Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte przez Wójta Gminy z Komendantem Powiatowym Policji w Żywcu.


§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.


§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szczotka Henryk
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-17 10:49:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Szczotka Henryk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-17 10:49:29
  • Liczba odsłon: 2415
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964524]

przewiń do góry