Uchwała Nr XXXVIII/ 254 / 2006

Rady Gminy Ślemień

z dnia 27 stycznia 2006 r.


w sprawie: z m i a n w b u d ż e c i e

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:


§ 1


Z w i ę k s z y ć plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 46 196,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 1,00

- dotacja otrzymana na realizacje projektu „szkoła marzeń” 1,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 46 195,00

- środki otrzymane na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane
z Unii Europejskiej 46 195,00

§ 2


Z w i ę k s z y ć plan wydatków gminy o kwotę – 642 759,00


1. Z w i ę k s z y ć plan wydatków majątkowych gminy o kwotę – 596 563,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 158 644,00

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna 158 644,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 437 919,00

Rozdział 80104 Przedszkola 437 919,00


2. Z w i ę k s z y ć plan wydatków bieżących gminy o kwotę - 46 196,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 1,00

Rozdział 80110 Gimnazja 1,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 46 195,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność 46 195,00


§ 3


1. Dochody budżetu 9 740 583,00

2. Wydatki budżetu 11 671 218,00

3. Deficyt budżetu 1 930 635,00

4. Z dochodów budżetu przeznacza się na spłatę kredytu kwotę 405 038,00

5. Przychody budżetu 6 361 613,00

w tym z : kredytów zaciągniętych w bankach krajowych 631 652,00

pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 1 704 021,00

pożyczka na prefinansowanie 4 025 940,00

6. Rozchody budżetu 4 430 978,00

w tym: spłata kredytów 405 038,00

pożyczka na prefinansowanie 4 025 940,00

7. Razem dochody i przychody 16 102 196,00

8. Razem wydatki i rozchody 16 102 196,00


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-17 14:58:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-17 14:58:49
  • Liczba odsłon: 2343
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022677]

przewiń do góry