Ślemień, dnia 5 kwietnia 2013 r .

 


O G Ł O S Z E N I E


w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ślemień

 

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam o możliwości zapoznania się z   wyłożonym do publicznego wglądu projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz

z prognozą oddziaływania na środowisko dokonanymi opiniami i uzgodnieniami dla obszaru gminy Ślemień

opracowanego na podstawie uchwały Rady Gminy Ślemień nr IV/24/2011 Rady Gminy Ślemień z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślemień

 

z przedmiotową dokumentacją   można zapoznać się

w dniach od 12.04.2013 r. do 15.05.2013 r.

 

w godzinach od 8:00   do 15:00

 

w siedzibie Urzędu Gminy Ślemień

przy ul. Krakowska 148, II piętro, pokój 19

 

 

Uwagi i wnioski można składać do dnia 31.05.2013 r. w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: ugslemien@ugslemien.ig.pl

 

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po 31.05.2013 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Zgodnie z art. 42 ww. ustawy uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Ślemień

 

 

Andrzej Piecha

Wójt Gminy ŚlemieńKarta nr 4 - Prognoza oddziaływania na środowisko dla Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślemień

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-05 08:31:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-05 09:48:27
  • Liczba odsłon: 2595
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022861]

przewiń do góry