Uchwała Nr XXXVII/245/ 2005

Rady Gminy Ślemień

z dnia 28 grudzień 2005 roku

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień – zadanie 1 etapu I ”

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 30 g, h i art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 nr 15, poz. 148 z późn. zm.)


Rada Gminy Ślemień uchwala, co następuje:

§ 1


Zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Bielsku Białej na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień – zadanie 1 etapu I ” wysokości 4 575 061 zł (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych ) z przeznaczeniem na wykonanie :

- budowy sieci kanalizacyjno-wodociągowej w miejscowości Ślemień.

- budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Ślemień.

§ 2


  1. Pożyczka zostanie zaciągnięta zgodnie z zasadami udzielania pożyczek na prefinansowanie w BGK

w Bielsku - Białej i realizowana będzie następująco:

- w roku 2005 - 549 871 zł

- w roku 2006 - 4 025 190 zł

  1. Pożyczka o której mowa w pkt 1 będzie spłacana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego ZPORR działanie 1.2. w okresie 2006-2007

  2. Odsetkami od pożyczki będą spłacane z dochodów własnych gminy .

§ 3


Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowić będzie weksel własny in blanco.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5


Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  w sposób  zwyczajowo  przyjęty. 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-10 12:12:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-10 12:12:00
  • Liczba odsłon: 2050
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808359]

przewiń do góry