Uchwała Nr XXII/161/2008

RADY GMINY ŚLEMIEŃ

z dnia 6 listopada 2008r

 

 

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli

i gruntów na 2009 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art.5  i art. 7 ust. 3 ustawy a dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj.  Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) i Obwieszczenia Ministra Finansów z 29 lipca 2008r  w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009r. (M.P. z 2008r Nr  59 poz. 531)

 

 

Rada Gminy Ślemień uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się następujące roczne stawki  podatku od nieruchomości na terenie gminy Ślemień:

 

 

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m2 powierzchni  użytkowej          0,60zł

 

2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na podstawie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                         18,41zł

 

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej     9,05zł

 

4. Od budynków lub ich części zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej                    3,95zł

 

5. Od pozostałych budynków w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej                       6,55zł

 

6. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od wartości                                                                                                           2%`

 

7. Od 1 m2 powierzchni gruntów nie objętych przepisami  o podatku rolnym lub leśnym

 

 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków                                           0,71zł

 

b) od gruntów pod jeziorami zajętymi na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych za 1 ha                                                                                           3,85zł

 

c) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację  pożytku publicznego           0,36zł

 

§ 2

 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części oraz obiekty budowlane służące wyłącznie do wykonywania zadań w zakresie:

 

1. kultury, turystyki, kultury fizycznej i sportu;

2. ochrony przeciwpożarowej;

3. pomocy społecznej;

4. gospodarki komunalnej;

 

z wyjątkiem wykorzystywanych do  prowadzenia działalności gospodarczej.

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała Rady Gminy Ślemień Nr XI/74/2007 z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na 2008 rok.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§5

 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szczotka Henryk
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-17 12:55:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Szczotka Henryk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-17 12:55:11
  • Liczba odsłon: 2089
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808209]

przewiń do góry