UCHWAŁA NR IV/30/2007

Rady Gminy Ślemień

z dnia 22 lutego 2007 roku

w sprawie : Regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ślemień.


Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz.2008) oraz art.7 ust.1 pkt 3 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) R A D A G M I N Y w ŚLEMIENIU

uchwala co następuje


§ 1


Ustala się „Regulamin utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ślemień” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Traci moc Uchwała Rady Gminy w Ślemieniu Nr XIX/130/2004 z dnia 14 października 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ślemień.

§ 3


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w miejscach publicznych na terenie Gminy Ślemień.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Załącznik do Uchwały Nr IV/30/2007

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 22 lutego 2007 rokuREGULAMIN

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, PORZĄDKU I GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE

GMINY Ś L E M I E ŃRozdział I

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

1.Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymywania porządku i czystości poprzez:

-wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

-zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz gromadzenie w zbiornikach bezodpływowych nieczystości ciekłych. Przekazywanie tych odpadów do wywozu, odzysku lub unieszkodliwiania, jak i pozbywanie się nieczystości ciekłych powinno przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Na terenie nieruchomości oddzielnie gromadzi się:

- śnieg, lód i inne zanieczyszczenia,

- gorący popiół, żużel, gałęzie, gruz, meble i inne odpady gabarytowe,

- odpady niewymienione wyżej a w tym odpady niebezpieczne (np. świetlówki, baterie, lekarstwa, lakiery, środki ochrony roślin itp.) gromadzone selektywnie
w pojemnikach i opakowaniach oraz zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska oraz odpady biodegradowalne przeznaczone do kompostowania,

- przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych,

- uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości,

- utrzymywanie w należytym stanie terenów zielonych wchodzących w skład nieruchomości przez koszenie trawników, usuwanie chwastów, zeschłej i skoszonej trawy, opadłych liści i złamanych gałęzi oraz usuwanie innych nieczystości,

- dbanie o czystość i estetykę budynków i ogrodzeń oraz usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów oraz innych odpadów wielkogabarytowych,

- realizację innych obowiązków określonych w niniejszym regulaminie.

2. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.

3. Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządu drogi. Do jego obowiązków należy także:

- zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

- pozbywanie się uprzątniętych z chodników błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej,

- uprzątanie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z tych chodników, na których zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych.

4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust.1-3 należą do Gminy.

5. Wprowadza się obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki:

odpadów organicznych,szkła z zachowaniem podziału na szkło białe i kolorowe,

papieru i makulatury, opakowań z tworzyw sztucznych, złomu żelaza i metali kolorowych i gromadzenia tych odpadów w pojemnikach lub specjalnie oznakowanych workach, oddzielnie każdy rodzaj odpadów.

6. Powstające na terenie nieruchomości odpady roślinne powinny być kompostowane we własnym zakresie lub przekazywane do kompostowni odpadów

7. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników i części nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego powinny być gromadzone w miejscach nie powodujących zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów w sposób umożliwiający ich odbiór przez przedsiębiorcę.

8. Błoto, śnieg, lód lub inne zanieczyszczenia należy gromadzić przy krawężnikach jezdni tak, by nie znajdowały się wokół drzew.

9. Piasek użyty celem zapobiegania śliskości chodników należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania.

10.Usuwanie śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez użycie środków chemicznych, tj. soli, solanki i innych, dopuszcza się jedynie na drogach publicznych.

11. Mycie pojazdów mechanicznych i innych środków transportowych powinno się odbywać w miejscach na to wyznaczonych - myjniach. Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych i innych środków transportowych na terenie nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, poboczach dróg, placach, skwerach i zieleńcach, terenach leśnych i parkowych oraz w pobliżu zbiorników wodnych oraz innych wód powierzchniowych otwartych (cieków wodnych).

12.Mycie pojazdów mechanicznych i innych środków transportowych za pomocą detergentów na terenie nieruchomości będących we władaniu osób fizycznych jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody właściciela oraz przy zbieraniu i doprowadzaniu powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub gromadzeniu ich w szczelnym zbiorniku w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi usuwania nieczystości ciekłych. W szczególności ścieki te nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do wód powierzchniowych (cieków, zbiorników wodnych) lub do ziemi.

