Uchwały Rady Gminy w Ślemieniu 2021

Uchwały z dnia 30.12.2021

Uchwała nr XXXVIII.241.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień na 2022 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxviii-241-2021.pdf

Uchwała nr XXXVIII.240.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxviii-240-2021.pdf

Uchwała nr XXXVIII.239.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxviii-239-2021.pdf

Uchwała nr XXXVIII.238.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2021 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxviii-238-2021.pdf

Uchwała nr XXXVIII.237.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ślemień na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxviii-237-2021.pdf

Uchwały z dnia 09.12.2021

Uchwała nr XXXVII.236.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ślemień na lata 2021-2028 z perspektywą do roku 2030

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxvii-236-2021.pdf

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxvii-236-2021_zal_1.docx

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxvii-236-2021_zal_2.docx

Uchwała nr XXXVII.235.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxvii-235-2021.pdf

Uchwała nr XXXVII.234.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxvii-234-2021.pdf

Uchwała nr XXXVII.233.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ślemieniu na rok 2022

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxvii-233-2021.pdf

Uchwały z dnia 25.11.2021

Uchwała nr XXXVI.232.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxvi-232-2021.pdf

Uchwała nr XXXVI.231.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2021 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxvi-231-2021.pdf

Uchwała nr XXXVI.230.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Ślemień na rok 2022

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxvi-230-2021.pdf

Uchwała nr XXXVI.229.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Ślemień na rok 2022

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxvi-229-2021.pdf

Uchwała nr XXXVI.228.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z 10 września 2021 roku złożonej w interesie publicznym w przedmiocie wsparcia w kwestii edukacji na temat stanu faktycznego dot. Covid-19 w Polsce oraz prośby o publiczne przeczytanie petycji oraz przyjęcie uchwały określonej treści

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxvi-228-2021.pdf

Uchwała nr XXXVI.227.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Las

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxvi-227-2021.pdf

Uchwała nr XXXVI.226.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kocoń

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxvi-226-2021.pdf

Uchwała nr XXXVI.225.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxvi-225-2021.pdf

Uchwała nr XXXVI.224.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxvi-224-2021.pdf

Uchwała nr XXXVI.223.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Ślemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022"

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxvi-223-2021.pdf

Uchwała nr XXXVI.222.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia "wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. na lata 2021-2023"

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxvi-222-2021.pdf

Uchwała nr XXXVI.221.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxvi-221-2021.pdf

Uchwała nr XXXVI.220.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI.153.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 12 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian z uiszczoną opłatę

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxvi-220-2021.pdf

Uchwała nr XXXVI.219.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXVI.152.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 12.10.2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxvi-219-2021.pdf

Uchwały z dnia 27.09.2021

Uchwała nr XXXV.218.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2021 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxv-218-2021.pdf

Uchwała nr XXXV.217.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Ślemieniu w sprawie sprzeciwu na decyzje władz Gminy Ślemień o wydzierżawieniu budynku Szkoły Podstawowej w Ślemieniu podmiotowi niepublicznemu

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxv-217-2021.pdf

Uchwała nr XXXV.216.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII.207.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez jednostkę organizacyjną w najem na czas oznaczony 5 lat części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie tej jednostki oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxv-216-2021.pdf

Uchwały z dnia 26.08.2021

Uchwała nr XXXIV.215.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxiv-215-2021.pdf

Uchwała nr XXXIV.214.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2021 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxiv-214-2021.pdf

Uchwała nr XXXIV.213.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślemień za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxiv-213-2021.pdf

Uchwała nr XXXIV.212.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ślemień na okres od 1 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxiv-212-2021.pdf

Uchwała nr XXXIV.211.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Las

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxiv-211-2021.pdf

Uchwała nr XXXIV.210.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kocoń

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxiv-210-2021.pdf

Uchwała nr XXXIV.209.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxiv-209-2021.pdf

Uchwała nr XXXIV.208.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxiv-208-2021.pdf

Uchwały z dnia 24.06.2021

Uchwała nr XXXIII.207.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez jednostkę organizacyjną w najem na czas oznaczony 5 lat części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie tej jednostki oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxiii-207-2021.pdf

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxiii-207-2021-wyniki.pdf

Uchwała nr XXXIII.206.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji zadania obejmującego kompleksową obsługę prawną procesu udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn.: "Słoneczna Żywiecczyzna II"

