Uchwała Nr  XXII / 159 /2008

Rady Gminy Ślemień

z dnia 6 listopada  2008

 

 

w sprawie: zmian w budżecie

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

 

 

 

Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Dokonać zmian  w planie dochodów budżetu Gminy

 

 

Zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę:                    1 238 250,00

 

Dział 630 – Turystyka                                                               323 000,00

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

§  – Dotacje rozwojowe – 323 000,00

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     777 750,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§  – Dotacje rozwojowe – 777 750,00

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego          137 500,00

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                        

§  – Dotacje rozwojowe – 52 500,00

Rozdział 92195 – Pozostała działalność     

§  – Dotacje rozwojowe – 85 000,00

 

 

Zwiększyć plan dochodów bieżących  o kwotę:                         84 201,92

 

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                     6 143,44

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§  - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 6 143,44

 

Dział 750 – Administracja publiczna                                                56 858,85
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego             

§  – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 56 858,85

 

Dział 700  - Gospodarka mieszkaniowa                                          5 519,64

Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§  - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5 519,64

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób  fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                             4 750,00

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§  - Podatek od spadków i darowizn – 4 750,00

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                    5 396,99

Rozdział – 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

§  - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 4 200,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§  - Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – 1 196,99

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                              5 300,00

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe                                             

§  – Wpływy z usług – 5 300,00

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            233,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§  – Wpływy z różnych opłat – 60,00

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§  – Wpływy z opłaty produktowej – 173,00

 

 

Zmniejszyć plan dochodów bieżących  o kwotę:                        460 165,83     

 

Dział 400  - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

                   i wodę                                                                            27 600,00

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

§  – Wpływy z usług – 27 600,00

 

Dział 750 – Administracja publiczna                                                5 500,00

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

§  – Wpływy z różnych opłat – 5 500,00

 

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób  fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                           70 982,00

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§  – Podatek rolny – 10,00

§  – Podatek od środków transportowych – 972,00

§  - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 000,00

§  - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych –  60 000,00

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                    2 088,02

Rozdział – 80101 – Szkoły Podstawowe

§  - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 475,90

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§  - Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – 1 612,12

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska               69 780,00

 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§  – Wpływy z opłaty produktowej – 1 500,00

§  – Wpływy z usług – 23 280,00

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§  – Wpływy z usług – 45 000,00

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  284 215,81

Rozdział 92195 – Pozostała działalność                                                                

§  - Środki na dofinansowanie własnych zadań Bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 117 615,81

§  - Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – 166 600,00

 

§ 2

 

Dokonać zmian  w planie wydatków budżetu Gminy

 

Zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę:         1 311 390,00

 

 

Dział 630 – Turystyka                                                                     380 000,00

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 323 000,00

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -  57 000,00

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska           777 750,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 777 750,00

 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                   153 640,00

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -  52 500,00

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -  12 500,00

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -    85 000,00

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -     3 640,00

 

 

Zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę:           184 412,00

 

Dział 600 – Transport i łączność                                             11 000,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 11 000,00

 

 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   8 662,00

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§ 6060 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -    8 662,00

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie                                       12 000,00

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 12 000,00

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     152 750,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 152 750,00

 

 

 

Zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę:                162 101,70

 

 

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                         5 100,00

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                   5 000,00

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy              100,00

 

Dział 600 – Transport i łączność                                           70 000,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 50 000,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 20 000,00

 

Dział 750 – Administracja publiczna                                        34 400,00

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                    30 000,00

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy - 400,00

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 4 000,00

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie                                         5 001,70

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia -  5 000,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 4308 -  zakup usług pozostałych – 1,70

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna                                                              1 000,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe – 950,00

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe –   50,00

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                  6 600,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników                                  6 500,00

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy                                                        100,00

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                          40 000,00

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -       40 000,00

 

 

 

Zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę:              43 100,00

 

 

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                         5 100,00              

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe   500,00

§ 4270 – zakup usług remontowych      3 600,00

 

Dział 600 – Transport i łączność                                               30 000,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 4270 – zakup usług remontowych- 30 000,00

 

Dział 750 – Administracja publiczna                                                            400,00

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne  - 400,00

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                  1 000,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 4308 – Zakup usług pozostałych – 950,00

§ 4309 – Zakup usług pozostałych –   50,00

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    6 600,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe                                                    2 195,00

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                            2 405,00

§ 4270 – zakup usług remontowych                                                      2 000,00

§ 3

 

Dokonać zmian w załączniku nr 3, 4, 4.1 i załączniku nr 9 do Uchwały Nr XII/99/207 Rady Gminy Ślemień z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu na rok 2008, który stanowi załącznik nr 1, 2, 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Po dokonaniu zmian ujętych w § 1 i zmian w § 2

-         Plan dochodów budżetu gminy wynosi:          10 371 120,98

-         Plan wydatków budżetu gminy wynosi:           10 459 578,35

Deficyt budżetu gminy w kwocie 88 457,37 złotych zostanie spłacony z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szczotka Henryk
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-17 12:25:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Szczotka Henryk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-17 12:25:09
  • Liczba odsłon: 2367
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964347]

przewiń do góry