13.Dopuszcza się mycie karoserii samochodów osobowych lub ich części wodą niezawierającą detergentów lub wodą zawierającą substancje biodegradowalne, o ile nie będzie ono powodowało zanieczyszczenia gleby lub wód powierzchniowych substancjami chemicznymi, a zwłaszcza ropopochodnymi, pod następującymi warunkami:

- powyższa czynność może być wykonywana w odległości nie mniejszej niż 100 m od wszelkich wód powierzchniowych, takich jak zbiorniki wodne i cieki powierzchniowe (rzeki, kanały, rowy),

- powstające ścieki nie są odprowadzane do kanalizacji deszczowej (kanałów burzowych).

14.Dokonywanie doraźnych napraw i regulacji pojazdów mechanicznych, maszyn i urządzeń rolniczych dopuszczalne jest w miejscach wyłącznie do tego celu zorganizowanych i o powierzchni utwardzonej (np. garaże, parkingi z "kanałami" do przeglądu), na które uzyskano pozwolenie na użytkowanie w tym zakresie od właściwego organu budowlanego, pod następującymi warunkami:

- powyższe czynności nie będą powodowały uciążliwości dla ludzi zamieszkałych
w sąsiednich nieruchomościach i dla środowiska,

- powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.Rozdział II

 

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych i wymagania dotyczące ich rozmieszczania oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym1.Odpady komunalne mogą być zbierane jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach (kontenerach), wyłącznie do tego celu przeznaczonych i przystosowanych do mecha­nicznego wyładunku.

2.Właściciel nieruchomości wyposaża ją w pojemniki (kontenery) o odpowiedniej liczbie i pojemności, gwarantującej ciągłość gromadzenia odpadów powstających na terenie nieruchomości.

3. Minimalną liczbę i wielkość niezbędnych pojemników określa się w oparciu
o obowiązującą w Regulaminie częstotliwość wywozu i liczbę osób przebywających
w nieruchomości, rozumianą jako: zamieszkałych, zatrudnionych lub obsługiwanych (w obiekcie):

- dla gospodarstw domowych wynosi ona 1 pojemnik SM-110dm3/ nieru- chomość w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej lub gospodarstwach rolniczych,

- dla gospodarstw domowych w budynkach wielorodzinnych szeregowych
i wielokondygnacyjnych wynosi ona 1 pojemnik SM-110 dm3/rodzinę,

4. Ustala się następujące minimalne wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych wytwarzanych w obiektach struktury społeczno-gospodarczej: 1 pojemnik SM 1100 dm3

5.Liczba pojemników (kontenerów) na odpady na terenie nieruchomości powinna być wystarczająca do umieszczenia w nich wszystkich powstających odpadów, usuwanych zgodnie z Regulaminem oraz dla zachowania czystości i porządku w miejscu gromadzenia odpadów, a ich rodzaj uzgodniony z przedsiębiorcą.

6.Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów zaleca się stosowanie pojemników odpo­wia­dających ogólnym warunkom określonym w Regulaminie, utrzymanych w następującej kolorystyce :

niebieski - z przeznaczeniem na papier i makulaturę,

biały - z przeznaczeniem na szkło białe,

zielony - z przeznaczeniem na szkło kolorowe,

czerwony - z przeznaczeniem na złom żelaza i metali kolorowych,

żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,

brązowy - z przeznaczeniem na odpady organiczne.

7.Pojemniki powinny być oznaczone napisami określającymi rodzaj odpadów, na jaki są przeznaczone. Na pojemniku winna być umieszczona informacja zawierająca logo, adres i telefon przedsiębiorcy obsługującego pojemnik.

8.Przeterminowane leki od ludności zbierane są w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie gminy z zachowaniem odrębnych przepisów ich przyjmowania i unieszkodliwiania.

9.Dopuszcza się stosowanie worków plastikowych do selektywnej zbiórki odpadów przy zachowaniu wynikającej z ust. 3 kolorystyki i oznaczeń..

10,Zabrania się zbierania w urządzeniach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, szlamu, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów z działalności gospodarczej, gałęzi, gruzu, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.

11.Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych, a w tym roślinnych.

12. Odpady ulegające biodegradacji mogą być kompostowane na terenie właściciela nieruchomości we własnym zakresie jedynie w obszarze osiedli domów jednorodzinnych (działki przydomowe), gospodarstw rolniczych oraz ogrodów działkowych, w sposób niepowodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich, w kompostowniku lub specjalistycznych pojemnikach.

