Uchwały Rady Gminy Ślemień w roku 2014

Uchwały z dnia 30.12.2014r.


Uchwała nr IV/15/2014 Rady Gminy Ślemień z dnia 30.12.2014r. w sprawie zmiany w Uchwale LIII.284.2014 w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Ślemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.


Uchwała nr IV/16/2014 Rady Gminy Ślemień z dnia 30.12.2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ślemieniu na rok 2015.


Uchwała nr IV/17/2014 Rady Gminy Ślemień z dnia 30.12.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2014


Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Ślemień z dnia 30.12.2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień. 


Uchwała nr IV/19/2014 Rady Gminy Ślemień z dnia 30.12.2014r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014


Uchwała nr IV/20/2014 Rady Gminy Ślemień z dnia 30.12.2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ślemień.
IV-20-2014_z_30_grudnia_2014.pdfUchwały z dnia 15.12.2014r.


Uchwała nr lll/5/2014 Rady Gminy Ślemień z dnia 15.12.2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ślemień.
lll.5.2014_z_15_grudnia_2014.pdf


Uchwała nr lll/6/2014 Rady Gminy Ślemień z dnia 15.12.2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
lll.6.2014_z_15_grudnia_2014.pdf


Uchwała nr lll/7/2014 Rady Gminy Ślemień z dnia 15.12.2014r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej Polityki Gospodarczej i Społecznej
lll.7.2014_z_15_grudnia_2014.pdf


Uchwała nr lll/8/2014 Rady Gminy Ślemień z dnia 15.12.2014r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa POrządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
lll.8.2014_z_15_grudnia_2014.pdf


Uchwała nr lll/9/2014 Rady Gminy Ślemień z dnia 15.12.2014r. w sprawie powołania Komisji ds.Ekologii i Rolnictwa.
lll.9.2014_z_15_grudnia_2014.pdf


Uchwała nr lll/10/2014 Rady Gminy Ślemień z dnia 15.12.2014r. w sprawie powołania Komisji Oświaty Kultury Sportu i Turystyki.
lll.10.2014_z_15_grudnia_2014.pdf

Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Ślemień z dnia 15.12.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2014.
lll-11-2014_z_15_grudnia_2014.pdfUchwały z dnia 28.11.2014r.


Uchwała nr l/1/2014 Rady Gminy Ślemień z dnia 28.11.2014r w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ślemień
I.1.2014_z_28_listopada_2014.pdf


Uchwała nr I/2/2014 Rady Gminy Ślemień z dnia 28.11.2014r w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Ślemieniu
I.2.2014_z_28_listopada_2014.pdf


Uchwała nr l/3/2014 Rady Gminy Ślemień z dnia 28.11.2014r w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ślemień
l.3.2014_z_28_listopada_2014.pdf


Uchwały z dnia 21.11.2014r.


Uchwała nr Llll/279/2014 Rady Gminy Ślemień z dnia 21.11.2014r w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości budynków budowli i gruntów na terenie gminy Ślemień na 2015 rok
Llll-279-2014_z_21_listopada_2014.pdf


Uchwała nr Llll/280/2014 Rady Gminy Ślemień z dnia 21.11.2014r w sprawie okręslenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Slemień na rok 2015.
Llll-280-2014_z_21_listopada_2014.pdf


Uchwała nr Llll/281/2014 Rady Gminy Ślemień z dnia 21.11.2014r w sprawie stawek opłaty targowej , terminów płatności oraz sposobu jej pobory w 2015 roku.
Llll-281-2014_z_21_listopada_2014.pdf


Uchwała nr Llll/282/2014 Rady Gminy Ślemień z dnia 21.11.2014r w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2014.
Llll-282-2014_z_21_listopada_2014.pdf


Uchwała nr Llll/283/2014 Rady Gminy Ślemień z dnia 21.11.2014r w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień. 
Llll-283-2014_z_21_listopada_2014.pdf


Uchwała nr Llll/284/2014 Rady Gminy Ślemień z dnia 21.11.2014r w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Ślemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolnotariacie na rok 2015.
Llll-284-2014_z_21_listopada_2014.pdf


Uchwała nr Llll/285/2014 Rady Gminy Ślemień z dnia 21.11.2014r w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nowego statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Ślemieniu.
Llll-285-2014_z_21_listopada_2014.pdf


Uchwały z dnia 30.09.2014r.


Uchwała nr Lll/277/2014 Rady Gminy Ślemień z dnia 30.09.2014r w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2014.
Lll-277-2014_z_30_wrzesnia_2014.pdf  


Uchwała nr Lll/278/2014 Rady Gminy Ślemień z dnia 30.09.2014r w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień. 
Lll-278-2014_z_30_wrzesnia_2014.pdf


Uchwały z dnia 27.08.2014r.  

Uchwała Nr LI/271/2014
  z dnia 27 sierpnia 2014r. 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Ślemień

Uchwała Nr LI/272/2014
  z dnia 27 sierpnia 2014r. 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ślemieniu 

Uchwała Nr LI/273/2014
  z dnia 27 sierpnia 2014r. 
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji projektu pn. "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Ślemień" oraz przyjęcie środków z Funduszu Spójności

Uchwała Nr LI/274/2014
  z dnia 27 sierpnia 2014r. 
w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wpływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Uchwała Nr LI/275/2014
  z dnia 27 sierpnia 2014r. 
w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2014

Uchwała Nr LI/276/2014
  z dnia 27 sierpnia 2014r. 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień


Uchwały z dnia 30.06.2014r.

