Uchwała Nr XXIX/ 200 2005

Rady Gminy Ślemień

z dnia 14 czerwca 2005 r.


w sprawie: zmian zapisów uchwały Rady Gminy Ślemień XXVII/188/2005 z dnia 16 maja 2005

w sprawie zmian w budżecie.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


 

Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:

§ 1


Skreśla się § 2 ust. 2 o brzmieniu: „Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura sanitarna i wodociągowa 1 357 670,00”


§ 2


Zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie:


 

„ Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2005 rok.


 

1) przychody budżetu 1 346 873,00

w tym z : kredytów zaciągniętych w bankach krajowych 674 243,00

pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 672 630,00


 

2) dochody budżetu 5 124 977,00


 

RAZEM 6 471 850,00


 

1) Rozchody budżetu 350 987,00

w tym: spłata kredytów 350 987,00


 

2) Wydatki budżetu 6 120 863,00


 

RAZEM 6 471 850,00

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.


 

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-10 12:30:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-10 12:30:55
  • Liczba odsłon: 2403
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022781]

przewiń do góry