Uchwały Rady Gminy Ślemień w roku 2013


Uchwały z dnia 30.12.2013r.  

Uchwała Nr XLII/234/2013
  z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w sprawie zasad i trybu użytkowania sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Ślemieniu

Uchwała Nr XLII/233/2013
  z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu

Uchwała Nr XLII/232/2013
  z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień na rok 2014

Uchwała Nr XLII/231/2013
  z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

Uchwała Nr XLII/230/2013
  z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ślemień

Uchwała Nr XLII/229/2013
  z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013

Uchwała Nr XLII/228/2013
  z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2013 - 2026

Uchwała Nr XLII/227/2013
  z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2013

Uchwała Nr XLII/226/2013
  z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w sprawie wyrażenia poparcia inicjatywy zmiany ustawy kodeksu wyborczego w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP w 460 okręgach jednomandatowych

Uchwały z dnia 06.12.2013r.

Uchwała Nr XLI/225/2013
  z dnia 27 września 2013 r. 
w sprawie wyrażenia poparcia inicjatywy zmiany ustawy kodeksu wyborczego w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP, w 460 okręgach jednomandatowych

Uchwała Nr XLI/225/2013
  z dnia 6 grudnia 2013 r. 
w sprawie rozpatrzenie skargi na działanie Wójta Gminy Ślemień

Uchwała Nr XLI/224/2013
  z dnia 6 grudnia 2013 r. 
w sprawie przyjęcia "program współpracy gminy Ślemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014"

Uchwała Nr XLI/223/2013
  z dnia 6 grudnia 2013 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2013-2026

Uchwała Nr XLI/222/2013
  z dnia 6 grudnia 2013 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2013
Uchwała Nr XLI/221/2013
  z dnia 6 grudnia 2013 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych 
na terenie  gminy Ślemień na rok 2014

Uchwała Nr XLI/220/2013
  z dnia 6 grudnia 2013 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień 
w podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów 
na terenie gminy Ślemień na 2014r

Uchwały z dnia 27.09.2013r.

Uchwała Nr XL/219/2013
 z dnia 27 września 2013r. 
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 października 2013 do dnia 31 grudnia 2013 r dla Zakładu Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o.

Uchwała Nr XL/218/2013
 z dnia 27 września 2013r. 
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki nisko emisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna  środowisku i efektywność energetyczna - Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej /Konkurs nr 2/POI iŚ/9.3/2013 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Uchwała Nr XL/217/2013
  z dnia 27 września 2013r. 
w sprawie nadania Statutu Żywieckiego  Parku Etnograficznego - muzeum w organizacji po uzgodnieniu z Ministrem Kultury im Dziedzictwa Narodowego

Uchwała Nr XL/216/2013
  z dnia 27 września 2013r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2013-2026

Uchwała Nr XL/215/2013
  z dnia 27 września 2013r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2013
Uchwały z dnia 22.08.2013r.    

Uchwała Nr XXXVIII/214/2013
 z dnia 22 sierpnia 2013r. 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez
Państwową Straż Pożarną lub Gminę Ślemień

Uchwała Nr XXXVIII/213/2013
 z dnia 22 sierpnia 2013r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2013-2026

Uchwała Nr XXXVIII/212/2013
 z dnia 22 sierpnia 2013r. 
w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego

Uchwała Nr XXXVIII/211/2013
 z dnia 22 sierpnia 2013r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2013Uchwały z dnia 12.07.2013r.

Uchwała Nr XXXVIII/210/2013
 z dnia 12 lipca 2013r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2013-2026


Uchwała Nr XXXVIII/209/2013
 z dnia 12 lipca 2013r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2013


Uchwała Nr XXXVIII/208/2013
 z dnia 12 lipca 2013r. 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego


Uchwała Nr XXXVIII/207/2013
 z dnia 12 lipca 2013r. 
w sprawie przystąpienia do projektu w ramach projektu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita-Polska Republika Słowacja 2007-2013


Uchwały z dnia 28.06.2013r.

Uchwała Nr XXXVII/206/2013
 z dnia 28 czerwca 2013r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ślemień


Uchwała Nr XXXVII/205/2013
 z dnia 28 czerwca 2013r. 
w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / z kwietnia 2013r./


Uchwała Nr XXXVII/204/2013
 z dnia 28 czerwca 2013r. 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizwanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Ślemień


Uchwała Nr XXXVII/203/2013
 z dnia 28 czerwca 2013r. 
w sprawie zmiany w uchwale XXIX.144.2012 Rady Gminy Ślemień z dnia 31.10.2012r. w sprawie przyjęcia "programu współpracy gminy Ślemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013"


Uchwała Nr XXXVII/202/2013
 z dnia 28 czerwca 2013r. 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ślemień absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok


