Uchwała Nr XVII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 .
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2011.

Uchwała Nr XVII/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/91/2011

2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/91/2011

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/91/2011

Uchwała Nr XVI/83/2011 z dnia 27 grudnia 2011 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2011.

Uchwała Nr XVI/84/2011 z dnia 27 grudnia 2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.

1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/84/2011
2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/84/2011

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/84/2011

Uchwała Nr XVI/85/2011 z dnia 27 grudnia 2011
w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/77/2011 Rady Gminy Ślemień z dnia 7
grudnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

Uchwała Nr XVI/86/2011 z dnia 27 grudnia 2011
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień na rok 2012

1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/86/2011
2. Tabela nr 1   do uchwały nr XVI/86/2011   
3. Tabela nr 1a do uchwały nr XVI/86/2011    
4. Tabela nr 2   do uchwały nr XVI/86/2011  
5. Tabela nr 2a do uchwały nr XVI/86/2011      
6. Tabela nr 3 do uchwały nr XVI/86/2011
7. Tabela nr 4 do uchwały nr XVI/86/2011
8. Tabela nr 5 do uchwały nr XVI/86/2011

Uchwała Nr XVI/89/2011 z dnia 27 grudnia 2011
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla psychologów, logopedów
i doradców zawodowych.

Uchwała Nr XVI/88/2011 z dnia 27 grudnia 2011
w sprawie: ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011.

Uchwała Nr XV/72/2011 z dnia 07 grudnia 2011
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Ślemień

Uchwała Nr XV/73/2011 z dnia 07 grudnia 2011
w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości, budynków,
budowli i gruntów na terenie gminy Ślemień na 2012r.

Uchwała Nr XV/74/2011 z dnia 07 grudnia 2011
w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na
terenie gminy Ślemień na rok 2012.

Uchwała Nr XV/75/2011 z dnia 07 grudnia 2011
w sprawie: ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego
i nieruchomości

Uchwała Nr XV/76/2011 z dnia 07 grudnia 2011
w sprawie: ustalenia wzorów formularzy „Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego,
podatku leśnego” dla osób fizycznych oraz wzorów „Deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny” dla osób prawnych na terenie gminy Ślemień.

1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/76/2011
2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/76/2011
3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/76/2011
4. Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/76/2011
5. Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/76/2011
6. Załącznik nr 6 do uchwały nr XV/76/2011Uchwała Nr XV/80/2011 z dnia 07 grudnia 2011
w sprawie przyjęcia „Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych dla gminy Ślemień”

Uchwała Nr XV/81/2011 z dnia 07 grudnia 2011
w sprawie przyjęcia „programu współpracy gminy Ślemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012


Uchwała Nr XIII/72/2011 z dnia 26 październik 2011
w sprawie : stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Ślemień
 
Uchwała Nr XII/70/2011 z dnia 21 październik 2011
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2011

Uchwała Nr XII/71/2011 z dnia 21 październik 2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień
1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/71/2011
2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/71/2011
3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XII/71/2011

Uchwała Nr XI/56/2011 z dnia 21 wrzesień 2011
w sprawie:wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Żywcu na okres kadencji 2012-2015.

Uchwała Nr XI/57/2011 z dnia 21 wrzesień 2011
w sprawie: ustalenia godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia
wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których Gmina
Ślemień jest organem prowadzącym

Uchwała Nr XI/58/2011 z dnia 21 wrzesień 2011
w sprawie: zatwierdzenia wniosku do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. pt.: „Poprawa infrastruktury publiczno – turystycznej poprzez budowę parkingu w Ślemieniu” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Uchwała Nr XI/59/2011 z dnia 21 wrzesień 2011
w sprawie: zatwierdzenia wniosku do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Uchwała Nr XI/60/2011 z dnia 21 wrzesień 2011
w sprawie odbudowy drogi gminnej - ul. Krótka w Koconiu zniszczonej w wyniku powodzi w 2010 roku.
 
Uchwała Nr XI/61/2011 z dnia 21 wrzesień 2011
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu do
prowadzenia postępowań w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym.

Uchwała Nr XI/62/2011 z dnia 21 wrzesień 2011
w sprawie przyjęcia „Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych dla gminy Ślemień”
1 . Załącznik do uchwały XI.62.2011 PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST    DLA GMINY ŚLEMIEŃ
2. Załącznik nr.1 do uchwały Nr XI/62/2011 Lista wyrobów do programu usuwania azbestu
3. Załącznik nr.2 do uchwały Nr XI/62/2011 procedury do programu usuwania azbestu

Uchwała Nr XI/63/2011 z dnia 21 wrzesień 2011
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ślemień z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na rzecz mieszkańców
Gminy Ślemień na rok 2012”.

