>

UCHWAŁA Nr XXII/156/2004


Rady Gminy w Ślemieniu


z dnia 30 grudnia 2004 r.


w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Ślemień

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami


działającymi w sferze pożytku publicznego.


Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19, art. 9 ust.1 , art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.


z 2001 r nr 142 poz.1591, z późn. zm) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)


1.

Rada Gminy w Ślemieniu


uchwala, co następuje:


§1.


Przyjmuje się do realizacji Program współpracy Gminy Ślemień


z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2005 , stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.


§2.


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.


§3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu


na terenie Gminy w sposób zwyczajowo przyjęty


1.

Załącznik do Uchwały Nr XXII/156/2004


Rady Gminy w Ślemieniu


z dnia 30 grudnia 2004 r.


WSTĘP


§1.


1. Program współpracy Gminy Ślemień z organizacjami


pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku


publicznego (zwanymi dalej organizacjami ) stanowi element polityki


społeczno-finansowej Gminy.


2. Program określa cele, zasady współpracy ,współpracujące strony,


przedmiot współpracy, jej formy a także sposób realizacji


Programu.ROZDZIAŁ I. CELE WSPÓŁPRACY.§2.1. Celem głównym Programu jest wprowadzenie jasnych i czytelnych


rozwiązań pozwalających włączyć organizacje w system demokracji


lokalnej.


2. Program stwarza warunki do:


*


zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Ślemienia;

*


umocnienia poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie (wspólnotę lokalną);

*


wypracowania mechanizmów współpracy samorządu terytorialnego, organizacji a także umożliwienia im udziału w realizacji zadań własnych samorządu;

*


wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych szans


w realizacji zadań publicznych poprzez powierzanie i wspieranie


zadań z jednoczesnym zapewnieniem środków na ich


realizację.

ROZDZIAŁ II. ZASADY WSPÓŁPRACY.§3.


Współpraca Gminy Ślemień z organizacjami odbywa się na zasadach pomocniczości i suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.ROZDZIAŁ III. WSPÓŁPRACUJĄCE STRONY.§4.W realizacji Programu uczestniczą:


1.


Rada Ślemień;

2.


Wójt Gminy Ślemień;

3.


Zespół Konsultacyjny do spraw Współpracy Gminy z Organizacjami Pożytku Publicznego;

4.


Referaty Urzędu Gminy w Ślemieniu oraz jednostki


organizacyjne Gminy – w zakresie bieżącej współpracy z


organizacjami , w ramach swoich kompetencji wynikających


z Regulaminu Urzędu Gminy w Ślemieniu;


5.


organizacje pozarządowe które zobowiążą się prowadzić działalność na terenie Gminy Ślemień;

6.


osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego


w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów


i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia


i wyznania , jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie


działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Ślemień;


7.


stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, które zobowiążą się prowadzić działalność na terenie Gminy Ślemień.
ROZDZIAŁ IV. PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY.§5.1.


Przedmiotem współpracy Gminy Ślemień z organizacjami w 2005 roku będą zadania publiczne dotyczące następujących dziedzin:- Pomoc społeczna , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej


sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;- Ochrona i promocja zdrowia;- Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa,


wypoczynek dzieci i młodzieży;- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz


rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;- Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających


bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój


przedsiębiorczości;*


Porządku i bezpieczeństwa publicznego bezpieczeństwa

*


przeciwpożarowego oraz przeciwdziałania


patologiom społecznym, ratownictwa;- Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa


przyrodniczego.§6.ROZDZIAŁ V.

