Zobacz podgałęzie


Uchwała Nr XL/ 268 / 2006

Rady Gminy Ślemień

z dnia 19 kwiecień 2006 r.


w sprawie: zmian do uchwały Nr XXXIX/263/2006 w sprawie z m i a n w b u d ż e c i e.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:§ 1


Zmienia się § 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie :


Z w i ę k s z y ć plan wydatków gminy o kwotę – 69 746,00


1. Z w i ę k s z y ć plan wydatków bieżących gminy o kwotę - 69 746,00


Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 727,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 727,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 59 019,00

Rozdział 80104 Przedszkola 59 019,00


2. Z m n i ę j s z y ć plan wydatków bieżących gminy o kwotę - 6 000,00


Dział 750 Administracja publiczna 6 000,00

75023 Urzędy gmin 6 000,00


3. Z w i ę k s z y ć plan wydatków majątkowych gminy o kwotę - 6 000,00


Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 000,00

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 6 000,00

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

.

§ 2


Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-18 07:13:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-18 07:13:55
  • Liczba odsłon: 2289
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022642]

przewiń do góry