Zarządzenie Nr 0151 / 26 / 2003

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 grudnia 2003 r


w sprawie: zmian w budżecie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

tj . Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)


Wójt Gminy Ślemień zarządza co następuje:


§ 1


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu na rok 2003:

 1. Z w i ę k s z y ć plan wydatków budżetowych o kwotę: 29.004,00 złdzIAŁ


ROZDZIAŁ


§


KWOTA ZWIĘKSZENIA


PLAN PO ZMIANACH

JEDNOSTKA ODPOWIADAJĄCA ZA REALIZACJĘ

600

60016

4210

583,00

6.783,00

ug

600

60016

4300

169,00

28.697,00

UG

750

75011

4010

1.594,00

31.145,00

UG/ZLEC.

750

75023

4110

1.159,00

73.473,00

UG

750

75023

4120

1.114,00

11.159,00

UG

750

75023

4410

1.715,00

16.715,00

UG

750

75023

4430

1.126,00

8.862,00

UG

751

75101

4300

10,00

1008,00

UG/zlec

801

80101

4110

2 611,00

127.050,00

SZKOŁA PODST.

801

80101

4120

1.273,00

16.940,00

SZKOŁA PODST.

801

80101

4210

243,00

50.268,00

SZKOŁA PODST.

801

80104

4010

424,00

20.624,00

ODDZIAŁY KLASY „O”

801

80104

4110

436,00

4.296,00

ODDZIAŁY KLASY „O”

801

80104

4120

19,00

539,00

ODDZIAŁY KLASY „O”

801

80110

4110

113,00

62.482,00

GIMNAZJUM

801

80110

4300

91,00

12.091,00

GIMNAZJUM

801

80113

4110

456,00

4.156,00

UG

801

80113

4120

32,00

590,00

UG

851

85154

4210

5.813,00

26.656,00

UG

853

85319

4010

1.800,00

66.674,00

GOPS/ WŁASNE

854

85404

4300

1.875,00

5.965,00

PRZEDSZKOLE

900

90003

4300

854,00

7.985,00

UG

900

90015

4260

380,00

38.271,00

UG

921

92109

3020

48,00

1.284,00

GOK

921

92109

4010

937,00

63.763,00

GOK

921

92109

4110

749,00

12.870,00

GOK

921

92109

4120

46,00

1.712,00

GOK

921

92109

4210

3.306,00

23.576,00

GOK

921

92195

4300

28,00

2.095,00

UG

29.004,00


Z m n i e j s z y ć plan wydatków budżetowych o kwotę: 29.004,00 zł


dzIAŁ


ROZDZIAŁ


§


KWOTA ZmniejSZENIA


PLAN PO ZMIANACH

JEDNOSTKA ODPOWIADAJĄCA ZA REALIZACJĘ

600

60016

4270

752,00

13.000,00

UG

750

75011

4210

1.000,00

978,00

UG/ZLEC.

750

75011

4440

594,00

889,00

UG/ZLEC

750

75023

4010

1.500,00

428.500,00

UG

750

75023

4210

590,00

63.388,00

UG

750

75023

4300

1.698,00

114.802,00

UG

750

75047

4300

1.326,00

11.174,00

UG

751

75101

4110

10,00

168,00

UG/zlec

801

80101

4260

4 127,00

8 873,00

SZKOŁA PODST.

801

80104

4210

879,00

300,00

ODDZIAŁY KLASY”O”

801

80110

4010

15,00

299.248,00

GIMNAZJUM

801

80110

4410

189,00

611,00

GIMNAZJUM

801

80113

4010

488,00

23312,00

UG

851

85154

3020

600,00

8.400,00

UG

851

85154

4300

4.489,00

29.831,00

UG

851

85154

4410

724,00

96,00

UG

853

85319

3020

1.800,00

1.257,00

GOPS/ WŁASNE

854

85404

3020

444,00

18 137,00

PRZEDSZKOLE

854

85404

4110

135,00

37 097,00

PRZEDSZKOLE

854

85404

4120

24,00

5 100,00

PRZEDSZKOLE

854

85404

4240

970,00

230,00

PRZEDSZKOLE

854

85404

4270

236,00

764,00

PRZEDSZKOLE

854

85404

4280

66,00

158,00

PRZEDSZKOLE

900

90003

4210

854,00

146,00

UG

900

90015

4270

380,00

33.620,00

UG

921

92109

4240

230,00

5.770,00

GOK

921

92109

4260

1.531,00

2.269,00

GOK

921

92109

4270

164,00

1.836,00

GOK

921

92109

4280

192,00

108,00

GOK

921

92109

4300

2.701,00

15.387,00

GOK

921

92109

4410

268,00

332,00

GOK

921

92195

4210

28,00

1.672,00

UG

29.004,00
Plan dochodów po zmianach wynosi – 4 189 596,00

Plan wydatków po zmianach wynosi - 4 883 377,00


§ 2

Z dochodów budżetu przeznacza się na spłatę kredytu kwotę 113.100,00


§ 3

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2003 rok.