Uchwała Nr XXXVII/201/2013
 z dnia 28 czerwca 2013r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu za 2012 rok


Uchwała Nr XXXVII/200/2013
 z dnia 28 czerwca 2013r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ślemień za rok 2012


Uchwała Nr XXXVII/199/2013
 z dnia 28 czerwca 2013r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2013-2026


Uchwała Nr XXXVII/198/2013
 z dnia 28 czerwca 2013r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2013


Uchwała Nr XXXVII/197/2013
 z dnia 28 czerwca 2013r. 
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonowania


Uchwała Nr XXXVII/196/2013
 z dnia 28 czerwca 2013r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ślemień

Uchwały z dnia 23.05.2013r.

Uchwała Nr XXXVI/195/2013
 z dnia 23 maja 2013r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2013-2026


Uchwała Nr XXXVI/194/2013
 z dnia 23 maja 2013r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2013

Uchwały z dnia 27.03.2013r.

Uchwała Nr XXXV/193/2013
 z dnia 27 marca 2013r. 
w sprawie remontu dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi z latach 2010-2011

Uchwała Nr XXXV/192/2013
 z dnia 27 marca 2013r. 
w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne,
 dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ślemień.


Uchwała Nr XXXV/191/2013
 z dnia 27 marca 2013r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Slemień

Uchwała Nr XXXV/190/2013
 z dnia 27 marca 2013r. 
w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego Nr.NP II.4131.1.153.2013 z dnia 6 marca 2013r. stwierdzającego nieważność Uchwały Nr XXXIII.170.2013 Rady Gminy Ślemień z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Lasie

Uchwała Nr XXXV/189/2013
 z dnia 27 marca 2013r. 
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014r.

Uchwała Nr XXXV/188/2013
 z dnia 27 marca 2013r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2013 - 2026

Uchwała Nr XXXV/187/2013
 z dnia 27 marca 2013r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/129/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 roku
 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

Uchwała Nr XXXV/186/2013
 z dnia 27 marca 2013r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2013

Uchwały z dnia 27.02.2013r.

Uchwała Nr XXXIV/185/2013
 z dnia 27 luty 2013r. 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ślemień w 2013 roku


Uchwała Nr XXXIV/184/2013
 z dnia 27 luty 2013r. 
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu użytkowego
położonego w budynku przy ul. Żywieckiej 6 - Ślemieniu na okres powyżej 3 lat


Uchwała Nr XXXIV/183/2013
 z dnia 27 luty 2013r. 
w sprawie Programu Wspierania Rodziny Gminy Ślemień na lata 2013 - 2015


Uchwała Nr XXXIV/182/2013
 z dnia 27 luty 2013r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień na lata 2013 - 2026


Uchwała Nr XXXIV/181/2013
 z dnia 27 luty 2013r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2013


Uchwała Nr XXXIV/180/2013
 z dnia 27 luty 2013r. 
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XL/267/2010 Rady Gminy w Ślemieniu
 z dnia 17 marca 2010 roku 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach


Uchwała Nr XXXIV/179/2013
 z dnia 27 luty 2013r. 
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych w Ślemieniu 
oraz utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością


Uchwały z dnia 25.01.2013r.


Uchwała Nr XXXIII/178/2013
 z dnia 25 stycznia 2013r. 
w sprawie zasad i trybu użytkowania sali bankietowej 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu oraz sali bankietowej klubu „Kuba” w Lasie.


Uchwała Nr XXXIII/177/2013 
z dnia 25 stycznia 2013r. 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ślemień oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 


Uchwała Nr XXXIII/176/2013
 z dnia 25 stycznia 2013r. 
w sprawie wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 o uzgodnienie statutu Żywieckiego Parku Etnograficznego - "muzeum w organizacji" 


Uchwała Nr XXXIII/175/2013
 z dnia 25 stycznia 2013r. 
w sprawie utworzenia Żywieckiego Parku Etnograficznego - "muzeum w organizacji" 


Uchwała Nr XXXIII/174/2013
 z dnia 25 stycznia 2013r. 
w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Ślemieniu 


Uchwała Nr XXXIII/173/2013
 z dnia 25 stycznia 2013r. 
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Ślemieniu  


Uchwała Nr XXXIII/172/2013 
z dnia 25 stycznia 2013r. 
w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Ślemień na lata 2013 -2026


Uchwała Nr XXXIII/171/2013 
z dnia 25 stycznia 2013r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień na rok 2013 


Uchwała Nr XXXIII/170/2013 
z dnia 25 stycznia 2013r. 
w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filjalnej w Lasie 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-01 13:12:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-03 13:06:48
  • Liczba odsłon: 3327
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964411]

przewiń do góry