Uchwały Rady Gminy w Ślemieniu w roku 2019


Uchwały z dnia 27.12.2019r.


Uchwała nr XVIII.105.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ślemień na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku.
uchwala_xviii-105-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xviii-105-2019.pdf


Uchwała nr XVIII.104.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 4,58m^2 mieszczącego się na parterze budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu przy ul. Krakowskiej 148 na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
uchwala_xviii-104-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xviii-104-2019.pdf


Uchwała nr XVIII.103.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień
uchwala_xviii-103-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xviii-103-2019.pdf


Uchwała nr XVIII.102.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019
uchwala_xviii-102-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xviii-102-2019.pdf


Uchwała nr XVIII.101.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień na 2020 rok
uchwala_xviii-101-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xviii-101-2019.pdf


Uchwała nr XVIII.100.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień
uchwala_xviii-100-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xviii-100-2019.pdfUchwały z dnia 12.12.2019r.


Uchwała nr XVII.99.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchwala_xv-99-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xv-99-2019.pdf

Uchwała nr XVII.98.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

uchwala_xv-98-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xv-98-2019.pdf


Uchwały z dnia 05.12.2019r.


Uchwała nr XVI.97.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia  05 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

uchwala_xv-97-2019.pdf

Uchwała nr XVI.96.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia  05 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019

uchwala_xv-96-2019.pdf

Uchwała nr XVI.95.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia  05 grudnia 2019 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz ustalenie terminu uiszczania tej opłaty

uchwala_xv-95-2019.pdf

Uchwała nr XVI.94.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia  05 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Ślemień na rok 2020

uchwala_xv-94-2019.pdf

Uchwała nr XVI.93.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości budynków, budowli i gruntów na terenie gminy Ślemień na 2020 rok.

uchwala_xv-93-2019.pdf

Uchwała nr XVI.92.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa sołectwa Las

uchwala_xv-92-2019.pdf

Uchwały z dnia 31.10.2019r.


Uchwała nr XV.91.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019

uchwala_xv-91-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xv-91-2019.pdf  

Uchwała nr XV.90.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ślemień

uchwala_xv-90-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xv-90-2019.pdf  

Uchwała nr XV.89.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV.85.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ślemień

uchwala_xv-89-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xv-89-2019.pdf  

Uchwała nr XV.88.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Ślemień z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu "Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców w ramach działalności Centrum Społeczno - Kulturalnego w Ślemieniu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

uchwala_xv-88-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xv-88-2019.pdf  

Uchwała nr XV.87.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Ślemień z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn. "Zdrowy pracownik Urzędu Gminy w Ślemieniu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs, typ projektu 7 - Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych

uchwala_xv-87-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xv-87-2019.pdf  

Uchwała nr XV.86.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Ślemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"

uchwala_xv-86-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xv-86-2019.pdf  

Uchwały z dnia 30.09.2019r.Uchwała nr XIV.85.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ślemień

uchwala_xiv-85-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xiv-85-2019.pdf  

Uchwała nr XIV.84.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

uchwala_xiv-84-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xiv-84-2019.pdf  

Uchwała nr XIV.83.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019

uchwala_xiv-83-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xiv-83-2019.pdf  

Uchwała nr XIV.82.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie rozpoznania ponaglenia z dnia 27 sierpnia 2019 roku oraz pisma z dnia 27 sierpnia 2019 roku, przekazanego przez Wojewodę Śląskiego w Katowicach pismem z dnia 17 września 2019 roku.

uchwala_xiv-82-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xiv-82-2019.pdf  

  Uchwały z dnia 05.09.2019r.


Uchwała nr XIII.81.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 05 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

uchwala_xiii-81-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xiii-81-2019.pdf

Uchwała nr XIII.80.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 05 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019

uchwala_xiii-80-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xiii-80-2019.pdf

Uchwała nr XIII.79.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia  05 września 2019 r. w sprawie powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającego jednostki samorządu terytorialnego z całego subregionu w celu wspólnej realizacji zadań interwencyjnych, w tym w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027

uchwala_xiii-79-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xiii-79-2019.pdf

Uchwała nr XIII.78.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia  05 września 2019 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn."Marzenia uczniów Ślemienia" w odpowiedzi na ogłoszony nabór nr.:RPSL.11.01.04-IZ.01-24-316/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs (Obszary Strategicznej Interwencji - Obszary wiejskie)

uchwala_xiii-78-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xiii-78-2019.pdf

Uchwała nr XIII.77.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia  05 września 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr III.15.2018 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień

uchwala_xiii-77-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xiii-77-2019.pdf

Uchwała nr XIII.76.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 05 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Żywcu na okres kadencji 2020-2023

uchwala_xiii-76-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xiii-76-2019.pdfUchwały z dnia 01.08.2019r.


Uchwała nr XII.75.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę, dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Żywcu

uchwala_xii-75-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xii-75-2019.pdf  

Uchwała nr XII.74.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia  01 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ślemień na okres od 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

  uchwala_xii-74-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xii-74-2019.pdf  

Uchwała nr XII.73.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia  01 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

  uchwala_xii-73-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xii-73-2019.pdf  

Uchwała nr XII.72.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia  01 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019

  uchwala_xii-72-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_xii-72-2019.pdf  


Uchwała nr XII.71.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników

uchwala_xii-71-2019.pdf
  wyniki_glosowania_uchwala_xii-71-2019.pdf

Uchwały z dnia 27.06.2019r.