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxiii-206-2021.pdf

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxiii-206-2021-wyniki.pdf

Uchwała nr XXXIII.205.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX.185.2021 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxiii-205-2021.pdf

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxiii-205-2021-wyniki.pdf

Uchwała nr XXXIII.204.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxiii-204-2021.pdf

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxiii-204-2021-wyniki.pdf

Uchwała nr XXXIII.203.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2021 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxiii-203-2021.pdf

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxiii-203-2021-wyniki.pdf

Uchwała nr XXXIII.202.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ślemień absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxiii-202-2021.pdf

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxiii-202-2021-wyniki.pdf

Uchwała nr XXXIII.201.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2020 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxiii-201-2021.pdf

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxiii-201-2021-wyniki.pdf

Uchwała nr XXXIII.200.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxiii-200-2021.pdf

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxiii-200-2021-wyniki.pdf

Uchwała nr XXXIII.199.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxiii-199-2021.pdf

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxiii-199-2021-wyniki.pdf

Uchwały z dnia 20.05.2021

Uchwała nr XXXII.198.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne Gminy Ślemień nieruchomości nr 2448/4 położonej w Lasie

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxii-198-2021.pdf

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxii-198-2021-wyniki.pdf

Uchwała nr XXXII.197.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2021 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxii-197-2021.pdf

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxii-197-2021-wyniki.pdf

Uchwała nr XXXII.196.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie skargi na dyrektorów placówek oświatowych

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxii-196-2021.pdf

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxii-196-2021-wyniki.pdf

Uchwała nr XXXII.195.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ślemień w 2021 roku

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxii-195-2021.pdf

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxii-195-2021-wyniki.pdf

Uchwały z dnia 29.04.2021

Uchwała nr XXXI.194.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gilowicach skargi Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej na uchwałę nr XXIV/118.2016 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych z odpowiedzią na skargę

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxi-194-2021.pdf

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxi-194-2021-wyniki.pdf

Uchwała nr XXXI.193.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxi-193-2021.pdf

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxi-193-2021-wyniki.pdf

Uchwała nr XXXI.192.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2021 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxi-192-2021.pdf

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxi-192-2021-wyniki.pdf

Uchwała nr XXXI.191.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Ślemień z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Marszałkowskim Konkursie "Inicjatywa Sołecka" w 2021 roku

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxi-191-2021.pdf

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxi-191-2021-wyniki.pdf

Uchwała nr XXXI.190.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z 25 lutego 2021 r. w przedmiocie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxi-190-2021.pdf

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxi-190-2021-wyniki.pdf

Uchwała nr XXXI.189.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z 17 lutego 221 r. w przedmiocie wyrażenia opinii w zakresie przeprowadzenia referendum ludowego

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxi-189-2021.pdf

/pliki/ugslemien/uchwala_xxxi-189-2021-wyniki.pdf

Uchwały z dnia 23.02.2021

Uchwała nr XXX.188.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xxx-188-2021.pdf

Uchwała nr XXX.187.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2021 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_xxx-187-2021.pdf

Uchwała nr XXX.186.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego

/pliki/ugslemien/uchwala_xxx-186-2021.pdf

Uchwała nr XXX.185.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

/pliki/ugslemien/uchwala_xxx-185-2021.pdf

Uchwała nr XXX.184.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej

/pliki/ugslemien/uchwala_xxx-184-2021.pdf

Uchwała nr XXX.183.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ślemień w 2021 roku

/pliki/ugslemien/uchwala_xxx-183-2021.pdf

Uchwała nr XXX.182.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_xxx-182-2021.pdf

Uchwała nr XXX.181.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie transportu osoby niepełnosprawnej - mieszkańca gminy Ślemień, biorącego udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłem Anioła" w Radziechowach

/pliki/ugslemien/uchwala_xxx-181-2021.pdf

Uchwała nr XXX.180.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Ślemieniu na 2021 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_xxx-180-2021.pdf

Uchwała nr XXX.179.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ślemieniu na rok 2021

/pliki/ugslemien/uchwala_xxx-179-2021.pdf

Uchwała nr XXX.178.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej

/pliki/ugslemien/uchwala_xxx-178-2021.pdf

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Czernek Krzysztof
  • Data dodania: 2021-12-22 13:01:27
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-12 11:57:47
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Czernek Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-03-04 10:09:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-12 11:57:47
 • Liczba odsłon: 3504
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022763]

przewiń do góry