Uchwała Nr XI/64/2011 z dnia 21 wrzesień 2011
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2011
1. Załącznik nr.3 do uchwały Nr XI/64/2011 z dnia 21 wrzesień 2011

Uchwała Nr XI/65/2011 z dnia 21 wrzesień 2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień
1. Załącznik nr.1 do uchwały Nr XI/66/2011 z dnia 21 wrzesień 2011
2. Załącznik nr.2 do uchwały Nr XI/66/2011 z dnia 21 wrzesień 2011

Uchwała Nr XI/66/2011 z dnia 21 wrzesień 2011
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
1. Załącznik nr.1 do uchwały Nr XI/66/2011 z dnia 21 wrzesień 2011

Uchwała Nr XI/67/2011 z dnia 21 wrzesień 2011
w sprawie: zamiany gruntu pod budowę zbiornika wodnego z przepompownią w Ślemieniu.

Uchwała Nr XI/69/2011 z dnia 21 wrzesień 2011

Zarządzenie Nr. OGK: 0050.70.2011 z dnia 19.09.2011r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr 0050.06.2011 w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Ślemieniu.


Uchwała Nr X/54/2011 z dnia 25 lipiec 2011
w sprawie remontu dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 r.

Uchwała Nr X/55/2011 z dnia 25 lipiec 2011
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2011
Załącznik nr 3 do uchwały nr X/55/2011

Uchwała Nr IX/49/2011 z dnia 20 lipiec 2011
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2011
Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/49/2011

Uchwała Nr IX/50/2011 z dnia 20 lipiec 2011
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień
Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/50/2011
Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/50/2011
Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/50/2011

Uchwała Nr IX/51/2011 z dnia 20 lipiec 2011
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków


Uchwała Nr VIII/35/2011 z dnia 16 czerwiec 2011
w sprawie: szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oraz
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust.
3 Karty Nauczyciela

Uchwała Nr VIII/36/2011 z dnia 16 czerwiec 2011
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2011

Uchwała Nr VIII/37/2011 z dnia 16 czerwiec 2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień
Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/37/2011
Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/37/2011

Uchwała Nr VIII/38/2011 z dnia 16 czerwiec 2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Ślemień za rok 2010

Uchwała Nr VIII/39/2011 z dnia 16 czerwiec 2011
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ślemień absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2010 rok

Uchwała Nr VIII/40/2011 z dnia 16 czerwiec 2011
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ślemień oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr VIII/41/2011 z dnia 16 czerwiec 2011
w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Uchwała Nr VIII/42/2011 z dnia 16 czerwiec 2011
w sprawie:powołania zespołu d/s zaopiniowania kandydatów na ławników.

Uchwała Nr VIII/43/2011 z dnia 16 czerwiec 2011
w sprawie:przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Uchwała Nr VIII/44/2011 z dnia 16 czerwiec 2011
w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania
dopłat rolniczych dla Polski

Uchwała Nr VIII/45/2011 z dnia 16 czerwiec 2011
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury –
Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” w Ślemieniu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w
Ślemieniu za 2010 rok

 
Uchwała Nr VI/34/2011 z dnia 1 maja 2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/34/2011
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/34/2011
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/34/2011

Uchwała Nr VI/33/2011 z dnia 1 maja 2011
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2011
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/33/2011
 
Uchwała Nr V/32/2011 z dnia 30 marca 2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień .
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/32/2011
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/32/2011
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/32/2011

Uchwała Nr V/31/2011 z dnia 30 marca2011
 
w
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2011.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/31/2011

Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 30 marca 2011
w sprawie: funduszu sołeckiego w Gminie Ślemień na rok 2012.


Uchwała Nr IV/19/2011 z dnia 24 lutego 2011
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/201/2009 Rady Gminy Ślemień z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Uchwała IV/20/2011 z dnia 24 lutego 2011
w sprawie: uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Ślemieniu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/20/2011 plan komisji budżetowej
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/20/2011 plan pracy komisji oświatowej
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/20/2011 plan pracy komisji bezpieczeństwa
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/20/2011 plan pracy komisji Ekologii i rolnictwa

Uchwała Nr IV/21/2011 z dnia 24 lutego 2011
w sprawie:   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ślemień

Uchwała Nr IV/22/2011 z dnia 24 lutego 2011    
w sprawie:  współdziałania Gminy Ślemień z Gminą Bielsko-Biała w zakresie przeciwdziałania  alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Ślemień doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

Załącznik do uchwaly nr IV/22/2011

Uchwała Nr IV/23/2011 z dnia 24 lutego 2011
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011

Uchwała Nr IV/24/2011 z dnia 24 lutego 2011
w sprawie przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  dla  Gminy
Ślemień na rok 2011.

Uchwała Nr IV/25/2011 z dnia 24 lutego 2011
w sprawie: określenia szczegółowych waru nków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychic znymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

Uchwała IV/26/2011 z dnia 24 lutego 2011  
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2011

Uchwała_IV/27/2011 z dnia 24 lutego 2011  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień
Załącznik do uchwały IV/27/2011
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Furtak Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-04 13:35:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-25 14:17:42
  • Liczba odsłon: 3974
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808262]

przewiń do góry