FORMY WSPÓŁPRACY.Gmina Ślemień podejmuje współpracę z organizacjami w formie:


*


powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub


- wspieranie takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na


dofinansowanie ich realizacji;


*


zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych wymienionych


w §5 Programu na zasadach określonych w ustawie o działalności


pożytku publicznego i o wolontariacie;


*


wymiany doświadczeń na forum Zespołu Konsultacyjnego do Spraw Współpracy Gminy Ślemień z Organizacjami Pożytku Publicznego;

*


udostępniania na preferencyjnych warunkach lokali komunalnych


i sprzętu technicznego w celu realizacji zadań organizacji , na zasadach


określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego


i o wolontariacie;


*


udostępniania dostępnych lokali na spotkania, szkolenia, konferencje;

*


współpracy z organizacjami w zakresie pozyskiwania środków przez te organizacje poprzez:


1.


opiniowanie wniosków o dotacje celowe;

2.


promowanie programów pozwalających pozyskać środki ze źródeł pozabudżetowych;

3.


konsultacje projektów na etapie ich przygotowywania.


wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności


i realizowanych zadaniach, w szczególności poprzez publikowanie


informacji na stronach internetowych Urzędu Gminy


w Ślemieniu;


organizowanie szkoleń i udzielanie pomocy merytorycznej


organizacjom;


promowanie i udzielanie pomocy w tworzeniu dobrego wizerunku organizacji;

udzielanie pomocy w nawiązywaniu współpracy regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej z partnerami o podobnym profilu działania;


udzielanie pomocy w zakresie informowania organizacji


o możliwościach pozyskiwania środków z różnych źródeł;aktualizowanie internetowej bazy danych organizacji mających siedzibę na terenie naszej Gminy.
ROZDZIAŁ VI. REALIZACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY§7.


W celu realizacji współpracy z organizacjami działa Zespół Konsultacyjny


do Spraw Współpracy Gminy z Organizacjami Pożytku Publicznego, którego zadania określone zostały w Uchwale Rady Gminy Nr. XVI/109/2004 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 17 czerwca 2004r .§8.1.W celu realizacji zadań publicznych w dziedzinach określonych w §5


niniejszego Programu,Wójt Gminy Ślemień wskazuje Wydziały


Urzędu Gminy w Ślemieniu lub jednostki organizacyjne Gminy


organizujące konkursy w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.


2. Wójt Gminy powołuje Komisję Konkursową a także określa warunki


konkursu w drodze Zarządzenia.


3. Skład poszczególnych Komisji Konkursowych , których zadaniem


jest przeprowadzenie konkursu zatwierdza Wójt Gminy.


Wyniki konkursu zatwierdza Wójt Gminy.§9.ROZDZIAŁ VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE1.


Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej do jego uchwalenia.


2. Wysokość środków budżetowych na realizację zadań zapisanych w §5


określa uchwała budżetowa Gminy Ślemień na rok 2005.Uchwała Nr. XIV/104/200


Rady Gminy Ślemień


z dnia 29 kwietnia 2004r

sprawie:przyjęcia darowizny od Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 litera “a” w związku z art.44 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r


o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001r Nr.142 poz.1591 z póżn.zm/ Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:
§1Przyjąć na mienie komunalne Gminy Ślemień darowiznę od Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu obejmującą działki;1.Działka Nr.1181/9 o pow.0.0673 ha w tym powierzchnia zabudowy :197 m2


2.Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu znajdujący się na w/w działce.Łączna powierzchnia darowizny wynosi 0.0.673 ha wraz z istniejącymi na tych działkach zabudowaniami Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu.§2Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy§3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr.XIV/103/2004 Rady Gminy Ślemień


z dnia 29 kwietnia 2004r
w sprawie:przyjęcia darowizny od Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 litera “a” w związku z art.44 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz..U z 2001r Nr,142 poz.1591 z póżn.zm / Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:
§1Przyjąć na mienie komunalne Gminy Ślemień darowiznę od Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu obejmującą działki :


1.Działkę Nr. 207/12 o pow. 0,0119 ha – własność OSP Ślemień


2.Działkę Nr.207/31 o pow. 0,1172 ha – własność OSP Ślemień


3.Działkę Nr.207/30 o pow. 0,0685 ha - własność OSP Ślemień i Urzędu Gminy po ½ tj. 0,03425 ha


4.Działkę Nr.207/18 o pow. 0,114 ha - własność OSP Ślemień i P.Dziki Henryk po ½ tj. 0,0062 ha 5.Działkę Nr.207/21 o pow. 0,0124 ha - współwłasność 0SP z P.Dziki Henryk po ½ tj. 0.0057 ha


6.Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej znajdujący się na w/w działkach.Łączna powierzchnia przyjętej darowizny wynosi 0.17.525 ha wraz z istniejącymi na tych działkach zabudowaniami Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu.


