UCHWAŁA Nr XVII/136/2008

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 15 maja 2008 roku

 

w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXXVI/238/2005 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ślemień na lata 2005-2010”.


Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 21 ust.1 pkt 1 i ust. 2ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2005 roku Nr 31 poz.266 z późniejszymi zmianami) RADA GMINY w Ślemieniu u c h w a l a:


§ 1


W załączniku do Uchwały Nr XXXVI/238/2005 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ślemień na lata 2005-2010” wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział III otrzymuje brzmienie:

Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w kolejnych latach;

2007/2009 – trzy lokale mieszkalne, oraz garaż w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu”.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-05 11:39:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 11:39:27
  • Liczba odsłon: 2424
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022644]

przewiń do góry