Uchwała Nr XXXIX/ 261 / 2006

Rady Gminy Ślemień

z dnia 23 marzec 2006 r.


w sprawie: zmian do uchwały Nr XXXVIII/254/2006 w sprawie z m i a n w b u d ż e c i e.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:§ 1


W § 2 dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie :


3. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - „Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2006”, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


W § 3 ust 3 po zapisie Deficyt budżetu 1 930 635 dodaje się treść „pokryty zostanie z kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych w wysokości 631 652 złote oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 1 298 983 złoty”


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-18 07:17:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-18 07:17:39
  • Liczba odsłon: 2059
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2804532]

przewiń do góry