Uchwała Nr XVIII/134/2008

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 15 maja 2008w sprawie: zmian w budżecie


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 ze zm.)


Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:


§ 1


I Zmniejszyć plan wydatków majątkowych gminy o kwotę:1.376,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów następuje na podstawie decyzji Wójta Gminy


Dział 900 –Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 1376,00 zł

Rozdział 90002-gospodarka odpadami

§ 6060-wydatki na zakup inwestycji jednostek

budżetowych 1.376,00 zł

II. Zmniejszyć plan wydatków bieżących gminy o kwotę: 29.391,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków następuje na podstawie wniosku Kierownika Zakładu Usług Komunalnych oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Ślemieniu


Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 9.000,00 zł

Rozdział 40002-dostarczanie wody

§ 4430- różne opłaty i składki 5.000,00 zł

§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4.000,00 zł

Dział 801-Oświata i wychowanie 20.391,00 zł

Rozdział 80101-szkoły podstawowe

§ 4010-wynagrodzenie osobowe pracowników 6.000,00 zł

§ 4110-składki na ubezpieczenie społeczne 1.400,00 zł

§ 4120-składki na Fundusz Pracy 200,00 zł

Rozdział 80104-Przedszkola

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000,00 zł

§ 4010-wynagrodzenie osobowe pracowników 1 000,00 zł

Rozdział 80148-stołówki szkolne

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 450,00 zł

Rozdział 80110-gimnazja

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.700,00 zł

§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 8.000,00 zł

Rozdział 80114-zespoły obsługi ekonomiczno-

administracyjnej szkół

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 300,00 zł

Rozdział 85401- świetlice szkolne

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 341,00 zł

III. Zwiększyć plan wydatków bieżących gminy o kwotę: 30.767,00 zł

Zwiększyć plan wydatków bieżących gminy na podstawie pisma Kierownika Zakładu Usług Komunalnych oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Ślemieniu

Dział 900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 10.376,00 zł

Rozdział 90002-gospodarka odpadami

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia 5.440,50 zł

§ 4300-zakup usług pozostałych 4.169,50 zł

§ 4430-rózne opłaty i składki 766,00 zł


Dział 801-Oświata i wychowanie 15.950,00 zł

Rozdział 80104-Przedszola

§ 3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.000,00 zł

Rozdział 80148-stołówki szkolne

§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 280,00 zł

§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 zł

§ 4440-odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych 3.170,00 zł

Rozdział 80110-gimnazja

§ 3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia 8.000,00 zł

§ 4440-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.700,00 zł

Rozdział 80114-zespoły obsługi ekonomicznego-

administracyjnej szkół

§ 4440-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 300,00 zł

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 4.441,00 zł

Rozdział 85401- świetlice szkolne

§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000,00 zł

§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 zł

§ 4120-składki na fundusz pracy 200,00 zł

§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 341,00 zł


§ 2


Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 Uchwały Budżetowej na 2008 rok Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 31 grudnia 2007 roku Nr XIII/99/2007 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały oraz w załączniku 4.1 Uchwały Budżetowej na 2008 rok Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 31 grudnia 2007 roku Nr XIII/99/2007 w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3


Po dokonaniu zmian ujętych w § 1,

- plan dochodów budżetu gminy wynosi: 12.982.341,45 złotych

- plan wydatków budżetu gminy wynosi: 13.200.094,45 złotych

Deficyt budżetu gminy w kwocie 217.753,00 złotych zostanie spłacony z zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach krajowych oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-05 11:41:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 11:41:21
  • Liczba odsłon: 1982
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2721445]

przewiń do góry