Zobacz podgałęzie

Uchwała Nr IV/33/2007

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 22 luty 2007 r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.


Działając na podstawie art. 30 ust. 6, 6a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z póź. zm) zwanej dalej Kartą Nauczyciela, w związku z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181) po uzgodnieniu z właściwymi organizacjami związków zawodowych,


uchwala się co następuje:


§ 1

Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a także zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w tym także nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, określa rozporządzenie.


§ 2

Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:

 1. dodatku za wysługę lat,

 2. dodatku za uciążliwość pracy,

 3. nagród jubileuszowych,

 4. dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

 5. zasiłku na zagospodarowanie,

 6. odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,

 7. odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę

określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela.


§ 3

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.


§ 4

Traci moc Uchwała Rady Gminy Ślemień Nr XXXIX/258/2006 z 23 marca 2006 r. w sprawie, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 6

1.Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku, o którym mowa w ust. 1. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-14 16:01:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-14 16:01:16
 • Liczba odsłon: 2458
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022710]

przewiń do góry