Uchwała nr XX/140/2008

Rady Gminy Ślemień

z dnia 20 sierpnia 2008

 

 

w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kocoń

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.)

Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:

 

 

 

§ 1

Przyjmuje Plan Odnowy Miejscowości Kocoń stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

 

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Do Uchwały Rady Gminy Ślemień

Nr XX/140/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r.

Plan Odnowy Miejscowości Kocoń jest dokumentem, mogącym stanowić załącznik do wniosku w przypadku ubiegania się o środki strukturalne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie odnowa i rozwój wsi.

 

Beneficjentem tego działania są gminy, instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego.

 

Realizacja powyższego działania ma na celu:

1.            Podniesienie standardu życia i pracy na wsi.

2.            Podniesienie atrakcyjności turystycznej.

3.            Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.

4.            Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych.

5.            Promowanie terenów wiejskich.

6.            Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

 

W ramach działania wspierane będą projekty, obejmujące:[1]

1.            Budowę, przebudowę, remont lub wyposażenie obiektów:

·        Pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,

·        Służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,

2.            Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej,

3.            Budowę, remont lub przebudowę infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych,

4.            Zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami z przeznaczeniem na cele publiczne,

5.            Odnawianie, eksponowanie lub konserwację lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejscami pamięci,

6.            Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

 

Jak wskazano w Projekcie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi”, do składanego wniosku dołącza się wymagane w nim dokumenty, w tym:

 

 

·               Plan odnowy miejscowości, zawierający w szczególności:[2]

-       Charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana operacja,

-       Inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości,

-       Ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja,

-       Opis planowanych zadań w perspektywie, co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia dokumentu, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztorysów,

-       Opis planowanych zadań ze wskazaniem ich wpływu na rozwój miejscowości z uwzględnieniem zgodności z charakterem i krajobrazem kulturowym miejscowości,

·               Uchwałę:

-       Zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości, w której będzie realizowana operacja,

-       Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości.

 

Niniejszy Plan Odnowy Miejscowości spełnia wymagania, stawiane przez wskazany projekt rozporządzenia. W ramach Planu opisane są zasoby miejscowości, wizja rozwoju wsi oraz zestaw celów strategicznych wraz z proponowanymi projektami do realizacji. W ramach zestawu projektów strategicznych są także te, dla realizacji których Gmina będzie starać się o dofinansowanie z PROW. Niniejszy Plan wskazuje także zgodność proponowanych działań ze Strategią Rozwoju Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Położenie miejscowości, przynależność administracyjna, powierzchnia, liczba ludności

 

1.1. Położenie miejscowości

Wieś Kocoń położona jest w dolinie potoku Koconka na wysokości 480 – 700 m npm. Gmina Ślemień, w skład której wchodzi sołectwo Kocoń usytuowana jest w północnej, brzeżnej strefie Karpat Zachodnich. Północna, wyższa część obszaru należy do Beskidu Małego, który jest zaliczany do gór niskich i stanowi swego rodzaju zwartą, niewielką grupę górską o szczytach przekraczających  900 m n.p.m. Większość z nich niewiele się różni między sobą wysokościami, dlatego z zewnątrz sprawia on wrażenie wielkiego, lesistego i trochę pofałdowanego płaskowyżu. Najwyższym wzniesieniem jest wzniesienie znajdująca się w Beskidzie Małym Łamana Skała (929 m n.p.m.). Od szczytu Łamanej Skały w kierunku zachodnim ciągnie się główny grzbiet Beskidu Małego oraz równolegle do niego pasmo Gibasowych Wierchów (898 m n.p.m.) sięgające, aż do Łękawicy. Oba grzbiety oddzielone są od siebie lejem źródłowym i doliną Kocierki. Grzbiety te mają wierzchowiny zaokrąglone i są niewiele wyższe od przełęczy. Ich wklęsło-wypukłe stoki są dość strome            i pocięte gęstą siecią dolin o głębokości rozcięcia sięgającej do 250 m. Południowa, niższa część Gminy usytuowana jest w Bramie Ślemieńskiej będącej obniżeniem wydrążonym przez erozję i denudację. Obejmuje ona szereg równoległych, izolowanych grzbietów wystających ze wspólnego poziomu pogórskiego. Rzeźba o charakterze pogórskim stanowi tu 65% powierzchni, a wyższe grzbiety zajmują około 25% (Malarz, Żółkiewski, 1974). Brama Ślemieńska w zachodniej części obrębu łączy się z Kotliną Żywiecką, której dno obniża się tu od około 500 m n.p.m. ku dolinie Soły. Brama Ślemieńska              i Kotlina Żywiecka oddziela Beskid Mały od występującego na południu fragmentu Pasma Pewelskiego. Pasmo to posiada łagodną, zaokrągloną wierzchowinę, ponad którą wznoszą się kopiaste wierzchołki: Rokitówka (610 m n.p.m.), Gachowizna (758 m n.p.m.), Kocońka (701 m n.p.m.), Małysiaków Groń (680 m n.p.m.), Groń (688 m n.p.m.) i Wajdów Groń (677 m n.p.m.).