§2
Przedmiotem darowizny obejmującej działki o numerach:207/30 ,207/18, 207/21 jest powierzchnią


stanowiącą ½ powierzchni tych działek.§3Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr.XIII/ 92 /2004


Rady Gminy Ślemień


z dnia 25 lutego 2004r
w sprawie:wystąpienia ze Związku Międzygminnego d/s Ekologii w Żywcu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr.142 poz.1591 z pózn.zm/ oraz & 16 pkt.3 Statutu Związku Międzygminnego d/s Ekologii w Żywcu stanowiącego zał.Nr.2 do Uchwały Nr.XXV/159/2000 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 11 grudnia 2000r Rada Gminy w Ślemieniu
uchwala
§1Wystąpić ze Związku Międzygminnego d/s Ekologii w Żywcu§2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęecia.

Uchwała Nr. XIV/ 105 /2004


Rady Gminy w Ślemień


z dnia 29 kwietnia 2004rw sprawie:przyjęcia darowizny od Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 litera “a” w związku z art.44 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz .U. z 2001r Nr.142 poz.1591 z póżn. zm/ Rada Gminy uchwala co następuje:
§1
Przyjąć na mienie komunalne Gminy Ślemień darowiznę od Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie obejmującą działki o nr ;.


1.Działka Nr 1280 o pow. 0,200ha


2.Działka Nr.1279/2 o pow. 0,0500 ha


3.Działka Nr.1281/6 o pow. 0,0400 ha


4.Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie znajdujący się na w/w działkach.Łączna powierzchnia darowizny wynosi 0.11 ha wraz z istniejącymi na tych działkach zabudowaniami Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie.

§2Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XIII/ 96 /2004


Rady Gminy w Ślemieniu


z dnia 25 lutego 2004rw sprawie:uchylenia Uchwały Nr.XII/ 87/2003 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 grudnia 2003r
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 w związku z art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. Z 2001r Nr.142 poz.1591 z póżn.zm/ Rada Gminy w Ślemieniu
uchwala co następuje
§1Uchyla się Uchwałę Nr.XII/87/2003r Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie zmiany Uchwały Nr.VI/43/2003r z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Las§2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała NrXII/84 /2003


Rady Gminy w Ślemień


z dnia 30 grudnia 2003


w sprawie:przyjęcia Statutu Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy -Świnna Poręba w Suchej BeskidzkiejNa podstawie art.18 pkt.15 i art.67 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z2001r Nr.142 poz.1591 z póżn.zm /Rada Gminy Ślemień
p o s t a n a w i a
& 1Przyjąć Statut Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy-Świnna Poręba w Suchej Beskidzkiej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały
& 2Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi& 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uchwała Nr. XIII// 95/2004


Rady Gminy w Ślemieniu


z dnia 25 lutego 2004r
w sprawie uchylenia Uchwały Nr.XII/86/2003r Rady Gminy w Ślemieniu


z dnia 30 grudnia 2003r
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 w związku z art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001r Nr. 142 poz. 1591 z póżn.zm./ Rada Gminy w Ślemieniu

uchwala co następuje
§1
Uchyla się Uchwałę Nr XII/86/2003r Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie zmiany Uchwały Nr.VI/42/2003r z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Kocoń

§2


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy§3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr.XX/143/2004


Rady Gminy Ślemień


z dnia 12 listopada 2004rw sprawie :przejęcia obowiązków w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Ślemień

Na podstawie art.8 ust.2 a ,3 i 4 oraz art 18 ust.2 pkt.11 z ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001 r Nr.142 poz.1591 z póżn.zm./Rada Gminy w Ślemieniu


uchwala co następuje:§1


Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia Nr.12/PZD/04 w sprawie przejęcia obowiązków w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Ślemień§2Porozumienie stanowi załącznik do uchwały
§3Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§41.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.


Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa


Śląskiego


Uchwała Nr.XXIV/168/2005


Rady Gminy Ślemień


z dnia 23 lutego 2005rw sprawie:przystąpienia do wykonania prac związanych z II etapem rozbudowy oczyszczalni


i sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy ŚlemieńNa podstawie art.18 ust.2 pkt.6 oraz art.7 ust1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U.z 2001 Nr.142 poz.1591 z póżn.zm/ Rada Gminy Ślemień uchwala
§11.Przystąpić w roku w 2005r do prac związanych z II etapem rozbudowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej.


2.Zlecić opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych kanalizacji i wodociągów w sołectwach: Kocoń i Las oraz dokończenie w sołectwie Ślemień

§2Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§3
Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.


Uchwała Nr.XXII/ 160 /2004


Rady Gminy Ślemień


z dnia 30 grudnia 2004r


w sprawie:uchwalenia planów pracyNa podstawie art.21 ust.3 z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym /test jednolity Dz. U. Nr. 142 z 2001r z póżn.zm./ Rada Gminy w Ślemieniu :
p o s t a n a w i a


§ 1Przyjąć plany pracy Komisji Rady na 2005r1.Budżetowej Polityki Gospodarczej i Społecznej oraz Rolnictwa i Ekologii


2.Oświaty Kultury Sportu i Turystyki


3.Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
§ 2Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr XXIII / 161 / 2005


Rady Gminy w Ślemieniu


z dnia 26 stycznia 2005r


w sprawie:utworzenia i przystąpienia do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Na podstawie art.9 ust.2 oraz art.18 ust.2 pkt.9 lit.f ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.2001 r Nr.142 ,poz.1591 z póżn.zm/,art.9 i 10 ust.1 ustawy z dni
a 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej /Dz.U. z 1997r Nr.9 poz.43 z póżn.zm/ Rada Gminy Ślemień
uchwala ,co następuje§1Wyrazić zgodę na utworzenie wspólnie z innymi podmiotami oraz przystąpienie do nowotworzonej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą PKS Żywiec “Beskidy” Sp. z o.o z siedzibą


w Żywcu§2Przedmiot działalności nowotworzonej Spółki PKS Żywiec “Beskidy” Sp. z o.o stanowi zadania o charakterze użyteczności publicznej określone w art.7 ustawy o samorządzie gminy w szczególności w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.§3Upoważnia się Wójta do nabycia udziałów w Spółce PKS Żywiec “Beskidy” Sp. z o.o do kwoty


3.500 zł/trzy tysiące pięćset złotych/§4Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Skarbnikowi Gminy§5Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaUchwała Nr. XXII/159/2004


Rady Gminy w Ślemieniu


z dnia 30 grudnia 2004r


w sprawie:wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ślemień
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. I art.22 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorzadzie


gminnym /test jednolity Dz.U.Nr.142 poz.1591 z 2001r z póżn.zm /Rada Gminy w Ślemieniu


uchwala:§1W załączniku Nr.2 do Statutu Gminy Ślemień “Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych”


skreśla się pkt.1 o brzmieniu -Gminny Ośrodek Kultury “Jemioła” w Ślemieniu oraz pkt.2 o brzmieniu – Świetlica Wiejska w Lasie§2Pozostałe postanowienia załącznika Nr.2 Statutu Gminy Ślemien nie ulegają zmianie§3Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy§4Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie


po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uchwała Nr XXII/156/2004


Rady Gminy w Ślemieniu


z dnia 23 grudnia 2004rw sprawie:rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym


/Dz.U. z 2001r Nr.142 ,poz.1591 z póżn.zm/ oraz art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2003 r Nr.96 poz.873 ze zm./w związku z Uchwałą Nr.XXXIII/206/2001 Rady Gminy Ślemień na rzecz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznychRada Gminy w Slemieniu postanawia ,co następuje:


§1


Uchwala się program współpracy Gminy Ślemień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego określonymi w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji zadań własnych Gminy Ślemień na rok 2005 stanowiący załącznik do uchwały.


