Uchwała Nr XLI / 276 / 2006

Rady Gminy Ślemień

z dnia 9 czerwca 2006 r.


w sprawie: z m i a n w b u d ż e c i e

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:


§ 1


Z w i ę k s z y ć plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 559 140,00


Dział 550 Hotele i restauracje 30 000,00

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (schroniska młodzieżowego) 30 000,00

Dział 600 Transport i łączność 100 000,00

- środki z MSWiA na usuwanie klęsk żywiołowych 100 000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 370 000,00

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 370 000,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 29 140,00

- środki PFRON z tytułu utraconych dochodów 29 140,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 30 000,00


§ 2


Z w i ę k s z y ć plan wydatków gminy o kwotę – 559 140,00


1. Z w i ę k s z y ć plan wydatków bieżących gminy o kwotę - 84 297,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 84 297,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność 84 297,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne – 7 000,00


2. Z w i ę k s z y ć plan wydatków majątkowych gminy o kwotę - 474 843,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 370 000,00

Rozdział 01010 Infrastruktura sanitarna i wodociągowa 370 000,00

Dział 600 Transport i łączność 100 000,00

Rozdział 60078 Skutki usuwania klęsk żywiołowych 100 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 843,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność 4 843,00

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały


§ 3


  1. Zmienia się załącznik 10 do uchwały budżetowej na 2006 rok w sprawie wydatków budżetowych w formie dotacji, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik 8 do uchwały budżetowej na 2006 rok w sprawie zestawienia przychodów i rozchodów budżetu na rok 2006, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


1. Dochody budżetu 10 854 395,00

2. Wydatki budżetu 12 785 030,00

3. Deficyt budżetu 1 930 635,00

4. Z dochodów budżetu przeznacza się na spłatę kredytu kwotę 405 038,00

5. Przychody budżetu 6 405 405,00

w tym z : kredytów zaciągniętych w bankach krajowych 579 072,00

pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 1 704 021,00

pożyczka na prefinansowanie 4 025 940,00

wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego 96 372,006. Rozchody budżetu 4 474 770,00

w tym: spłata kredytów 405 038,00

pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 43 792,00

pożyczka na prefinansowanie 4 025 940,00

7. Razem dochody i przychody 17 259 800,00

8. Razem wydatki i rozchody 17 259 800,00


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-05 13:38:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-05 13:38:52
  • Liczba odsłon: 2316
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022627]

przewiń do góry