 1. Przychody budżetu : 816.918,00

w tym:

a) kredyt bankowy 816.918,00

1) dochody budżetu 4 189 596,00


RAZEM 5 006 514,00


3) Rozchody budżetu 123.137,00

w tym: spłata kredytu 113.100,00

spłata pożyczki 10.037,00


4) Wydatki budżetu 4 883 377,00


RAZEM 5 006 514,00


§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ślemień.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Zarządzenie Nr 0151/25/2003

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 09-12-2003 r.


w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2004Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1, art. 52 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) oraz na podstawie art. 110, 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z póź. zm.)


Wójt Gminy Ślemień zarządza co następuje:


§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2004 r. wraz z objaśnieniami i załącznikami od Nr 1 do Nr 11 oraz informację o stanie mienia komunalnego.


§ 2


Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2004 oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Ślemień.


§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy i Skarbnikowi Gminy.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie Nr 0151 / 26 / 2003

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 grudnia 2003 r


w sprawie: zmian w budżecie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

tj . Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)


Wójt Gminy Ślemień zarządza co następuje:


§ 1


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu na rok 2003:

 1. Z w i ę k s z y ć plan wydatków budżetowych o kwotę: 29.004,00 złdzIAŁ


ROZDZIAŁ


§


KWOTA ZWIĘKSZENIA


PLAN PO ZMIANACH

JEDNOSTKA ODPOWIADAJĄCA ZA REALIZACJĘ

600

60016

4210

583,00

6.783,00

ug

600

60016

4300

169,00

28.697,00

UG

750

75011

4010

1.594,00

31.145,00

UG/ZLEC.

750

75023

4110

1.159,00

73.473,00

UG

750

75023

4120

1.114,00

11.159,00

UG

750

75023

4410

1.715,00

16.715,00

UG

750

75023

4430

1.126,00

8.862,00

UG

751

75101

4300

10,00

1008,00

UG/zlec

801

80101

4110

2 611,00

127.050,00

SZKOŁA PODST.

801

80101

4120

1.273,00

16.940,00

SZKOŁA PODST.

801

80101

4210

243,00

50.268,00

SZKOŁA PODST.

801

80104

4010

424,00

20.624,00

ODDZIAŁY KLASY „O”

801

80104

4110

436,00

4.296,00

ODDZIAŁY KLASY „O”

801

80104

4120

19,00

539,00

ODDZIAŁY KLASY „O”

801

80110

4110

113,00

62.482,00

GIMNAZJUM

801

80110

4300

91,00

12.091,00

GIMNAZJUM

801

80113

4110

456,00

4.156,00

UG

801

80113

4120

32,00

590,00

UG

851

85154

4210

5.813,00

26.656,00

UG

853

85319

4010

1.800,00

66.674,00

GOPS/ WŁASNE

854

85404

4300

1.875,00

5.965,00

PRZEDSZKOLE

900

90003

4300

854,00

7.985,00

UG

900

90015

4260

380,00

38.271,00

UG

921

92109

3020

48,00

1.284,00

GOK

921

92109

4010

937,00

63.763,00

GOK

921

92109

4110

749,00

12.870,00

GOK

921

92109

4120

46,00

1.712,00

GOK

921

92109

4210

3.306,00

23.576,00

GOK

921

92195

4300

28,00

2.095,00

UG

29.004,00


Z m n i e j s z y ć plan wydatków budżetowych o kwotę: 29.004,00 zł


dzIAŁ


ROZDZIAŁ


§


KWOTA ZmniejSZENIA


PLAN PO ZMIANACH

JEDNOSTKA ODPOWIADAJĄCA ZA REALIZACJĘ

600

60016

4270

752,00

13.000,00

UG

750

75011

4210

1.000,00

978,00

UG/ZLEC.

750

75011

4440

594,00

889,00

UG/ZLEC

750

75023

4010

1.500,00

428.500,00

UG

750

75023

4210

590,00

63.388,00

UG

750

75023

4300

1.698,00

114.802,00

UG

750

75047

4300

1.326,00

11.174,00

UG

751

75101

4110

10,00

168,00

UG/zlec

801

80101

4260

4 127,00

8 873,00

SZKOŁA PODST.

