Uchwała Nr XX/143/2008

Rady Gminy Ślemień

z dnia 20 sierpnia 2008 roku

 

w sprawie: uchwalenia regulaminu stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Ślemieniu

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i 2  pkt. 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 67 a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z póź. zm.).

 

Rada Gminy w Ślemieniu

uchwala co następuje:

§1

 1. Uchwala się „Regulamin stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Ślemieniu” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Powyższy regulamin będzie obowiązywał w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Ślemieniu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§3

Uchwała podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół w Ślemieniu.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XX/143/2008

Rady Gminy Ślemień

z dnia 20 sierpnia 2008 roku

Regulamin stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Ślemieniu

 

 

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół w Ślemieniu
 2. Koszt obiadów kształtuje się w następujący sposób:

a)      dla ucznia Zespołu Szkół – 2,30 zł

b)      dla nauczyciela i pracownika Zespołu Szkół – 5,40 zł

 1. Obiady wydawane są dla:

a)      uczniów wnoszących opłaty indywidualne

b)      dla uczniów, których dożywianie dofinansowuje GOPS

c)      dla nauczycieli i pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek.

 1. Posiłki wydawane są w godzinach:

  11:30 – 11:50, 12:00 – 12:20, 12:35 – 12:55

 1. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 2. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 3. Z obiadów korzysta tylko osoba, która ma opłacone posiłki.
 4. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po Sali lub prezentować  innych niestosownych zachowań.
 5. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej 1 dzień wcześniej (osobiście lub telefonicznie) do intendentki lub bezpośrednio w kuchni.
 6. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia, która ma go dostarczyć dziecku do domu.
 7. W przypadku nieplanowanej nieobecności ucznia w szkole do chwili dostarczenia informacji o niemożności korzystania z obiadów przygotowany posiłek będzie proponowany chętnym uczniom.
 8. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
 9. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.
 10. Na stołówce obowiązuje obuwie szkolne (zmienne).
 11. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek na niej.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szczotka Henryk
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-22 19:45:20
 • Informacja zaktualizowana przez: Szczotka Henryk
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-22 19:45:20
 • Liczba odsłon: 2290
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964449]

przewiń do góry