Uchwała nr XI.70.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

uchwala_xi-70-2019.pdf

Uchwała nr XI.69.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019

uchwala_xi-69-2019.pdf  

Uchwała nr XI.68.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Ślemień

  uchwala_xi-68-2019.pdf

Uchwała nr XI.67.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przedmiotu działania Stałych Komisji Rady Gminy

uchwala_xi-67-2019.pdf


Uchwały z dnia 13.06.2019r.


Uchwała nr X.66.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

uchwala_x-66-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_x-66-2019.pdf

Uchwała nr X.65.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VIII.51.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 16 maja 2019 roku

uchwala_x-65-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_x-65-2019.pdf

Uchwała nr X.64.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII.47.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 marca 2019 roku

uchwala_x-64-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_x-64-2019.pdf

Uchwała nr X.63.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IX.55.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 maja 2019 roku

uchwala_x-63-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_x-63-2019.pdf

Uchwała nr X.62.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

uchwala_x-62-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_x-62-2019.pdf

Uchwała nr X.61.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019

uchwala_x-61-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_x-61-2019.pdf

Uchwała nr X.60.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ślemień absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

uchwala_x-60-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_x-60-2019.pdf

Uchwała nr X.59.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2018 rok

uchwala_x-59-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_x-59-2019.pdf

Uchwała nr  IX.58.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ślemień

uchwala_x-58-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_x-58-2019.pdf  


Uchwały z dnia 23.05.2019r.


Uchwała nr  IX.57.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

uchwala_ix-57-2019.pdf

Uchwała nr  IX.56.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019

uchwala_ix-56-2019.pdf

Uchwała nr  IX.55.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII.49.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn. "Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy DP nr 1413S - ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do km 11+536 w miejscowości Ślemień" realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

uchwala_ix-55-2019.pdf

Uchwała nr  IX.54.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.

uchwala_ix-54-2019.pdf


Uchwały z dnia 16.05.2019r.


Uchwała nr  VIII.53.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "E-aktywni w Gminie Ślemień" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: cyfrowe Kompetencje społeczeństwa w działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach realizacji projektu grantowego "E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO"

uchwala_viii-53-2019.pdf

Uchwała nr  VIII.52.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.40.2011 Rady Gminy Ślemień z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych a terenie Gminy Ślemień oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

uchwala_viii-52-2019.pdf

Uchwała nr  VIII.51.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekami

uchwala_viii-51-2019.pdf

Uchwała nr  VIII.50.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

uchwala_viii-50-2019.pdf

Uchwały z dnia 27.03.2019r.


Uchwała nr  VII.49.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

uchwala_vi-49-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_vi-49-2019.pdf

Uchwała nr  VII.48.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019

uchwala_vi-48-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_vi-48-2019.pdf

Uchwała nr  VII.47.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn. "Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy DP nr 1413S - ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do km 11+536 w miejscowości Ślemień" realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

uchwala_vi-47-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_vi-47-2019.pdf

Uchwała nr  VII.46.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Ślemień z wnioskiem pn. "Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej działającej w Gminie Ślemień na potrzeby upamiętnienia 100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego" o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Marszałkowskim Konkursie "Inicjatywa Sołecka" w 2019 roku.

uchwala_vi-46-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_vi-46-2019.pdf

Uchwała nr  VII.45.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

uchwala_vi-45-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_vi-45-2019.pdf

Uchwała nr  VII.44.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Oddziału w Jeleśni, dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy w Ślemieniu w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
 
uchwala_vi-44-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_vi-44-2019.pdf

Uchwała nr  VII.43.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień

uchwala_vi-43-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_vi-43-2019.pdf

Uchwała nr  VII.42.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

uchwala_vi-42-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_vi-42-2019.pdf

Uchwała nr  VII.41.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Oddziału w Żywcu oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Oddziału w Jeleśni, dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy w Ślemieniu w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego fundusza nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

uchwala_vi-41-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_vi-41-2019.pdf

Uchwała nr  VII.40.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Ślemień i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

uchwala_vi-40-2019.pdf
uchwala_vi-40-2019_zal1.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_vi-40-2019.pdf

Uchwały z dnia 28.02.2019r.


Uchwała nr  VI.39.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

uchwala_vi-39-2018.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_vi-39-2019.pdf


Uchwała nr  VI.38.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2019

uchwala_vi-38-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_vi-38-2019.pdf


Uchwała nr  VI.37.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 dla Gminy Ślemień

uchwala_vi-37-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_vi-37-2019.pdf


Uchwała nr  VI.36.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. "Jak ryba w wodzie 2019" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" i środków własnych Gminy Ślemień

uchwala_vi-36-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_vi-36-2019.pdf


Uchwała nr  VI.35.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ślemień w 2019 roku

uchwala_vi-35-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_vi-35-2019.pdf


Uchwała nr  VI.34.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Ślemieniu na 2019 rok

uchwala_vi-34-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_vi-34-2019.pdf


Uchwała nr  VI.33.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ślemieniu na rok 2019

uchwala_vi-33-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_vi-33-2019.pdf


Uchwały z dnia 28.01.2019r.


Uchwała nr  V.32.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 styczeń 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

uchwala_v-32-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_v-32-2019.pdf


Uchwała nr  V.31.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 styczeń 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej

uchwala_v-31-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_v-31-2019.pdf


Uchwała nr  V.30.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 styczeń 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Ślemień w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

uchwala_v-30-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_v-30-2019.pdf


Uchwała nr  V.29.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 styczeń 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ślemieniu na rok 2019

uchwala_v-29-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_v-29-2019.pdf


Uchwała nr  V.28.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 styczeń 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Ślemień

uchwala_v-28-2019.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_v-28-2019.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Czernek Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-07 14:24:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-17 10:38:18
  • Liczba odsłon: 1673
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2804384]

przewiń do góry