§2Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o “ustawie” - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontaeriacie


§3


Rada Gminy może rozszerzyć katalog zadań,o których mowa w programie stanowiącym załącznik


do uchwały ze wskazaniem żródeł finansowania tych zadań w drodze odrębnej uchwały.§4Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy§5Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w ŚlemieniuUzasadnienie


Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.U.z 2003r Nr.96 poz.873/ nakładana organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ,o których mowa w art.3 ust.3 wyżej wymienionej ustawy.


Mając powyższe okoliczności na uwadze przedkładam w załączeniu projekt uchwały Rady Gminy w Ślemieniu w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.

Uchwała Nr.XII/ 87 /2003


Rady Gminy w Ślemieniu


z dnia 30 grudnia 2003rw sprawie: zmiany Uchwały Nr.VI/43/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Las


Na podstawie art.35 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r/Dz.U.Nr.142 poz.1591 z 2002r z późn.zm/ Rada Gminy w Ślemieniu uchwala co następuje:

& 1
w & 18 pkt.1 Statutu Sołectwa Las wprowadza się zmianę polegającą na dodaniu ustępu nr.13 o brzmieniu:“Inkaso podatku rolnego , podatku od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów może prowadzić sołtys będący równocześnie radnym Rady Gminy w Ślemieniu”
& 2Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i organom Sołectwa
& 3Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Uchwała Nr.XII/ 85/2003


Rady Gminy w Ślemieniu


z dnia 30 grudnia 2003rw sprawie: zmiany Uchwały Nr.VI/41/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Las


Na podstawie art.35 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r/Dz.U.Nr.142 poz.1591 z 2002r z późn.zm/ Rada Gminy w Ślemieniu uchwala co następuje:

& 1
w & 18 pkt.1 Statutu Sołectwa Las wprowadza się zmianę polegającą na dodaniu ustępu nr.13 o brzmieniu:“Inkaso podatku rolnego , podatku od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów może prowadzić sołtys będący równocześnie radnym Rady Gminy w Ślemieniu”


& 2Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i organom Sołectwa
& 3Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uchwała Nr.XII/ 86 /2003


Rady Gminy w Ślemieniu


z dnia 30 grudnia 2003rw sprawie: zmiany Uchwały Nr.VI/42/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Las


Na podstawie art.35 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r/Dz.U.Nr.142 poz.1591 z 2002r z późn.zm/ Rada Gminy w Ślemieniu uchwala co następuje:

& 1
w & 18 pkt.1 Statutu Sołectwa Las wprowadza się zmianę polegającą na dodaniu ustępu nr.13 o brzmieniu:“Inkaso podatku rolnego , podatku od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów może prowadzić sołtys będący równocześnie radnym Rady Gminy w Ślemieniu”
& 2Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i organom Sołectwa
& 3Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uchwała Nr.XIII/97/2004


Rady Gminy Ślemień


z dnia 25 lutego 2004r


w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa,określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 art.40 ust.1art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr.142 poz.1591,ze zm./art.6 ust.12 oraz art.14pkt.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U.z 2002r Nr.9 poz.84,ze zm/ art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym /tekst jednolity Dz.U 1993r Nr.94 poz.431.ze zm/ art.6ust.8 ustawy z dnia 30 pażdziernika 2002r o podatku leśnym /Dz.U Nr.200 poz.1682 ze zm./ Rada Gminy w Ślemieniu uchwala:
§11.Zarządza się pobór podatków i opłat na terenie Gminy Ślemień przez inkasentów wymienionych


w § 2 uchwały


2.Poborowi w drodze inkasa podlegają następujące podatki i opłaty lokalne:


1/podatek od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatek rolny i leśny, w drodze łącznego zobowiązania pieniężnego


