Uchwała Nr  XXXVIII/ 255 /2006
Rady Gminy Ślemień
z dnia 27 stycznia 2006   

w sprawie: zaciągnięcia  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach  pożyczki  na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomoderniza-cja z modernizacją kotłowni węglowej na pompę ciepła w budynku użyteczności publicznej
w miejscowości Ślemień na działkach nr 207/30 i 207/31”

Na podstawie  art. 18 ust 2 pkt 9 lit. c  i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz oraz art. 82 ust. 1 pkt  2 i art. 169  ust. 1 pkt 1  ustawy z  dnia  30 czerwca  2005 r.  o  finansach  publicznych  (tj. Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104)  
 
Rada Gminy Ślemień uchwala, co następuje:

§ 1

Zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  pożyczkę na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja z modernizacją kotłowni węglowej na pompę ciepła w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Ślemień na działkach nr 207/30 i 207/31” w wysokości 437 919 zł  (czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych)
 
§ 2

1. Pożyczka zostanie zaciągnięta zgodnie z zasadami udzielania i umarzania pożyczek w WFOŚ i GW  
w Katowicach i zrealizowana  w roku 2006 w kwocie 437 919,00 zł
2. Pożyczka o której mowa w pkt 1 będzie spłacana z wraz z odsetkami z dochodów własnych gminy kwartalnie w okresie od 2006 do 2015.
§ 3

Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowić będzie weksel własny In blanco.

§ 4

W celu wykonania zadania określonego w § 1 uchwały Rada Gminy zobowiązuje Wójta do zawarcia stosownej umowy pożyczki z  WFOŚ i GW  w Katowicach oraz do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych wynikających z tej umowy.
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr  XXXVI/ 239 /2005 Rady Gminy Ślemień z dnia 22 listopada 2005 w sprawie zaciągnięcia  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach  pożyczki  na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja z modernizacją kotłowni węglowej na pompę ciepła w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Ślemień na działkach nr 207/30 i 207/31

§7

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  w sposób  zwyczajowo  przyjęty.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-17 14:53:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-17 14:53:43
  • Liczba odsłon: 2296
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022734]

przewiń do góry