Uchwała Nr XXIX/ 197 / 2005

Rady Gminy Ślemień

z dnia 14 czerwca 2005 r.

w sprawie: z m i a n w b u d ż e c i e

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:

§ 1


Z w i ę k s z y ć plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 1 241 285,00

Dział 550 Hotele i restauracje

Rozdział 55001 Schroniska turystyczne 420 633,00

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 580 940,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 239 712,00


 

§ 2

1. Z w i ę k s z y ć plan wydatków bieżących gminy o kwotę – 39 000,00

Dział 600 Transport i łączność 13 000,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 13 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 26 000,00

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 26 000,00


 

  1. Z w i ę k s z y ć plan wydatków majątkowych gminy o kwotę – 1 254 635,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

01010 Infrastruktura sanitarna i wodociągowa 85 400,00

Dział 550 Hotele i restauracje

Rozdział 55001 Schroniska turystyczne 420 633,00

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 546 340,00

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 49 150,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 50 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictw narodowego

Rozdział 92109 Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby 103 112,00


 

3. Z m n i e j s z y ć plan wydatków majątkowych gminy o kwotę – 52 350,00

Dział 550 Hotele i restauracje

Rozdział 55001 Schroniska turystyczne 52 350,00


 

§ 3

 

Z dochodów budżetu przeznacza się na spłatę kredytu kwotę : 350 987,00

 

§ 4

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2005 rok.


 

1) przychody budżetu 1 346 873,00

w tym z : kredytów zaciągniętych w bankach krajowych 674 243,00

pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 672 630,00


 

2) dochody budżetu 6 366 262,00


 

RAZEM 7 713 135,00


 

1) Rozchody budżetu 350 987,00

w tym: spłata kredytów 350 987,00


 

2) Wydatki budżetu 7 362 148,00


 

RAZEM 7 713 135,00

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

 

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-10 12:25:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-10 12:25:39
  • Liczba odsłon: 2307
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964447]

przewiń do góry