Uchwała Nr XXXII.169.2012 z dnia 31 grudnia 2012 xxxii.169.pdf

Uchwała Nr XXXII.168.2012 z dnia 31 grudnia 2012 xxxii.168.pdf

Uchwała Nr XXXII.167.2012 z dnia 31 grudnia 2012 xxxii.167.pdf

Uchwała Nr XXXI.166.2012 z dnia 20 grudnia 2012 xxxi.166.pdf

Uchwała Nr XXXI.165.2012 z dnia 20 grudnia 2012 xxxi.165.pdf

Uchwała Nr XXXI.164.2012 z dnia 20 grudnia 2012  xxxi.164.pdf

Uchwała Nr XXXI.163.2012 z dnia 20 grudnia 2012 xxxi.163.pdf

Uchwała Nr XXXI.162.2012 z dnia 20 grudnia 2012 xxxi.162.pdf

Uchwała Nr XXXI.161.2012 z dnia 20 grudnia 2012 xxxi.161.pdf

Uchwała Nr XXXI.160.2012 z dnia 20 grudnia 2012 xxxi.160.pdf

Uchwała Nr XXXI.159.2012 z dnia 20 grudnia 2012 xxxi.159.pdf
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr XXXI.158.2012 z dnia 20 grudnia 2012 xxxi.158.pdf
w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała Nr XXXI.157.2012 z dnia 20 grudnia 2012 xxxi.157.pdf
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Uchwała Nr XXXI.156.2012 z dnia 20 grudnia 2012 xxxi.156.pdf
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała Nr XXXI.155.2012 z dnia 20 grudnia 2012 xxxi.155.pdf
w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ślemień

Uchwała Nr XXXI.154.2012 z dnia 20 grudnia 2012

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślemień.
 
Uchwała Nr XXX.153.2012 z dnia 3 grudnia 2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2012-2026.

Uchwała Nr XXX.152.2012 z dnia 3 grudnia 2012
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2012.

Uchwała Nr XXX.151.2012 z dnia 3 grudnia 2012
w sprawie podziału Gminy Ślemień na stałe obwody głosowania.

Uchwała Nr XXX.150.2012 z dnia 3 grudnia 2012
w sprawie wprowadzenia zmian w "Statucie Gminy Ślemień".

Uchwała Nr XXX.149.2012 z dnia 3 grudnia 2012
w sprawie zmiany załącznika Nr 4 DN-1 - podatek rolny, leśny na terenie Gminy Ślemień.

Uchwała Nr XXX.148.2012 z dnia 3 grudnia 2012
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Ślemień na rok 2013r.

Uchwała Nr XXX.147.2012 z dnia 3 grudnia 2012
w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na terenie gminy Ślemień na 2013r. 

Uchwała Nr XIX.146.2012 z dnia 31 października 2012
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2012.

Uchwała Nr XIX.145.2012 z dnia 31 października 2012
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu.

Uchwała Nr XIX.144.2012 z dnia 31 października 2012
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi.

Uchwała Nr XIX.143.2012 z dnia 31 października 2012
w sprawie przekazania obiektu kulturalnego "Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu"

Uchwała Nr XIX.142.2012 z dnia 31 października 2012
w sprawie zasad i trybu użytkowania sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Ślemieniu.  

Uchwała Nr XIX.141.2012 z dnia 31 października 2012
w sprawie odbudowy dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w 2010r.

Uchwała Nr XIX.140.2012 z dnia 31 października 2012
w sprawie zmiany gruntu pod budowę zbiornika wodnego z przepompownią w Ślemieniu.
 
Uchwała Nr XIX.139.2012 z dnia 31 października 2012
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 661/5 położonej w Ślemieniu, stanowiące mienie komunalne Gminy Ślemień. 

Uchwała Nr XXVIII.138.2012 z dnia 28 września 2012
w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu.

Uchwała Nr XXVIII.136.2012 z dnia 28 września 2012
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr XXVIII.135.2012 z dnia 28 września 2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2012-2026.

Uchwała Nr XXVIII.134.2012 z dnia 28 września 2012
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2012.

Uchwała Nr XXVIII.133.2012 z dnia 28 września 2012
w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uchwała Nr XXVIII.132.2012 z dnia 28 września 2012
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr XXVI.131.2012 z dnia 8 sierpnia 2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2012-2026.

Uchwała Nr XXVI.130.2012 z dnia 8 sierpnia 2012
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2012.