 

Pod względem położenia geograficznego sołectwo Kocoń znajduje się w pasie 19º25" długości geograficznej wschodniej oraz 49º44" szerokości geograficznej północnej. Obszar położony jest w obrębie mezoregionów: Beskid Mały (513.47), Beskid Średni (Makowski) (513.48), Kotlina Żywiecka (513.46). Wszystkie te mezoregiony są częścią prowincji Karpaty Zachodnie (51)              i należącej do niej pod prowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513), (Kondracki, 1994).

 

Przez Kocoń przepływa potok Koconka, który stanowi dopływ Stryszawki (lewobrzeżny dopływ rzeki Skawy).

 

1.2. Przynależność administracyjna

Pod względem administracyjnym wieś Kocoń znajduje się w województwie śląskim, powiecie żywieckim, w gminie Ślemień. Gmina Ślemień jest jednostką administracyjną  powołana do samodzielnego funkcjonowania od 1 czerwca 1991 roku. W jej administracyjny obszar wchodzą trzy sołectwa: Ślemień, Kocoń i Las. Organem uchwałodawczym jest Rada Gminy, która liczy 15 radnych, w tym 3 radnych z sołectwa Kocoń. Organem wykonawczym jest Wójt wybierany w bezpośrednich wyborach. Obecnie funkcję tę pełni Pani Małgorzata Pępek.

Sołectwo Kocoń usytuowana jest w południowo – wschodniej części Województwa Śląskiego, na terenie Powiatu Żywieckiego. Znajduje się  18 km od Suchej Beskidzkiej (miasta powiatowego leżącego w Województwie Małopolskim) i 18 km od Żywica (miasta powiatowego leżącego w Województwie Ślaskim).

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Ludność i powierzchnia

        

Gmina Ślemień zajmuje obszar 46 m2.

Obecnie sołectwo zamieszkuje 710 mieszkańców - stan na 31.12.2007 r., stan na 31.12.2006 r. – 701 mieszkańców, stan na 31.12.2005 – 698 mieszkańców.

Według danych na koniec 2006 roku Gmina Ślemień liczy 3428 mieszkańców,
w tym mężczyźni stanowią 49,5%, a kobiety 50,5%, którzy zamieszkują na obszarze 46 km², tak więc średnia gęstość zaludnienia wynosi 75,7 osób/ km². Wskaźnik ten jest zdecydowanie niższy od średniej wojewódzkiej, która wynosi 393 os./km2, a także od średniej krajowej w wysokości: 124 os./ km2.  Jednakże biorąc pod uwagę fakt, iż 60% powierzchni gminy, czyli 27, 6 km² zajmują lasy, w których usytuowane są również osiedla górskie można przyjąć, iż gęstość zaludnienia na pozostałym obszarze Gminy wynosi  160 osób na km². Ludność Gminy Ślemień stanowi prawie 2,3 % całego Powiatu Żywieckiego i 0,07% mieszkańców Województwa.

