Ślemień, dnia   5 kwietnia 2013 r.

 

                  


O   G   Ł   O   S   Z   E   N   I   E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ślemień

 

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012.647 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ślemień na podstawie uchwały Rady Gminy Ślemień nr IV/24/2011 Rady Gminy Ślemień z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślemień

 

 

wyłożenie do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach

od 12.04.2013 r. do 15.05.2013 r.

 

w godzinach od 8:00   do 15:00

 

w siedzibie Urzędu Gminy Ślemień

przy ul. Krakowska 148, II piętro , pokój 19

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.04.2013 r . w siedzibie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego , ul. Spacerowa 3  34-323 Ślemień o 12 00  

 

 

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi odnośnie ww. dokumentacji w formie pisemnej do Wójta Gminy Ślemień na adres: Urząd Gminy Ślemień
ul. Krakowska 148, 34-323 Ślemień,
lub ustnie do protokołu w siedzibie tut. Urzędu w pokoju 19, bądź w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres ugslemien@ugslemien.ig.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2013 r.

 

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Andrzej Piecha

Wójt Gminy Ślemień
Karta nr 3 - Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślemień

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-05 08:30:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-05 09:47:04
  • Liczba odsłon: 2945
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808305]

przewiń do góry