801

80104

4210

879,00

300,00

ODDZIAŁY KLASY”O”

801

80110

4010

15,00

299.248,00

GIMNAZJUM

801

80110

4410

189,00

611,00

GIMNAZJUM

801

80113

4010

488,00

23312,00

UG

851

85154

3020

600,00

8.400,00

UG

851

85154

4300

4.489,00

29.831,00

UG

851

85154

4410

724,00

96,00

UG

853

85319

3020

1.800,00

1.257,00

GOPS/ WŁASNE

854

85404

4010

905,00

192.912,00

PRZEDSZKOLE

854

85404

4240

970,00

230,00

PRZEDSZKOLE

900

90003

4210

854,00

146,00

UG

900

90015

4270

380,00

33.620,00

UG

921

92109

4240

230,00

5.770,00

GOK

921

92109

4260

1.531,00

2.269,00

GOK

921

92109

4270

164,00

1.836,00

GOK

921

92109

4280

192,00

108,00

GOK

921

92109

4300

2.701,00

15.387,00

GOK

921

92109

4410

268,00

332,00

GOK

921

92195

4210

28,00

1.672,00

UG

29.004,00

Plan dochodów po zmianach wynosi – 4 189 596,00

Plan wydatków po zmianach wynosi - 4 883 377,00


§ 2

Z dochodów budżetu przeznacza się na spłatę kredytu kwotę 113.100,00


§ 3

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2003 rok.

 1. Przychody budżetu : 816.918,00

w tym:

a) kredyt bankowy 816.918,00

1) dochody budżetu 4 189 596,00


RAZEM 5 006 514,00


3) Rozchody budżetu 123.137,00

w tym: spłata kredytu 113.100,00

spłata pożyczki 10.037,00


4) Wydatki budżetu 4 883 377,00


RAZEM 5 006 514,00


§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ślemień.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Zarządzenie Nr 0151 / 24 /2003

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 28 listopada 2003 r


w sprawie: zmian w budżecie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj . Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)


Wójt Gminy Ślemień zarządza co następuje:


§ 1


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu na rok 2003:

 1. Z w i ę k s z y ć plan wydatków budżetowych o kwotę: 28.080,00 złdzIAŁ


ROZDZIAŁ


§


KWOTA ZWIĘKSZENIA


PLAN PO ZMIANACH

JEDNOSTKA ODPOWIADAJĄCA ZA REALIZACJĘ

750

75011

4010

2 100,00

21 500,00

UG/ZLECONE

750

75011

4210

438,00

1 978,00

uG/ZLECONE

750

75011

4300

60,00

1 860,00

UG/ZLECONE

750

75011

4410

102,00

1 202,00

UG/ZLECONE

801

80104

4010

2 400,00

20 200,00

Oddziały klsa „O”

801

80195

4300

312,00

312,00

ug

853

85319

4010

2 300,00

64 874,00

gops

853

85319

4110

500,00

12 906,00

gops

853

85319

4120

87,25

1 787,25

gops

853

85319

4210

608,00

2 278,00

gops

853

85319

4440

112,75

2 142,75

gops

854

85404

3020

3 000,00

17 000,00

przedszkole

854

85404

4010

16 000,00

188 700,00

przedszkole

854

85404

4280

60,00

224,00

przedszkole

RAZEM

28 080,00


Z m n i e j s z y ć plan wydatków budżetowych o kwotę: 52.889,00 zł


dzIAŁ


ROZDZIAŁ


§


KWOTA ZmniejSZENIA


PLAN PO ZMIANACH

JEDNOSTKA ODPOWIADAJĄCA ZA REALIZACJĘ

801

80104

4110

240,00

3 860,00

Oddziały klsa „O”

801

80104

4120

40,00

520,00

Oddziały klsa „O”

801

80104

4210

2 080,00

8 510,00

Oddziały klsa „O”

801

80104

4440

40,00

1 160,00

Oddziały klsa „O”

853

85313

4130

742,00

3 751,00

gops/ZLECONE

853

85314

3110

24 669,00

212 439,00

gops/ZLECONE

853

85316

3110

2 410,00

6 892,00

gops/ZLECONE

853

85

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Micor Andrzej
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-03-16 09:35:24
 • Informacja zaktualizowana przez: Micor Andrzej
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-05-27 10:22:24
 • Liczba odsłon: 3169
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022754]

przewiń do góry