2/podatek od posiadania psów


3/opłata targowa


3.Podatki ,o których mowa w ust.2 pkt.1 i 2 można uiścić w kasie Urzędu Gminy


§2Inkasentami uprawnionymi do poboru podatków i opłat lokalnych wymienionych w §1 ust 2 pkt.1,2


są inkasenci w sołectwie:1.Kocoń Bąk Barbara zam.Kocoń


2.Las Ponikiewski Józef zam.Las


3.Ślemień Targosz Danuta zam.ŚlemieńInkasentem uprawnionym do poboru opłaty ,o której mowa §1 ust.2 pkt.3 jest pracownik Urzędu Gminy inspektor d/s dochodów§31.Z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych inkasenci wymienieni w §2 uchwały otrzymują wynagrodzenie prowizyjne:1.Inkasent sołectwa Kocoń w wysokości 12% zainkasowanej kwoty


2.Inkasent sołectwa Las w wysokości 12% zainkasowanej kwoty


3.Inkasent sołectwa Ślemień w wysokości 9% zainkasowanej kwoty


4.Pracownik Urzędu Gminy inspektor ds dochodów 4% zainkasowanej kwoty§4Inkasent odprowadza pobrane kwoty w całości do budżetu Gminy zgodnie z zawartą umową cywilno-prawną§5


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§6Traci moc uchwała Nr.III/13/2002 Rady Gminy Ślemień z dnia 13 grudnia 2002r w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa ,określenie inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso.§71.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .


2.Na terenie Gminy uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uchwała Nr XIII/94 /2004


Rady Gminy w Ślemieniu


z dnia 25 lutego 2004r

w sprawie uchylenia Uchwały Nr.XII/85/2003 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 grudnia 2003r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 w związku z art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001r ,Nr.142 poz.1591 z póżn.zm./ Rada Gminy w Ślemieniu
uchwala co następuje
§1
Uchyla się Uchwałę Nr.XII/85/2003 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie zmiany Uchwały Nr.VI/41/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Ślemień
§2Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy§3Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uchwała Nr XXIII/ 165 /2005


Rady Gminy w Ślemieniu


z dnia26 stycznia 2005
w sprawie:zadań bieżących wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
Na podstawie art.7 ust.1 pkt.1 art.18 ust.2 pkt.9 litera e ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001r Nr.142 poz.1591 z póżń.zm./ oraz art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r /Dz.U z 2001r Nr.62 poz.627 z póżn.zm / Rada Gminy w Ślemieniu


uchwala co następuje:
§1Przeznaczyć kwotę w wysokości. 17.600 zł /siedemnacie tysięcy sześćset złotych/ ze środków finansowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z programem Ochrony środowiska Gminy Ślemień .


§2Powyższe środki przeznacza się na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami na poprawę stanu sanitarnego Gminy, oraz na dotację dla Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu na pielęgnację zieleni przydrożnej chroniącej przyległy teren przed nadmiernym hałasem,zanieczyszczeniem powietrza,wody i gleby.


§3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy


§4Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/ 98/2004


Rady Gminy Ślemień


z dnia 25 lutego 2004


w sprawie:ustalenia wysokości stawek czynszu za komunalne lokale użytkowe i budynki
Na podstawie art.18 ust.1 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr.142 poz.1591 z 2001r z póżn.zm./Rada Gminy Ślemieńpostanawia co następuje:§1Ustala się wysokość stawek czynszu najmu i dzierżawy za 1 m2 powierzchni użytkowej


komunalnych lokali użytkowych i budynków na terenie Gminy Ślemień jak w załączniku do Uchwały§2Wójt Gminy stosuje stawki o których mowa w Uchwale kierując się:a/ położeniem lokali i obiektów względem centrum wsi


b/stanem technicznym i wyposażeniem


c/charakterem prowadzonej działalności§ 31.W szczególnie uzasadnionych przypadkach zwłaszcza w przypadku poniesienia nakładów przez najemcę Wójt Gminy może obniżyć wysokość czynszu nie więcej jednak niż o 5O% stawki minimalnej


2.W wypadku wyboru ofert podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i usługi bankowe mogą być stosowane stawki umowne nie niższe jednak od górnych stawek określonych w załączniku do Uchwały


3.Lokale i obiekty przeznaczone na realizacje zadań statutowych stowarzyszeń prowadzących na rzecz Gminy działalności w zakresie kultury fizycznej,ochrony środowiska i warunków higieniczno sanitarnych mogą być przedmiotem użyczenia,którego warunki określi umowa.


