Zarządzenie Nr 0151 /31/ 2008

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 19 maja 2008 rokuw sprawie: zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 188 ust.2 pkt 1, 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 ze zm.)Wójt Gminy Ślemień zarządza, co następuje:§ 1Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2008 wynikającej z Uchwały Rady Gminy Ślemień Nr XVIII/134/2008 z dnia 15 maja 2008


I Zmniejszyć plan wydatków majątkowych gminy o kwotę:1.376,00 zł


Dział 900 –Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 1376,00 zł

Rozdział 90002-gospodarka odpadami

-wydatki na zakup inwestycji jednostek

budżetowych 1.376,00 zł


II. Zmniejszyć plan wydatków bieżących gminy o kwotę: 29.391,00 zł


Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 9.000,00 zł

Rozdział 40002-dostarczanie wody

- różne opłaty i składki 5.000,00 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4.000,00 zł


Dział 801-Oświata i wychowanie 20.391,00 zł

Rozdział 80101-szkoły podstawowe

-wynagrodzenie osobowe pracowników 6.000,00 zł

-składki na ubezpieczenie społeczne 1.400,00 zł

-składki na Fundusz Pracy 200,00 zł

Rozdział 80104-Przedszkola

-dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.000,00 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000,00 zł


Rozdział 80148-stołówki szkolne

-dodatkowe wynagrodzenie roczne 450,00 zł

Rozdział 80110-gimnazja

-dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.700,00 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników 8.000,00 zł

Rozdział 80114-zespoły obsługi ekonomiczno-

administracyjnej szkół

-dodatkowe wynagrodzenie roczne 300,00 zł

Rozdział 85401- świetlice szkolne

-dodatkowe wynagrodzenie roczne 341,00 złIII. Zwiększyć plan wydatków bieżących gminy o kwotę: 30.767,00 zł


Dział 900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 10.376,00 zł

Rozdział 90002-gospodarka odpadami

-zakup materiałów i wyposażenia 5.440,50 zł

-zakup usług pozostałych 4.169,50 zł

-różne opłaty i składki 766,00 zł


Dział 801-Oświata i wychowanie 15.950,00 zł

Rozdział 80104-Przedszkola

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.000,00 zł

Rozdział 80148-stołówki szkolne

-wynagrodzenia osobowe pracowników 280,00 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 zł

-odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych 3.170,00 zł

Rozdział 80110-gimnazja

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia 8.000,00 zł

-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.700,00 zł

Rozdział 80114-zespoły obsługi ekonomicznego-

administracyjnej szkół

-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 300,00 zł

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 4.441,00 zł

Rozdział 85401- świetlice szkolne

-wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000,00 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 zł

-składki na fundusz pracy 200,00 zł

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 341,00 zł
§ 2


Dokonać zmian w układzie wykonawczymI Zmniejszyć plan wydatków majątkowych gminy o kwotę:1.376,00 zł


Dział 900 –Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 1376,00 zł

Rozdział 90002-gospodarka odpadami

§ 6060-wydatki na zakup inwestycji jednostek

budżetowych 1.376,00 zł


II. Zmniejszyć plan wydatków bieżących gminy o kwotę: 29.391,00 zł


Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 9.000,00 zł

Rozdział 40002-dostarczanie wody

§ 4430- różne opłaty i składki 5.000,00 zł

§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4.000,00 zł

Dział 801-Oświata i wychowanie 20.391,00 zł

Rozdział 80101-szkoły podstawowe

§ 4010-wynagrodzenie osobowe pracowników 6.000,00 zł

§ 4110-składki na ubezpieczenie społeczne 1.400,00 zł

§ 4120-składki na Fundusz Pracy 200,00 zł

Rozdział 80104-Przedszkola

§ 4040 -dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.000,00 zł

§ 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000,00 zł

Rozdział 80148-stołówki szkolne

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 450,00 zł

Rozdział 80110-gimnazja

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.700,00 zł

§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 8.000,00 zł

Rozdział 80114-zespoły obsługi ekonomiczno-

administracyjnej szkół

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 300,00 zł

Rozdział 85401- świetlice szkolne

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 341,00 złIII. Zwiększyć plan wydatków bieżących gminy o kwotę: 30.767,00 zł


Dział 900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 10.376,00 zł

Rozdział 90002-gospodarka odpadami

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia 5.440,50 zł

§ 4300-zakup usług pozostałych 4.169,50 zł

§ 4430-rózne opłaty i składki 766,00 zł


Dział 801-Oświata i wychowanie 15.950,00 zł

Rozdział 80104-Przedszkola

§ 3020 -wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.000,00 zł

Rozdział 80148-stołówki szkolne

§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 280,00 zł

§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 zł

§ 4440-odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych 3.170,00 zł

Rozdział 80110-gimnazja

§ 3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia 8.000,00 zł

§ 4440-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.700,00 zł

Rozdział 80114-zespoły obsługi ekonomicznego-

administracyjnej szkół

§ 4440-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 300,00 zł

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 4.441,00 zł

Rozdział 85401- świetlice szkolne

§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000,00 zł

§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 zł

§ 4120-składki na fundusz pracy 200,00 zł

§ 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 341,00 zł§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ślemień§ 4Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-05 11:56:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 11:56:24
  • Liczba odsłon: 2233
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964463]

przewiń do góry