Uchwała Nr XXXVII/ 244 / 2005

Rady Gminy Ślemień

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie: z m i a n w b u d ż e c i e

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:


 

§ 1

1. Z m n i e j s z y ć plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 169 428,00

Dział 550 Hotele i restauracje 99 795,00

- środki finansowe z Programu Współpracy Przygranicznej Phare 99 795,00

Dział 600 Transport i łączność 69 633,00

- środki finansowe z Programu Współpracy Przygranicznej Phare 69 000,00

- pozostałe dochody 633,00

2. Z w i ę k s z y ć plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 6 789,00

Dział 758 Rozliczenia różne 5 789,00

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 5 789,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000,00

 

§ 2


Z m n i ej s z y ć plan wydatków gminy o kwotę – 162 639,00


 

1. Z w i ę k s z y ć plan wydatków majątkowych gminy o kwotę – 55 500,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 14 500,00

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14 500,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 40 000,00

Rozdział 80104 Przedszkola 40 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000,00

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 000,00


 

2. Z w i ę k s z y ć plan wydatków bieżących gminy o kwotę - 61 099,00


 

Dział 550 Hotele i restauracje 7 900,00

Rozdział 55001Schroniska turystyczne 7 900,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 000,00

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000,00

Dział 750 Administracja publiczna  33 000,00

Rozdział 75022 Rady Gmin 1 000,00

Rozdział 75023 Urzędy Gmin 32 000,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 000,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 000,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 300,00

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1 300,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego 1 600,00

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 1 600,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 5 789,00

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 5 789,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 510,00

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 700,00

Rozdział 90015 Oświetlenie placów i ulic 3 810,00


 

3. Z m n i e j s z y ć plan wydatków majątkowych gminy o kwotę – 259 754,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 89 326,00

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna 89 326,00

Dział 550 Hotele i restauracje 99 795,00

Rozdział 55001Schroniska turystyczne 99 795,00

Dział 600 Transport i łączność 69 633,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 69 000,00

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 633,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000,00

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 000,00


 

  1. Z m n i e j s z y ć plan wydatków bieżących gminy o kwotę – 19 484,00


 

Dział 852 Pomoc społeczna 19 484,00

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 15 684,00

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 600,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 200,00


 

§ 3


1. Dochody budżetu 8 352 412,00

2. Wydatki budżetu 9 572 258,00

3. Deficyt budżetu 1 219 846,00

4. Z dochodów budżetu przeznacza się na spłatę kredytu kwotę 350 987,00


 


 

5. Przychody budżetu 2 120 704,00

w tym z : kredytów zaciągniętych w bankach krajowych 674 243,00

pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 896 590,00

pożyczka na prefinansowanie 549 871,00

6. Rozchody budżetu 900 858,00

w tym: spłata kredytów 350 987,00

pożyczka na prefinansowanie 549 871,00

7. Razem dochody i przychody 10 473 116,00

8. Razem wydatki i rozchody 10 473 116,00


 

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.


 

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-10 12:19:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-10 12:19:58
  • Liczba odsłon: 2072
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808310]

przewiń do góry