Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODO, iż:

 

        I.            Administrator danych.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ślemień z siedzibą przy ul. Krakowskiej 148, 34-323 Ślemień, tel. 33 865 40 98, e-mail: ugslemien@ugslemien.ig.pl

 

      II.            Inspektor ochrony danych.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Jerzego Szostaka, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)    pod adresem poczty elektronicznej: iod@ślemień.pl

2)    pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

    III.            Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

 

1.     Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Gminie Ślemień określonych przepisami prawa, w szczególności w  art. 6–10d ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących gminie uprawnień, bądź spełnienia przez gminę obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

2.     Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

3.     Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

    IV.            Odbiorcy danych osobowych.

 

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 

      V.            Okres przechowywania danych osobowych.

 

1.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2.     Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

    VI.            Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:

1)         dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)         sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3)         usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

4)         ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie, gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,

5)         przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

  VII.            Prawo do cofnięcia zgody.

 

                        1.     Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do cofnięcia zgody.

                        2.     Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

VIII.            Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

 

    IX.            Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 

1.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

1)       ustawowym,

2)       umownym,

3)       warunkiem zawarcia umowy,

      do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2.     W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3.     W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,
nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

4.     W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 

      X.            Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Informujemy również, że budynek Urzędu Gminy w Ślemieniu usytuowany przy
ul. Krakowskiej 148 jest całodobowo monitorowany wizyjnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Ślemieniu, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm. i art. 114 ustawy z 10 maja 2018, o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r. poz.1000 z późn zm.).
 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Czernek Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-06 12:45:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-21 08:02:46
  • Liczba odsłon: 793
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2624385]

przewiń do góry