Uchwała Nr XX/146/2008

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 20 sierpnia  2008 

 

 

            w sprawie: zmian w budżecie

 

                        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

 

Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na podstawie pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr BUSKŻ. 5901-2-233/08 (Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej „U Mikusa” w miejscowości Las) oraz na podstawie umowy nr:UDA-POKL.09.05.00-24-012/07-00 z dnia 20.06.2008 r. dotyczącej dofinansowania Projektu: Edukacja mieszkańców szansą rozwoju Gminy, pisma Kierownika GOPS dotyczące dofinansowania projektu „Program aktywnej integracji w Gminie Ślemień” i decyzji Wójta.

 

Zwiększyć plan dochodów majątkowych gminy o kwotę:                                            2.069.990,00

 

Dział 600 – Transport i łączność                                                                                 563.750,00

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

§ - dotacje rozwojowe                                                                                   403.750,00

Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                           160.000,00

Dział 630 – Turystyka                                                                                    408.000,00

Rozdział 63095 – pozostała działalność

§- dotacje rozwojowe                                                                                                408.000,00

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa                                                            117.990,00

Rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                     117.990,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                         927.750,00

Rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód

§- dotacje rozwojowe                                                                                                927.750,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                              52.500,00

Rozdział 92109 –domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§- dotacje rozwojowe                                                                                                52.500,00

 

Zwiększyć plan dochodów bieżących gminy o kwotę:                                     1.425.027,54

 

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo                                                                               1.034.089,24

Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

§ - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwanych z innych źródeł                                                                                                                        395.500,00

§ - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane

z innych źródeł                                                                                               638.589,24

Dział 630- Turystyka                                                                                                 9.350,00

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ - dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)                                        9.350,00

Dział 750- Administracja publiczna                                                                             17.000,00

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin Pozyskane z innych źródeł                                                                                                                              17.000,00

Dział 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                             76.000,00  

Rozdział 75616-wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ - podatek od nieruchomości                                                                        10.000,00

§ - podatek rolny                                                                                                       16.000,00

Rozdział 75619- wpływy z różnych rozliczeń

§- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                             50.000,00

Dział 758- Różne rozliczenia                                                                                      2.000,00

Rozdział 75814 – roczne rozliczenia finansowe

§ - pozostałe odsetki                                                                                                  2.000,00

 

Dział 801-Oświata i wychowanie                                                                               51.392,31

Rozdział 80101- szkoły podstawowe

§ -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub In. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                 1.000,00

§ - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł                                                                                                                              489,31

 

Rozdział 80144 – inne formy kształcenia osobno niewymienione

§- dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)                                               42.418,00

§ - dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)                                               7.485,00

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                 2.500,00

Rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji

§ - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                         2.500,00

Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                         200,00

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ - wpływy z różnych dochodów                                                                                200,00

Dział 852 – pomoc społeczna                                                                         22.715,99

Rozdział 85295 – pozostała działalność

§ - dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)                                               21.573,85

§- dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)                                               1.142,14

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                                           41.680,00

Rozdział 85417- szkolne schroniska młodzieżowe

§ - wpływy z różnych opłat                                                                                        4.500,00

§- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów Publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                  37.180,00

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                           1.500,00

Rozdział 90002- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§- wpływy z opłaty produktowej                                                                                1.500,00

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                     166,600,00

Rozdział 92195 – pozostała działalność

§ - dotacja celowa przekazanajst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)                                        166.600,00

 

Zmniejszyć plan dochodów  majątkowych gminy o kwotę:                                          3.364.750,00

 

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo                                                                               2.125.000,00

Rozdział 01095- pozostała działalność

§- dotacje rozwojowe                                                                                                2.125.000,00

 

Dział 600- Transport i łączność                                                                                  425.000,00

Rozdział 60095 – pozostała działalność

§- dotacje rozwojowe                                                                                                425.000,00

Dział 801-Oświata i wychowanie                                                                               199.750,00

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

§ - dotacje rozwojowe                                                                                   199.750,00

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                     615.000,00 

Rozdział 92195- pozostała działalność

§ - dotacje rozwojowe                                                                                   615.000,00

 

Zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę:                                                          472.669,31

 

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo                                                                               395.500,00

Rozdział 01095- pozostała działalność

§- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin Pozyskiwanie z innych źródeł                                                                                                                           395.500,00

