Uchwała Nr XXXVII / 247 /2005

RADY GMINY ŚLEMIEŃ

z dnia 28 grudzień 2005 roku


w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 130 ust 1-3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)Rada Gminy Ślemień uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się wykaz i plan finansowy wydatków niewygasających, z upływem roku budżetowego 2005 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2


Zobowiązuje się Wójta gminy do zgromadzenia na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego środków finansowych niezbędnych na realizację wydatków określonych w § 1 .


§ 3


Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków wymienionych w §1 na dzień 31 grudnia 2006 roku.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr XXXVII/247/2005

Rady Gminy Ślemień

z dnia 28 grudnia 2005 rokuWYKAZ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIEWYGASAJACYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2005


Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Planowane nakłady

W tym inwestycje

1

2

3

4

5

6

1

754

75412

Zakup wyposażenia do samochodu bojowego

17 000,00

17 000,00

2

801

80104

Termomodernizacja z modernizacją kotłowni węglowej na pompę ciepła w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Ślemień

57 810,00


57 810,00

3

921

92109

Integracja społeczeństwa i rozwój kulturalny ślemienia poprzez dostęp do nowoczesnej świetlicy

103 114,00

103 114,00

4

010

01010

Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Gminie Ślemień – zadanie 1, etap I

168 841,00

168 841,00
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-10 12:13:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-10 12:13:56
  • Liczba odsłon: 2137
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2804385]

przewiń do góry