§ 4


W przypadku wynajmowania lub wydzierżawiania lokali w trybie przetargu stawki wyjściowe nie mogą być niższe niż 5O % górnej stawki z załącznika do Uchwały


§ 5


Traci moc Uchwała Nr.XXIX/177/2000 z dnia 28 grudnia 2000r Rady Gminy w Ślemieniu w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.


§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ślemień.


Uchwała Nr.XIII/99/2004


Rady Gminy w Ślemieniu


z dnia 25 lutego 2004r


w sprawie:przyjęcia Strategii Rozwoju


Gminy Ślemień na lata 2004-2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r Nr.142 ,poz.1591 z póżn.zm./ -Rada Gminy w Ślemieniu uchwala co następuje:
§1
Przyjąć Strategię Rozwoju Gminy Ślemień na lata 2004-2015 zawartą w opracowaniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały
§2Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr.XIX/137/2004


Rady Gminy Ślemień


z dnia 14 pażdziernika 2004r
w sprawie:podjęcie współpracy z Gminą Oravske Wesele

Na podstawie art.18 ust.1 pkt.12 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U z 2001 Nr.142 poz.1591 z póżn.zm./ Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:

§11.Uznając słuszność inicjatywy współpracy Gminy Ślemień z Gminą Oravske Wesele ,wyraża zgodę i upoważnia Wójta Gminy do złożenia oświadczenia woli


w sprawie zawarcia umowy o współpracy


2.Aprobuje zamiar nawiązania partnerskich kontaktów rozwoju i współpracy,która ma obejmować


w szczególności:


-wymianę doświadczeń w zarządzaniu i planowaniu rozwoju Gmin


-współpracę pomiędzy organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami działającymi na terenie Gmin


-wspieranie działań podejmowanych przez młodzież w zakresie kultury,sportu i turystyki


-wspieranie kontaktów między środowiskami twórczymi


-wymianę doświadczeń w zakresie ochrony środowiska i ekologii


-wymianę informacji o tradycji i życiu mieszkańców Gminy§ 2Po zawarciu umowy Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy do akceptacji kierunki współpracy§3Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy§4Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr.XIX/134/2004r


Rady Gminy w Ślemieniu


z dnia 14 pażdziernika 2004r


w sprawie zmiany Uchwały Nr.XXV/156/2000 z dnia 11 sierpnia 2000r w sprawie:


utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury “Jemioła” w Ślemieniu


Na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.9,10,11,12,13 ustawy z dnia 25 pażdziernika 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr.13 poz.123 ze zmianami/ Rada Gminy w Ślemieniu uchwala co następuje:
§ 11. W § 1 Uchwały Nr.XXV /156/ 2000 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 11 sierpnia 2000r


słowa : “ na zasadach jednostki budżetowej” zastępuje się słowami “na zasadach ustawy


o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie
§ 2Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 3Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/ 93/ 2004


Rady Gminy w Ślemieniu


z dnia 25 lutego 2004r


w sprawie: wystąpienia ze Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy -Świnna Poręba w Suchej BeskidzkiejNa podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U.z 2001r Nr.142 poz.1591 z pózn.zm./oraz § 25 pkt.1 Statutu Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy -Świnna Poręba w Suchej Beskidzkiej stanowiącego zał. do Uchwały Nr.VI /44/ 2003r Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2003r Rada Gminy w Ślemieniuuchwala§1Wystąpić ze Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy -Świnna Poręba w Suchej Beskidzkiej
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Micor Andrzej
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-04-21 10:34:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Micor Andrzej
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-21 10:34:24
  • Liczba odsłon: 3216
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022615]

przewiń do góry