 

Rozmieszczenie ludności w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Sołectwo

Liczba gospodarstw

Liczba mieszkańców

(średnia w gospodarstwie)

Powierzchnia {ha}

(mieszk./ 1 km2)

% ogółu mieszkańców

Ślemień

557

1 969 (3,54)

2 551 (77,2)

57,2%

Kocoń

210

701 (3,34)

 1 325 (52,9)

20,4%

Las

270

769 (2,85)

667 (115,3)

22,4%

RAZEM

1037

3 439 (3,32)

4 543 (75,7)

100%

 

Analizując powyższe zestawienie można stwierdzić, iż Gmina znajduje się w stagnacji demograficznej, gdyż liczba ludności nie ulega znaczącym zmianom, a poziom zasadniczych wskaźników tj. urodzenia i zgony stale oscyluje w tym samym przedziale wartości. Jednakże z drugiej strony niekorzystnie prezentuje się stosunek ilości osób zameldowanych i wymeldowanych.  Sytuacja ta jest pochodną poziomu bezrobocia i warunków bytowych na terenie Gminy.

Ludność w wieku produkcyjnym (19-60 lat) stanowi 57,1 % ogółu mieszkańców i liczy 1962 osoby. Wśród tej grupy jest 1151 zatrudnionych (56%), 173 osoby (9%) prowadzą działalność gospodarczą, 415 emerytów           i rencistów (21%) i 210 bezrobotnych.

Według oficjalnych danych Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu
poziom bezrobocia jest prawie dwukrotnie niższy niż średnia krajowa i wynosi 10,7%. Jednakże na terenie Gminy występuje wysoki wskaźnik bezrobocia ukrytego. Dlatego też krytyczną wysokość tego wskaźnika szacuje się na 15-16%. Zaledwie 26 osób (12,4% ogółu) posiada prawo do zasiłku (w tym 10 kobiet i 15 absolwentów).

 

1.4 Historia miejscowości

Wieś Kocoń powstała w XVI wieku. Wyjaśnienie pochodzenia nazwy wsi Kocoń podaje kronikarz i jednocześnie wójt żywiecki Andrzej Komoniecki, żyjący na przełomie XVII i XVIII w. „Koczonie, iż pańskie owce, które z dworu ślemieńskiego były, tam na tym miejscu kocenie swoje miewały albo kociły się.” Istniejące Państwo Ślemieńskie” obejmowało: Ślemień, Kocoń (Koczenie), Komorowice (Las), Gilowice, Kurów, Jeżowice (dzisiaj nieistniejące), Międzysusze (dzisiaj nieistniejące), Łękawicę, Oczków, Pewel Małą i Rychwałd Stary.

 

1.5 Przestrzenna struktura miejscowości

Zabudowa mieszkaniowa skupia się głównie wzdłuż  ciągów komunikacyjnych. Niewielka część zabudowy jest rozproszona
na zboczach okalających szczytów i wzniesień, tworząc przysiółki i osiedla górskie. Dominuje na tym terenie budownictwo wiejskie, tradycyjne w postaci obiektów mieszkalnych drewnianych, drewniano-murowanych oraz murowanych, które przeważają.

Na terenie sołectwa nie mieści się żadna placówka oświatowa. Dzieci i młodzież uczęszczają do Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ślemieniu.

Na terenie sołectwa znajduje się budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, w którym mieści się także świetlica wiejska dla dzieci i młodzieży wraz z zapleczem kuchennym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej

 

 

 

2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

 

2.1 Zasoby przyrodnicze

Obszar Ślemienia charakteryzuje się dość dużą koncentracją interesujących obiektów geologicznych. Są to przede wszystkim wychodnie piaskowców istebniańskich ukształtowane w postaci form skałkowych oraz liczne ciekawe jaskinie. We wsi Kocoń są dwa nieczynne kamieniołomy - jeden w Paśmie Pewelskim, a drugi na tzw. Przydawkach w Bramie Ślemieńskiej: Na terenie całej Gminy znajduje się wiele drzew spełniających warunki określone dla pomników przyrody, lecz jeszcze nie wpisanych do rejestru konserwatorskiego. Są to drzewa znajdujące się m.in. w parku dworskim, na terenach przykościelnych - przy kościele parafialnym, kaplicy na Jasnej Górce i kaplicy na Kocońskiej Górze .