Uchwała Nr XXVI.129.2012 z dnia 8 sierpnia 2012
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
 
Uchwała Nr XXV.128.2012 z dnia 30 czerwca 2012
w sprawie zmian w statucie Z.U.K. w Ślemieniu

Uchwała Nr XXV.127.2012 z dnia 30 czerwca 2012
w sprawie zmian w statucie G.O.K. "Jemioła" w Ślemieniu

Uchwała Nr XXV.126.2012 z dnia 30 czerwca 2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2012-2025

Uchwała Nr XXV.125.2012 z dnia 30 czerwca 2012
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2012

Uchwała Nr XXV.124.2012 z dnia 30 czerwca 2012
w sprawie udzieleniu Wójtowi Gminy Ślemień absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011

Uchwała Nr XXV.123.2012 z dnia 30 czerwca 2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ślemień za rok 2011

Uchwała Nr XXV.122.2012 z dnia 30 czerwca 2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury - G.O.K. "Jemioła" oraz Biblioteki Publicznej w Ślemieniu za rok 2011

Uchwała Nr XXIV.121.2012 z dnia 06 czerwca 2012
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ślemień w 2012 roku

Uchwała Nr XXIV.120.2012 z dnia 06 czerwca 2012
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Uchwała Nr XXIV.119.2012 z dnia 06 czerwca 2012
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/112/2012 Rady Gminy Ślemień z dnia 9 maja 2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

Uchwała Nr XXII.118.2012 z dnia 29 maja 2012
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Uchwała Nr XXII.117.2012 z dnia 29 maja 2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2012-2025

Uchwała Nr XXII.116.2012 z dnia 29 maja 2012
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2012.
 
Uchwała Nr XXII.115.2012 z dnia 09 maja 2012
w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowo obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Uchwała Nr XXII.114.2012 z dnia 09 maja 2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2012-2025 

Uchwała Nr XXII.113.2012 z dnia 09 maja 2012
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2012.

Uchwała Nr XXII.112.2012 z dnia 09 maja 2012
w sprawie zaciagnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

Uchwała Nr XXII.111.2012 z dnia 09 maja 2012
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Ślemień na realizację projektu pn. "Budowa elektronicznego systemu zarządzania i elektronicznej platformy usług publicznych w Gminie Ślemień" w ramach RPO WSL 2007-2013.

Uchwała Nr XXII.110.2012 z dnia 09 maja 2012
w sprawie wystapienia z wnioskami o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013.

Uchwała Nr XXI.109.2012 z dnia 30 marca 2012 
w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Ślemień na rok 2013. 

Uchwała Nr XXI.108.2012 z dnia 30 marca 2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.

Uchwała Nr XXI.107.2012 z dnia 30 marca 2012
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2012.

Uchwała Nr XXI.106.2012 z dnia 30 marca 2012
w sprawie odbudowy dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 i 2011r.

Uchwała Nr XXI.105.2012 z dnia 30 marca 2012
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ślemień w 2012r.

Uchwała Nr XX.104.2012 z dnia 22 lutego 2012
w sprawie przystapienia do realizacji projektu w ramach programu współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. 

Uchwała Nr XX.103.2012 z dnia 22 lutego 2012
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012.  

Uchwała Nr XX.102.2012 z dnia 22 lutego 2012
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Ślemień 2011

Uchwała Nr XX.101.2012 z dnia 22 lutego 2012
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Uchwała Nr XX.100.2012 z dnia 22 lutego 2012
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Uchwała Nr XX.99.2012 z dnia 22 lutego 2012
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Uchwała Nr XX.98.2012 z dnia 22 lutego 2012
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Uchwała Nr XX.97.2012 z dnia 22 lutego 2012
w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Ślemieniu  

Uchwała Nr XX.96.2012 z dnia 22 lutego 2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2012-2025 

Uchwała Nr XX.95.2012 z dnia 22 lutego 2012
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2012.

Uchwała Nr XIX/94/2012 z dnia 26 stycznia 2012 .
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2012 - 2025

1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/94/2012
2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/94/2012

Uchwała Nr XIX/93/2012 z dnia 26 stycznia 2012 .
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2012.


Uchwała Nr XIX/92/2012 z dnia 26 stycznia 2012 .
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
 Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Furtak Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-13 11:55:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-14 11:47:47
  • Liczba odsłon: 4208
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022692]

przewiń do góry