13.Pojemniki (kontenery) muszą mieć konstrukcję zapewniającą możliwość utrzymania ich we właściwym stanie sanitarnym oraz uniemożliwiającą zwierzętom dostęp do odpadów.

14.Rodzaj pojemników właściciel nieruchomości uzgadnia z przedsiębiorcą, któremu zlecił odbiór odpadów komunalnych, albo powierza temu podmiotowi wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki zgodnie z zawartą umową.

15.Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki (kontenery) na odpady, altany lub inne miejsca ich ustawienia oraz komory i szyby zsypowe w budynkach w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymywania ich w czystości i okresowego dezynfekowania. Zabiegi mycia i dezynfekcji powinny być prowadzone przy użyciu sprzętu specjalistycznego w sposób wykluczający zanieczyszczenie środowiska.

16.Pojemniki (kontenery) powinny być usytuowane w wydzielonym miejscu nieruchomości trwale oznaczonym, bądź na terenie przyległym (nieruchomość sąsiednia lub teren zarządcy drogi), do którego właściciel nieruchomości uzyskał, wraz z terenem niezbędnym do obsługi komunikacyjnej, tytuł prawny. Teren pod pojemniki powinien być utwardzony, o równej powierzchni, zabezpieczony przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń, łatwo dostępny tak dla użytkowników i pracowników firmy wywozowej

17.Zaleca się, aby pojemniki (kontenery) były usytuowane przed frontem budynku w ciągach komunikacyjnych, takich jak jezdnie, zatoki parkingowe oraz w obrębie trawników. Miejsce ustawienia pojemników, drogi dojścia i miejsce wystawienia pojemników do wywozu oraz warunki techniczne tych miejsc podlegają uzgodnieniu z przedsiębiorcą - firmą wywozową.

18.Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy, w uzgodnionym terminie, swobodny dostęp do pojemników, umożliwiając opróżnienie pojemników (kontenerów) bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.

19.Na drogach publicznych (ulicach) posiadającą jezdnię utwardzoną i chodniki zarządca drogi jest zobowiązany do ustawienia ulicznych pojemników na odpady (koszy ulicznych) o pojemności od 0,020 do 0,050 m3.

20. Kosze, o których mowa w ust. 1, rozmieszcza się przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego

21.Kosze uliczne powinny być utrzymywane w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.

22.Organizator imprezy lub zgromadzenia o charakterze publicznym zobowiązany jest do:

- wyposażenia terenu nieruchomości, na którym się ono odbywa, w odpowiednią liczbę pojemników na odpady stałe oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet, jeżeli zgromadzenie trwa dłużej niż trzy godziny,

- oczyszczenia terenu i usunięcia odpadów bezpośrednio po zakończeniu imprezy, jednak nie później niż w ciągu 8 godzin,

- oczyszczenia terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba, a zanieczyszczenie terenu spowodowane zostało imprezą lub zgromadzeniem.

Rozdział III

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

1.Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywać się winien

w sposób systematyczny z częstotliwością minimum 1 raz w miesiącu przy czym z terenu miejscowości :

  • Ślemień - w pierwszy czwartek każdego miesiąca,

  • Kocoń - w drugi czwartek każdego miesiąca

  • Las - w trzeci czwartek każdego miesiąca2.Opróżnianie koszy z przystanków autobusowych i innych miejsc publicznych odbywać się będzie w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w miesiącu, w miarę potrzeb wynikających z konieczności zachowania porządku i czystości na tych terenach.3.Bezodpływowe zbiorniki nieczystości ciekłych znajdujące się na nieruchomościach winny być opróżniane po ich każdorazowym napełnieniu . z taką częstotliwością, by nie powodować przepełnienia zbiorników bezodpływowych (szamb).

4.Odpady komunalne w obiektach struktury społeczno-gospodarczej powinny być usuwane nie rzadziej niż raz na tydzień.

5.Odpady z pojemników do segregacji odpadów powinny być usuwane z częstotliwością dostosowaną do pojemności pojemników na te odpady. Niedopuszczalne jest by pojemniki te ulegały przepełnieniu.