 

2.2 Dziedzictwo kulturowe

Na dziedzictwo kulturowe w sołectwie Kocoń składa się:

 

Kaplica Przemienienia Pańskiego  wybudowana z kamienia i gliny w 1863 r. dla upamiętnienia bitwy Konfederatów barskich z wojskami Suworowa (03.VIII. 1768 r.) Kapliczka otoczona jest starodrzewem dębowym.

 

Krzyż usytuowany na Górze Kocońskiej, wśród pól uprawnych. Krzyż drewniany zbudowano 1948 r. Odbudowany w latach siedemdziesiątych w formie krzyża żeliwnego, oświetlonego. Wg legendy w miejscu tym została niewinnie stracona  przez powieszenie służąca właścicieli Państwa Suskiego. Została ona posądzona o kradzież biżuterii. Biżuteria odnalazła się, lecz wysłany konno goniec, by wstrzyma egzekucję nie dotarł do miejsca stracenia, gdyż ze zmęczenia padł w drodze jego koń.

Kapliczka polna Pana Jezusa Upadającego z 1810 r.

Figura Pana Jezusa Ukrzyżowanego z początku XX w.

 

Gwara ślemieńska należy do gwar małopolskich grupy południowo- zachodniej pasa górskiego. Przeglądając Słownik gwary ślemieńskiej Stefana Ramułta (Poznań 1930) możemy stwierdzić wiele zgodności leksykalnych, słowotwórczych oraz fonetycznych z gwarą Śląska Cieszyńskiego:


dycki–zawsze
gajny – gajowy
nady – partykuła
panicka – pani
strop – garnek
stydlavy – wstydliwy
telovny – tak wielki


Jednak bliższa gwarze ślemieńskiej jest gwara Podhala, o czym świadczy cały szereg wyrazów powtarzających się na Podhalu:


gizd
hned
chybać
piznoć
chynąć
uodebrać
uoddać


Tą samą gwarą, co mieszkańcy Ślemienia, mówi także ludność kilku okolicznych wiosek, które niegdyś wchodziły w skład „państwa ślemieńskiego”. Niestety dziś już gwary  nie używa się tak powszechnie jak kiedyś. Jedynie starsi mieszkańcy posługują się pojedynczymi słowami z gwary wplatając je do mowy potocznej.

 

2.3 Infrastruktura techniczna

 

2.3.1 Komunikacja i drogownictwo

Transport osobowy zapewniający połączenie komunikacyjne z innymi gminami oraz najbliższymi ośrodkami miejskimi, tj. Żywiec, Bielsko – Biała, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański zapewniają: Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żywcu (PPKS Żywiec) oraz dwaj przewoźnicy prywatni – firma Krzysztofa Janowiec i Andrzeja Janowiec. Przewoźnicy zapewniają średnio dwa kursy na godzinę.

Sołectwo Kocoń skupione jest wokół drogi krajowej nr 946, będącej drogą łączącą Żywiec ze Sucha Beskidzką oraz drogi powiatowej nr S 1413 (Żywiec – Ślemień – Kocoń – Kurów). Drogi te zapewniają połączenie między gminami o istotnym znaczeniu gospodarczym i turystycznym, biegną w pobliżu przyległych gospodarstw, co zapewnia mieszkańcom wygodny transport osobowy i towarowy. Wzdłuż dróg brak jest chodników i miejsc parkingowych.

Drogi gminne są drogami o znaczeniu lokalnym, zapewniają wzajemne połączenie poszczególnych sołectw oraz przysiółków i są ogólnodostępne. Ponadto istnieją także drogi wewnętrzne – dojazdowe do pól i leśne. Są to połączenia drogowe o znaczeniu gospodarczym, związane z transportem i obsługą rolnictwa i leśnictwa, mają także znaczenie turystyczne, ponieważ wiodą nimi zarówno oznakowane jak i nieoznakowane szlaki turystyczne.

 

 

 

 

2.3.2 Telefonizacja

Na terenie sołectwa nie ma problemu z podłączeniem się do sieci telefonii stacjonarnej oraz z podłączeniem do internetu. Operują także trzej operatorzy telefonii komórkowej.

