Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu - Apteki /UNIEWAŻNIONO/


Wójt Gminy Ślemień ogłasza pierwszy publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat niżej wymienionego lokalu - Apteka, przy ul. Żywieckiej 4, o powierzchni 101 m2, oraz 400 m2 gruntu, stanowiących własność Gminy Ślemień.Lp

Oznaczenie nieruchomości

Pow.lok.


(m2)


Opis lokalu

Wysokość

wadium

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego netto w stosunku miesięcznym

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1.

Lokal na działce nr198/1KW BB1Z/00111335/6

101

Pomieszczenie

wyposażone w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Posiada dwa wejścia od strony ogólnodostępnego parkingu

140,00 zł

700,00 zł

Teren usług centrotwórczych


Oferty z wysokością proponowanej stawki czynszu netto (bez podatku VAT) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „przetarg na lokal - Apteka" w Sekretariacie tut. Urzędu w terminie do dnia 22 kwietnia 2013 r. do godz. 9.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2013 r. w tut. Urzędzie o godz. 9.30, a ogłoszenie rozstrzygnięcia wywieszone zostanie na tablicy ogłoszeń o godz. 11.00

Termin zawarcia umowy ustala się na dzień 24 kwietnia 2013 r. Czynsz dzierżawny ustalony zostanie w wyniku rozpatrzenia ofert. Wygrywa oferta z najwyższą stawką czynszu w stosunku miesięcznym (netto), która nie może być niższa niż cena wywoławcza czynszu dzierżawnego. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się należny podatek VAT. Kwota czynszu dzierżawnego będzie corocznie aktualizowana w oparciu o uchwałę Rady Gminy w Ślemieniu w sprawie określenia bazowych stawek czynszu za najem i dzierżawę lokali użytkowych w budynkach będących własnością Gminy Ślemień.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej w wysokości j. w. należy wpłacić w kasie tut. Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2013 r. Dane osobowe osób, chcących uczestniczyć w przetargu, winny być zamieszczone na dokumencie potwierdzającym wpłatę wadium. Osobie, która wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy. Osoby które wpłaciły wadium, a nie wygrały przetargu otrzymują zwrot wadium w ciągu trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, na wskazany rachunek bankowy.

W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy Ślemień może odstąpić od przetargu, o czym poinformuje publicznie.

Bliższych informacji o przedmiotowym lokalu można uzyskać w tut. Urzędzie Gminy pok.nr 17


Ślemień dnia 22 marca 2013 r.

jt Gminy Ślemień

Andrzej Piecha    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ślemień dnia 26 marca 2013 r.

 

 

Unieważnienie przetargu na dzierżawę lokalu – Apteki

 

Wójt Gminy Ślemień w związku z błędem proceduralnym unieważnia przetarg na „dzierżawę lokalu – Apteki” ogłoszony w dniu 22 marca 2013 roku.

 


jt Gminy Ślemień

Andrzej Piecha    

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-25 07:32:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-26 14:29:41
  • Liczba odsłon: 1617
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964471]

przewiń do góry