Dział 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  30.000,00

Rozdział 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

§- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na Podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                            30.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                                             5.489,31

Rozdział 80114- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

§ - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł                                                                                                                              489,31

Rozdział 80148-stołówki szkolne

§- wpływy z usług                                                                                                      5.000,00

Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza                                                              41.680,00

Rozdział 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe

§ - wpływy z usług                                                                                                     11.680,00

§ - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                         30.000,00

 

Zwiększyć plan wydatków majątkowych gminy o kwotę:                                            1.954.830,00

Dział 600 – Transport i łączność                                                                                 279.680,00

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             25.580,00

Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    254.100,00

 

Dział 630 – Turystyka                                                                                    480.000,00

Rozdział 63095 – pozostała działalność

§ 6058– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              408.000,00

§ 6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               72.000,00

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                         1.124.150,00

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6058- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               927.750,00

§ 6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               187.250,00

§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               9.150,00

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                              71.000,00

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6058- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               52.500,00

§ 6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               17.500,00

Rozdział 92195- pozostała działalność

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                 1.000,00 

Zwiększyć plan wydatków bieżących gminy o kwotę:                                      699.387,76

 

Dział 600 – Transport i łączność                                                                                 160.116,00

Rozdział 60016 -  drogi publiczne gminne

§4210- zakup materiałów i wyposażenia                                                                    54.000,00

§ 4300- zakup usług pozostałych                                                                                20.000,00

§ 4270- zakup usług remontowych                                                                             65.116,00

Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 4270- zakup usług remontowych                                                                             21.000,00

Dział 630 – Turystyka                                                                                    11.000,00

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 4308- zakup usług pozostałych                                                                                9.350,00

§ 4309- zakup usług pozostałych                                                                                1.650,00

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa                                                            25.000,00

Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia                                                                   6.000,00

§ 4260- zakup energii                                                                                    4.000,00

Rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300- zakup usług pozostałych                                                                                15.000,00

 

Dział 710 – Działalność usługowa                                                                               33.500,00

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe                                                                         33.500,00

Dział 750 – Administracja publiczna                                                                           95.000,00  

Rozdział 75023– urzędy gmin

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe                                                             10.000,00

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia                                                                   20.000,00

§ 4300- zakup usług pozostałych                                                                                20.000,00

§ 4350- zakup usług dostępu do sieci Internet                                                 2.000,00

§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej         2.000,00

§ 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej           5.000,00

§ 4410- podróże służbowe krajowe                                                                           5.000,00

§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         2.000,00

§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                    8.000,00

 

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe                                                                         1.000,00

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia                                                                   5.000,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych                                                                               15.000,00

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                 15.907,20

Rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji

§ 3000- wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                  5.500,00

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                               2.436,20

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia                                                                   7.971,00

Dział 801- Oświata i wychowanie                                                                              61.083,56

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

§ 2540- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     1.180,56

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia                                                                   6.000,00

§ 4300- zakup usług pozostałych                                                                                4.000,00

Rozdział 80144 – inne formy kształcenia osobno niewymienione

§ 4178- wynagrodzenia bezosobowe                                                                         14.450,00

§ 4179- wynagrodzenia bezosobowe                                                             2.550,00

§ 4218- zakup materiałów i wyposażenia                                                                   5.662,00

§ 4219- zakup materiałów i wyposażenia                                                                   999,00

§ 4308- zakup usług pozostałych                                                                                21.711,00

§ 4309- zakup usług pozostałych                                                                                3.831,00

§ 4748- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                  425,00

§ 4749- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                   75,00

§ 4758- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                    170,00

§ 4759- zakup akcesoriów komputerowych, w tym  programów i licencji                   30,00

Dział 852- Pomoc społeczna                                                                                      25.381,00

Rozdział 85295 – pozostała działalność

§ 3119- świadczenia społeczne                                                                                  2.665,01

§ 4018- wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         7.752,00

§ 4019- wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         408,00

§ 4118- składki na ubezpieczenia społeczne                                                               1.244,00

§ 4119- składki na ubezpieczenia społeczne                                                               66,00

§ 4128- składki na Fundusz Pracy                                                                             191,00

§ 4129- składki na Fundusz Pracy                                                                             10,00

§ 4178- wynagrodzenie bezosobowe                                                                         1.900,00

§ 4179- wynagrodzenie bezosobowe                                                                         100,00

§ 4218- zakup materiałów i wyposażenia                                                                   131,86