 

2.3.3 Energetyka

Sołectwo jest w 100% zelektryfikowane, pomimo iż niektóre budynki położone są na trudno dostępnych obszarach. Zaopatrzeniem w energię elektryczną zajmuje się Enion Energia sp. z o.o. Świadczy ona usługi w zakresie eksploatacji urządzeń przemysłowych, oświetlenia ulicznego i innych związanych z dystrybucją energii elektrycznej.

 

2.3.4 Kanalizacja i gospodarka ściekowa

Wieś Kocoń nie posiada jeszcze sieci kanalizacji sanitarnej, ani sieci wodociągowej. Mieszkańcy zaopatrują się w wodę z indywidualnych wodociągów grawitacyjnych, budowanych głównie na źródłach górskich, a część korzysta ze studni kopanych. Ścieki odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników (szamb) wybieralnych. W chwili obecnej              w Ślemieniu funkcjonuje oczyszczalnia ścieków, do której w przyszłości po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej będą odprowadzane ścieki. Przewiduje się wybudowanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej do końca roku 2013.

 

2.3.5 Gospodarka odpadami stałymi

Głównym źródłem wytwarzania odpadów na terenie Gminy Ślemień są: gospodarstwa domowe, obiekty handlowe, zakłady usługowe i rzemieślnicze, obiekty turystyczne. W gminie obowiązuje selektywna zbiórka odpadów. Posegregowane odpady zbiera i wywozi Zakład Usług Komunalnych                 w Ślemieniu na wysypisko śmieci w Żywcu, należące do spółki „Beskid”. Na terenie sołectwa nie są wytwarzane odpady niebezpieczne.

 

2.3.6 Baza noclegowa

 

Bazę noclegową w sołectwie Kocoń tworzy kilka gospodarstw agroturystycznych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. „Pod Brzozami”, którego właścicielem jest Maria i Wacław Sarlej2. „U Staników”, które właścicielem jest Paweł Stanik
3. „Matysówka”, którego właścicielem jest Dariusz Stanik2.3.7 Punkty gastronomiczne

 

„Pod Dębami”

 

Bar „Marzenie”

 

2.4. Infrastruktura społeczna

2.4.1 Oświata

Infrastrukturę oświatową w Gminie stanowią: Zespół Szkół w Ślemieniu, w skład którego wchodzi Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lasie, Przedszkole Publiczne w Ślemieniu oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu. Na terenie sołectwa Kocoń brak placówek oświatowych.

 

2.4.2 Pomoc społeczna

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, które nie są wstanie przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

W Gminie zlokalizowany jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu. Odbiorcami świadczeń udzielanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej są:

·               rodziny wielodzietne,

·               rodziny emerytów i rencistów,

·               rodziny niepełne,

z terenu Lasu oraz Gminy Ślemień.

Do obowiązków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy:

·               prowadzenie diagnostyki jednostkowej i środowiskowej,

·               bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń (w tym organizowanie opieki i usług domowych),

·               współpraca z organizacjami i instytucjami, a zwłaszcza z samorządem lokalnym,

·               aktywizowanie środowiska lokalnego.

Na terenie Gminy nie działa żadne stowarzyszenie, czy fundacja, której statutowym celem byłaby pomoc osobom potrzebującym (biednym, niepełnosprawnym, bezrobotnym, itp.)

 

2.4.3 Stowarzyszenia i organizacje

Na terenie sołectwa działa:

1. Koło Gospodyń Wiejskich, którego głównym celem jest podtrzymywanie tradycji i obrzędów.  Funkcję Przewodniczącej pełni Pani Gabriela Malinowska.

2. Ochotnicza Straż Pożarna, która działa zarówno w zakresie ochrony życia i mienia przed pożarami, jak również poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej i rozwoju życia kulturalnego na obszarze sołectwa. Funkcję Prezesa pełni Pan Józef Dybek.

 

2.4.4 Bezpieczeństwo publiczne

Na terenie Gminy nie ma zlokalizowanego posterunku Policji. Nad bezpieczeństwem  i porządkiem publicznym czuwają funkcjonariusze Komisariatu Policji w Gilowicach z siedzibą w Żywcu.

