Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu - Apteki

Wójt Gminy Ślemień ogłasza pierwszy publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat niżej wymienionego lokalu - Apteka, przy ul. Żywieckiej 4, o powierzchni 101 m2, oraz 400 m2 gruntu, stanowiących własność Gminy Ślemień.

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości

Pow.lok.

 

(m2)

Opis lokalu

Wysokość

wadium

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego netto w stosunku miesięcznym

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1.

Lokal na działce nr198/1KW BB1Z/00111335/6

101

Pomieszczenie wyposażone w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Posiada dwa wejścia od strony ogólnodostępnego parkingu

140,00 zł

700,00 zł

Teren usług centrotwórczych

 

Oferty z wysokością proponowanej stawki czynszu netto (bez podatku VAT) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „przetarg na lokal - Apteka" w Sekretariacie tut. Urzędu w terminie do dnia 25 kwietnia 2013 r. do godz. 10.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2013 r. w tut. Urzędzie o godz. 10.30, a ogłoszenie rozstrzygnięcia wywieszone zostanie na tablicy ogłoszeń o godz. 12.00

Termin zawarcia umowy ustala się na dzień 29 kwietnia 2013 r. Czynsz dzierżawny ustalony zostanie w wyniku rozpatrzenia ofert. Wygrywa oferta z najwyższą stawką czynszu w stosunku miesięcznym (netto), która nie może być niższa niż cena wywoławcza czynszu dzierżawnego. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się należny podatek VAT. Kwota czynszu dzierżawnego będzie corocznie aktualizowana w oparciu o uchwałę Rady Gminy w Ślemieniu w sprawie określenia bazowych stawek czynszu za najem i dzierżawę lokali użytkowych w budynkach będących własnością Gminy Ślemień.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej w wysokości j. w. należy wpłacić w kasie tut. Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2013 r. Dane osobowe osób, chcących uczestniczyć w przetargu, winny być zamieszczone na dokumencie potwierdzającym wpłatę wadium. Osobie, która wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy. Osoby które wpłaciły wadium, a nie wygrały przetargu otrzymują zwrot wadium w ciągu trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, na wskazany rachunek bankowy.

W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy Ślemień może odstąpić od przetargu, o czym poinformuje publicznie.

Bliższych informacji o przedmiotowym lokalu można uzyskać w tut. Urzędzie Gminy pok.nr 17

 

Ślemień dnia 26 marca 2013 r.


jt Gminy Ślemień

Andrzej Piecha   


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-26 14:32:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-26 14:32:04
  • Liczba odsłon: 1531
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808301]

przewiń do góry