§ 4219- zakup materiałów i wyposażenia                                                                   13,14

§ 4308- zakup usług pozostałych                                                                                9.936,99

§ 4309- zakup usług pozostałych                                                                                523,00

§ 4378- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej                                                                                                   228,00

 § 4379- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej                                                                                                   12,00

§ 4418- podróże służbowe krajowe                                                                           190,00

§ 4419- podróże służbowe krajowe                                                                           10,00

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            15.000,00

Rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4270- zakup usług remontowych                                                                             10.000,00

§ 4260 - zakup energii                                                                                   5.000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                              256.400,00

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   55.000,00

Rozdział 92195 –pozostała działalność

§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń     3.400,00

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe                                                            2.000,00

§ 4308 - zakup usług pozostałych                                                                               166.600,00

§ 4309 - zakup usług pozostałych                                                                               29.400,00

Dział 926- Kultura  fizyczna i sport                                                                             1.000,00

Rozdział 92695 – pozostała działalność

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                                                  1.000,00

 

Zmniejszyć plan wydatków majątkowych gminy o kwotę:                                           3.664.221,00

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                             2.500.000,00

Rozdział 01095 – pozostała działalność

§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              2.125.000,00

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              375.000,00

Dział 600 – Transport i łączność                                                                                 21.250,00

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              21.250,00

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                              7.971,00

Rozdział 75412 –ochotnicze straże pożarne

§ 6050 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               7.971,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                                             235.000,00

Rozdział 80101 –szkoły podstawowe

§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              199.750,00

§ 6059 -  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             35.250,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                              900.000,00

Rozdział 92195 – pozostała działalność

§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              615.000,00

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              285.000,00

 

Zmniejszyć plan wydatków bieżących gminy o kwotę;                                     67.931,77

 

Dział 710 – Działalność usługowa                                                                               33.500,00

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 - zakup usług pozostałych                                                                               33.500,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                 2.436,20

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                                                  2.436,20

Dział 801- Oswiata i wychowanie                                                                              1.180,56

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         1.180,56

Dział 852 – pomoc społeczna                                                                         2.665,01 

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110 - świadczenia społeczne                                                                                 2.665,01

 

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                           24.150,00

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                                                  9.150,00

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic placów i dróg

§ 4300 - zakup usług pozostałych                                                                               15.000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                              3.000,00

Rozdział 92195 – pozostała działalność

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                                                  2.000,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych                                                                              1.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport                                                                            1.000,00

Rozdział 92695 – pozostała działalność

§ 4300 - zakup usług pozostałych                                                                               1.000,00

 

§ 2

 

Dokonać zmian w załączniku nr 3,7,4 i 4.1 do Uchwały Nr XII/99/2007 Rady Gminy Ślemień z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie budżetu na rok 2008 który stanowi załącznik nr 1,2,3 i 4 do niniejszej uchwały

 

§ 3

 

Wprowadza się załącznik:

-nr 5 do niniejszej uchwały dotyczący wydatków na wieloletnie programy promocji kultury i turystyki w latach 2008-2011

-nr 6 dotyczący zabezpieczenia środków Gminy w I kw. 2009 r. rzeczowej realizacji inwestycji

- nr 7 dotyczący zabezpieczenia środków Gminy w I kw. 2009 r. rzeczowej realizacji programów promocji kultury  i turystyki

Dokonać załącznika nr 1 i 2 Uchwały Nr XVIII/134/2008 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 15 maja 2008 r.

§ 4

 

Dokonać zmiany nazwy zadania z działu 921, 92195 Uchwały Nr XII/99/2007 Rady Gminy Ślemień z dnia 31 grudnia 2007 r.  – rozpoczęcie budowy skansenu na terenie Gminy Ślemień

- otrzymuje brzmienie:

Park Etnograficzny Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu

 

 

§ 5

Po dokonaniu zmian ujętych w § 1,

-plan dochodów budżetu gminy wynosi: 12. 693. 051,79 złotych

- plan wydatków budżetu gminy wynosi: 12.175.217,55 złotych

Deficyt budżetu gminy 517.780,24 złotych zostanie spłacony z zaciągniętych kredytów  w bankach krajowych.

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szczotka Henryk
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-28 19:52:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Szczotka Henryk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-28 19:52:58
  • Liczba odsłon: 2366
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964419]

przewiń do góry