 

2.4.5 Ochrona zdrowia

Mieszkańcy Koconia mają zapewniony dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej zagwarantowanej przez Praktykę Grupową Lekarzy – Ośrodek Zdrowia w Ślemieniu, w którym pracuje 2 lekarzy, a także przez punkt, który mieści się w budynku byłej Weterynarii w Ślemieniu. Działa również prywatny punkt stomatologiczny i punkt apteczny. Mieszkańcy Gminy objęci są systemem Ratownictwa Medycznego działającym w ramach Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu.  Opiekę specjalistyczną zapewniają ośrodki powiatowe w Żywcu i Suchej Beskidzkiej

 

2.4.6 Turystyka

Położenie sołectwa w bliskości Jeziora Żywieckiego i gór Beskidu Żywieckiego powoduje, że coraz bardziej zaczyna się rozwijać turystyka. Według ogólnopolskiej klasyfikacji oraz opracowań regionalnych Gmina Ślemień położona jest w rejonach turystycznych I, II i III kategorii (wg skali 5-cio punktowej). Zapewnia to wszechstronny rozwój turystyki na tym obszarze. Niestety zarówno potencjał środowiskowy jak i położenie gminy nie są dostatecznie wykorzystywane. Jednakże zauważalne jest wzrost zainteresowania agroturystyką.

W ostatnich latach Gmina w tym sołectwo Kocoń stopniowo zmienia swój profil z rolniczego na turystyczny, czego przejawem są powstające gospodarstwa agroturystyczne oraz miejsca noclegowe na terenie całej Gminy.

 

2.4.7 Ochrona przeciwpożarowa

Na terenie Gminy działają trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które zapewniają bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową dla całej Gminy, w tym dla omawianej miejscowości. Jedną działająca na terenie Gminy formacji jest OSP Kocoń, która podejmuje i realizuje konkretne działania zarówno w zakresie ochrony życia i mienia przed pożarami, jak również poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej i rozwoju życia kulturalnego na obszarze Gminy.

 

2.5 Gospodarka i rolnictwo

 

2.5.1 Przedsiębiorstwa

Struktura gospodarcza sołectwa ma charakter zróżnicowany.
Na terenie Gminy jest zarejestrowanych 167 podmiotów (firm) prowadzących działalność gospodarczą. Wśród nich przeważają jednoosobowe i rodzinne firmy handlowe i podmioty świadczące usługi dla ludności. W ostatnich latach obserwuje się rozwój działalności pozarolniczej, a szczególnie przyrost liczby gospodarstw agroturystycznych.

Na terenie sołectwa nie istnieje żaden zakład przemysłowy. Działa tu natomiast szereg drobnych zakładów rzemieślniczych i usługowych. Coraz liczniej powstają także sklepy spożywcze, przemysłowe oraz punkty gastronomiczne.

Największym przedsiębiorstwem, a zarazem i pracodawcą w sołectwie jest tartak.

Zdecydowana część mieszkańców zatrudnionych jest w przedsiębiorstwach znajdujących się na terenie Żywca, Suchej-Beskidzkiej i w przyległych gminach. Ponadto znaczna ilość mieszkańców wciąż pracuje w kopalniach na Górnym Śląsku. Poziom bezrobocia jest niższy niż średnia krajowa i wynosi według oficjalnych danych 10,7%

 

2.5.2 Rolnictwo

         Ważnym działem gospodarki gminnej wciąż pozostaje rolnictwo. Łączna powierzchnia 486 zarejestrowanych indywidualnych gospodarstw rolnych wynosi 2 092 ha, w tym użytki rolne zajmują 1427 ha (68%). Powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi średnio 4,3 ha, co nie odbiega znacznie od średniej krajowej.  Większość z nich produkuje wyroby rolnicze jedynie na użytek własny.

