Zobacz podgałęzie


Uchwała Nr XL / 269 / 2006

Rady Gminy Ślemień

z dnia 19 kwiecień 2006 r.


w sprawie: z m i a n w b u d ż e c i e

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:


§ 1


Z w i ę k s z y ć plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 480 942,00


Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 384 754,00

- środki otrzymane na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 384 754,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 96 188,00

- środki finansowe Ministra Kultury pochodzące z Funduszu Promocji Kultury 96 188,00


§ 2


Z w i ę k s z y ć plan wydatków gminy o kwotę – 480 942,00


1. Z w i ę k s z y ć plan wydatków majątkowych gminy o kwotę - 481 942,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 384 754,00

Rozdział 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 96 188,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność 96 188,00

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały


2. Z w i ę k s z y ć plan wydatków bieżących gminy o kwotę - 24 870,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 000,00

Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 14 870,00

Rozdział 80104 Przedszkola 14 870,00


3. Z m n i e j s z y ć plan wydatków bieżących gminy o kwotę - 25 870,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 15 870,00

Rozdział 80101Szkoły podstawowe 15 870,00

w tym: dotacje udzielone z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 15 870,00

Dział 852 Pomoc społeczna 10 000,00

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00

§ 3


  1. Zmienia się załącznik 2 do uchwały budżetowej na 2006 rok w sprawie planu finansowego zadań
    z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

  2. Zmienia się załącznik 4 do uchwały budżetowej na 2006 rok w sprawie planu finansowego dotacji celowych otrzymanych na realizację własnych zadań bieżących gminy, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4


1. Dochody budżetu 10 295 255,00

2. Wydatki budżetu 12 225 890,00

3. Deficyt budżetu 1 930 635,00

4. Z dochodów budżetu przeznacza się na spłatę kredytu kwotę 405 038,00

5. Przychody budżetu 6 361 613,00

w tym z : kredytów zaciągniętych w bankach krajowych 631 652,00

pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 1 704 021,00

pożyczka na prefinansowanie 4 025 940,00

6. Rozchody budżetu 4 430 978,00

w tym: spłata kredytów 405 038,00

pożyczka na prefinansowanie 4 025 940,00

7. Razem dochody i przychody 16 656 868,00

8. Razem wydatki i rozchody 16 656 868,00


§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-18 07:15:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-18 07:15:27
  • Liczba odsłon: 2321
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022748]

przewiń do góry