6.Odpady biodegradowalne powinny być usuwane z częstotliwością dostosowaną do technologii ich magazynowania w pojemnikach. W przypadku zastosowania do ich zbierania prostych pojemników bez hermetyzacji i oddzielania odcieku - nie rzadziej niż dwa razy na tydzień w okresie między 1 kwietnia i 30 września, a w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na tydzień.

7.Odpady wielkogabarytowe, odpady objęte zakazem gromadzenia w urządzeniach służących do gromadzenia odpadów komunalnych ( ziemia, gruz, popiół, szlaka, odpady z remontu i rozbiórki budynków ), odpady elektryczne i elektroniczne usuwane są z częstotliwością wynikajacą z potrzeb i na zasadach odrębnie ustalonych z odbiorcą odpadów .

8.Odpady komunalne niebezpieczne; a w szczególności akumulatory, świetlówki, opakowania po środkach chemicznych nie mogą być składowane razem z innymi odpadami komunalnymi i winny być wywiezione w porozumieniu z odbiorcą tego typu odpadów .

9. Zużyte baterie winny być przekazywane do punktów zbiórki baterii zorganizowanych w szkołach na terenie Gminy Ślemień .

Rozdział IV
Wymagania ilościowe związane ze zbieraniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i realizacją innych wymagań wynikających
z gminnego planu gospodarki odpadami1.Gmina realizując Plan gospodarki odpadami uchwalony przez Radę Gminy dążyć będzie do zmniejszenia ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowiska odpadów przede wszystkim poprzez działania wspierające segregację odpadów prowadzoną w gospodarstwach domowych, obejmującą selektywne zbieranie odpadów nadających się do odzysku (surowców wtórnych), organicznych odpadów biodegradowalnych oraz odpadów niebezpiecznych, które w perspektywie realizacji Planu (2011 r.) powinny znacznie zmniejszyć swój udział w odpadach komunalnych.

2.Do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w ust. 1, zobowiązuje się przedsiębiorców prowadzących firmy wywozowe, którzy uzyskali zezwolenie wójta na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorcy ci powinni, o ile nie zostało to określone dodatkowo zezwoleniu, uzyskać zatwierdzenie:

rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,

sposobów postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów komunalnych,

dopuszczalnego do składowania poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

sposobu realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji,

miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zgodnych
z przepisami ustawy o odpadach i wojewódzkim planem gospodarki odpadami.

3. W tym celu zobowiązuje się przedsiębiorców posiadających zezwolenia do złożenia wniosków z opisami realizacji wymagań określonych w pkt 1-4 i wykazu miejsc, o których mowa w pkt 5 oraz udokumentowania gotowości przyjęcia odpadów, w ilościach wynikających z niniejszego Regulaminu, przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów - w ciągu trzech miesięcy od daty wejścia w życie Regulaminu.

4.Ustala się na następujące minimalne wymagania dotyczące dopuszczalnego do składowania poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odniesione do ilości bazowej odpadów ulegających biodegradacji (wytworzonych w 1995 r.) ustalonej jako 100%, dla roku:

1) 2007 - 90%,

2) 2008 - 80%,

3) 2009 - 75%,

4) 2010 - 70%,

5) 2011 – 60 %.

5.Przedsiębiorcy zbierający odpady komunalne i dostarczający je na składowiska są obowiązani zapewnić w obsługiwanych nieruchomościach pojemniki na odpady biodegradowalne o pojemności pozwalającej na dobrowolną i nieodpłatną selekcję tych odpadów prowadzoną przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych szeregowych i wielokondygnacyjnych wielorodzinnych w ilości wskaźnikowej:

1) do dnia 31 grudnia 2007 r. - nie mniej niż 10 kg na mieszkańca na rok,

2) do dnia 31 grudnia 2009 r. - nie mniej niż 25 kg na mieszkańca na rok,

3) do dnia 31 grudnia 2011 r. - nie mniej niż 50 kg na mieszkańca na rok,

oraz prowadzić obsługę tych pojemników i przekazywać zebrane odpady do instalacji i zakładów specjalistycznych wskazanych przez gminę.Rozdział V

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

1.Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.

2.Utrzymujący psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.

3.Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych są zobowiązani zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

4.Na tereny użyteczności publicznej psy muszą być wyprowadzane tylko na smyczy, a agresywne nadto w kagańcach.

5.Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych:do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów wspólnego lub publicznego użytku, jeżeli wynika to z wyraźnego oznakowania,na tereny placów gier i zabaw dla dzieci.Przepisu nie stosuje się do psów - przewodników osób niewidomych.

6. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe mają obowiązek nie dopuszczać do zakłócania spokoju innym użytkownikom nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich.

7.Do obowiązków utrzymujących zwierzęta domowe należy sprzątanie i usu-wanie odchodów pozostawionych przez te zwierzęta:

1) na klatkach schodowych i innych pomieszczeniach wspólnego użytku w obrębie budynku, a także w miejscach publicznych,

2) na chodnikach i innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, a także w miejscach publicznych.

8. Zwierzęta pozostawione bez opieki będą przewożone do schronisk dla bezdomnych zwierząt, a egzotyczne oddawane do ogrodów zoologicznych lub schronisk.

9.Zwierzęta padłe powinny zostać zgłoszone przez właściciela do zakładu utylizacji lub do Urzędu Gminy jeśli nie można ustalić tożsamości osoby utrzymującej padłe zwierzę.

Rozdział VI

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich


1. Zabrania się utrzymywania i hodowli zwierząt gospodarskich:

1) wewnątrz mieszkań,

2) w pomieszczeniach niezaprojektowanych i nieprzeznaczonych do tego celu, jak: strychy, piwnice domów mieszkalnych, garaże wbudowane w domy mieszkalne, balkony, werandy itp.,

3) na terenach ujęć wodnych oraz w strefach ochronnych wokół tych ujęć, określonych odrębnymi przepisami prawa wodnego,

4) na terenach rekreacyjnych

2.Na obszarze Gminy, na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej mogą być chowane zwierzęta gospodarskie pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz pod warunkiem, że działalność ta nie będzie powodowała uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i będzie prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach prawa budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zwierząt oraz z zachowaniem warunków higieniczno-sanitarnych.

3.Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest obowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania. Warunki chowu i hodowli zwierząt nie mogą powodować u nich urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień.

4.Utrzymywanie i hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała uciążliwych zanieczyszczeń powietrza (odorów), gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi lub w ich bezpośredniej bliskości.

5.Zabronione jest znęcanie się lub niehumanitarne zabijanie zwierząt.

6.Zabronione jest bicie zwierząt, używanie uprzęży, pęt, więzów lub innych urządzeń powodujących cierpienie zwierząt, ból, uszkodzenie ciała albo nawet śmierć.

7.Pomieszczenie dla zwierząt gospodarskich, teren ich utrzymania i hodowli oraz otoczenie obiektów inwentarskich winny być utrzymane w należytej czystości oraz odkażane zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w przepisach sanitarnych. W przypadku gdy z pomieszczeń gospodarczych gnojówka nie może być usuwana przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń kanalizacyjnych, winna być ona odprowadzana krytymi rowkami ściekowymi do studzienek i dołów kloacznych, urządzonych w ten sposób, aby odprowadzona i gromadzona gnojowica nie zanieczyszczała wód gruntowych i gleby.

8.Odchody zwierząt, obornik, odpady i inne nieczystości pochodzące z utrzymania i hodowli, gromadzone poza pomieszczeniami dla zwierząt, winny być magazynowane w miejscach o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu.

Rozdział VII

Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia1.W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy w przypadku ich występowania na posesjach zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania deratyzacji na terenie posesji.

2.Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację miejsc oraz pomie-szczeń nieruchomości, w szczególności takich, jak: węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze, pomieszczenia piwniczne, wiaty śmietnikowe, pomie-szczenia produkcyjne i magazyny.

3. Do zwalczania szczurów i myszy należy używać preparatów (trutek) ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia, o wysokiej skuteczności i relatywnie małej toksyczności dla środowiska naturalnego.

4. Trutkę należy wykładać dwukrotnie w ciągu roku: w pierwszym terminie w miesiącach marzec-kwiecień, w drugim terminie w miesiącach listopad-grudzień, w ilości i według instrukcji stosowania danego preparatu.

5.Szczegółowe terminy przeprowadzenia obowiązkowej akcji deratyzacji obejmującej zasięgiem określone tereny gminy określa wójt,
w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Żywcu i podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

6.Wszystkie koszty związane z deratyzacją pokrywają właściciele nieruchomości .Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-15 07:39:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-15 07:39:01
  • Liczba odsłon: 1936
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2624718]

przewiń do góry