Uchwała Nr L/261/2014
  z dnia 30 czerwca 2014r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu

Uchwała Nr L/262/2014
  z dnia 30 czerwca 2014r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury "JEMIOŁA" w Ślemieniu

Uchwała Nr L/263/2014
  z dnia 30 czerwca 2014r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok samorządowej instytucji kultury - Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu

Uchwała Nr L/264/2014
  z dnia 30 czerwca 2014r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2013 rok

Uchwała Nr L/2652014
  z dnia 30 czerwca 2014r. 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ślemień absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

Uchwała Nr L/266/2014
  z dnia 30 czerwca 2014r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2014

Uchwała Nr L/267/2014
  z dnia 30 czerwca 2014r. 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

Uchwała Nr L/268/2014
  z dnia 30 czerwca 2014r. 
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym
w Ślemieniu prowadzonym przez Gminę Ślemień

Uchwała Nr L/269/2014
  z dnia 30 czerwca 2014r. 
zmieniająca uchwałę Nr XLVII.255.2014 Rady Gminy Ślemień z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie:
szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oraz tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

Uchwała Nr L/270/2014
  z dnia 30 czerwca 2014r. 
w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi w sprawie popełnienia oszustwa w Gminie Ślemień

Uchwały z dnia 13.06.2014r.  

Uchwała Nr XLVIII/260/2014
  z dnia 313 czerwca 2014r. 
w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Ślemień"

Uchwały z dnia 20.05.2014r.


Uchwała Nr XLVII/255/2014
  z dnia 20 maja 2014r. 
w sprawie sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

Uchwała Nr XLVII/256/2014
  z dnia 20 maja 2014r. 
zmieniająca uchwałę Rady gminy Ślemień w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pt. "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa śląskiego / Plan Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym"

Uchwała Nr XLVII/257/2014
  z dnia 20 maja 2014r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2014

Uchwała Nr XLVII/258/2014
  z dnia 20 maja 2014r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień
Uchwała Nr XLVII/259/2014
  z dnia 20 maja 2014r. 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Ślemień"

Uchwały z dnia 29.04.2014r.

Uchwała Nr XLVI/252/2014
  z dnia 29 kwietnia 2014r. 
w sprawie nadania nowego statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Slemieniu

Uchwała Nr XLVI/253/2014
  z dnia 29 kwietnia 2014r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2014

Uchwała Nr XLVI/254/2014
  z dnia 29 kwietnia 2014r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień


Uchwały z dnia 31.03.2014r.

Uchwała Nr XLV/250/2014
  z dnia 31 marca 2014r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2014
    

Uchwała Nr XLV/251/2014
  z dnia 31 marca 2014r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 r.
       
   
Uchwały z dnia 11.03.2014r.

Uchwała Nr XLIV/242/2014
  z dnia 11 marca 2014r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2014


Uchwała Nr XLIV/243/2014
  z dnia 11 marca 2014r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień
 

Uchwała Nr XLIV/244/2014
  z dnia 11 marca 2014r. 
w sprawie ustanowienia wieloletniego  programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”  na lata 2014-2020
 

Uchwała Nr XLIV/245/2014
  z dnia 11 marca 2014r. 
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,dotyczących przyznawania i wypłacania dodatku energetycznego osobom uprawnionym
 

Uchwała Nr XLIV/246/2014
  z dnia 11 marca 2014r. 
w sprawie sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 

Uchwała Nr XLIV/247/2014
  z dnia 11 marca 2014r. 
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ślemień na lata 2014 – 2019”
 

Uchwała Nr XLIV/248/2014
  z dnia 11 marca 2014r. 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Ślemień w 2014 roku
 

Uchwała Nr XLIV/249/2014
  z dnia 11 marca 2014r. 
w sprawie remontu drogi gminnej ul. Osiedlowa w Ślemieniu zniszczonej w wyniku powodzi w 2010 r.
 


Uchwały z dnia 29.01.2014r.


Uchwała Nr XLIII/235/2014
  z dnia 29 stycznia 2014r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2014
Uchwała Nr XLIII/236/2014
z dnia 29 stycznia 2014r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

Uchwała Nr XLIII/237/2014
z dnia 29 stycznia 2014r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej


Uchwała Nr XLIII/238/2014
z dnia 29 stycznia 2014r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ślemień na 2014 rok


Uchwała Nr XLIII/239/2014
z dnia 29 stycznia 2014r.
w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy w Ślemieniu


Uchwała Nr XLIII/240/2014
z dnia 29 stycznia 2014r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
 Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ślemieniu na rok 2014


Uchwała Nr XLIII/241/2014
z dnia 29 stycznia 2014r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc
w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowychInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-10 12:01:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-18 14:03:42
  • Liczba odsłon: 2296
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964383]

przewiń do góry