Struktura gospodarstw przedstawia się następująco:

Forma użytkowania

Powierzchnia
(ha)

% ogółu powierzchni gospodarstw rolnych

Grunty orne

1 048

50,1

Grunty leśne

536

25,62

Łąki

220

10,52

Pastwiska

156

7,46

Sady

3

0,14

Pozostałe grunty

129

6,16

RAZEM

2092

100,00

 

Użytki rolne stanowią 1/3 powierzchni Gminy. Uprawa ziemi i hodowla, będące niegdyś podstawą egzystencji mieszkańców w ostatnich latach radykalnie spadły na skutek nieopłacalności i trudności z zbyciu produktów rolnych. Coraz więcej ziemi leży odłogiem, a będąca w szczątkowej formie uprawa i hodowla służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb własnych gospodarstw. Wzrasta powierzchnia lasów i terenów zadrzewionych wskutek zalesień planowanych i naturalnych, na terenach nie uprawianych.

 

Sołectwo Kocoń posiada nadmiar niezagospodarowanych terenów inwestycyjnych, szczególnie przeznaczonych pod zabudowę turystyczno-rekreacyjną. Jednakże tereny te nie są uzbrojone, co uniemożliwia ich obecne wykorzystanie.

 

2.5.3 Lasy

Obszar wsi Kocoń w 60% pokryty jest lasami iglastymi (w mniejszości liściastymi) – w większości będącymi w Zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jeleśnia i Sucha Beskidzka. Dzięki walorom krajobrazowym  i przyrodniczym (obfitość runa leśnego, zabytkowe kapliczki, piękne widoki, cisz i czyste powietrze) miejscowość ta staje się coraz częstszym celem turystów, jak osób które budują tu domki letniskowe i domy jednorodzinne.

 

2.5.4 Wody

Gmina Ślemień położona jest w dorzeczu dwóch rzek: Soły i Skawy. Jest basenem źródliskowym dwóch potoków: Łękawki będącej dopływem rzeki Soły oraz Koconki stanowiącej dopływ potoku Stryszawka – lewobrzeżnego dopływu rzeki Skawy. Potok Koconka zasilany jest przez liczne małe cieki wodne nie posiadające nazwy. Administratorem wszystkich wód płynących na terenie gminy jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – Inspektorat w Żywcu.

Na terenie Gminy występują dwa poziomy wód podziemnych: w utworach czwartorzędowych i w utworach fliszowych – kredowo – trzeciorzędowych. Wody podziemne są słodkie, lecz z uwagi na skażenie bakteriologiczne wymagają uzdatniania.

Największym zagrożeniem dla utrzymania czystości wód powierzchniowych na terenie sołectwa są tzw. „dzikie” wyloty kanalizacji do cieków wodnych, a także do rowów odwadniających wzdłuż dróg. Źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych są również nieszczelne szamba i nielegalne wysypiska śmieci nad brzegami potoków.

 

3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości

 

ANALIZA ZASOBÓW SOŁECTWA KOCOŃ

 

Rodzaj zasobu

Opis zasobu jakim wieś dysponuje

Znaczenie zasobu

Małe

Duże

Wyróżniające

PRZYRODNICZY

Walory krajobrazu, rzeźby terenu

Teren górski, obniżenie pomiędzy Beskidem Małym i Beskidem Makowskim

 

 

X

Stan środowiska

Ekologicznie czyste

 

X

 

Walory klimatu

Klimat górski odpowiedni dla turystów w każdej porze roku

 

X

 

Walory szaty roślinnej

Lasy mieszane z przewagą lasów iglasto – bukowych, roślinność górska

 

 

X

Cenne przyrodniczo obszary lub obiekty

Kamieniołomy

 

X

 

Świat zwierzęcy

Ssaki łowne, ptaki lęgowe, sarny, kuropatwy, sporadycznie niedźwiedzie, ryjówki

 

X

 

Wody powierzchniowe (cieki, stawy, rzeki)

Potok Kocońka, inne potoki górskie

 

X

 

Wody podziemne

Dwa poziomy wód podziemnych

 

X

 

Gleby

Brunatne, kwasne, brunatno – górskie, torfowo - glejowe

X

 

 

Walory geotechniczne

kamieniołomy

X

 

 

KULTUROWY

Walory architektury

Stare budownictwo regionalne z XIX w. kaplice przydrożne,

 

X

 

Walory przestrzeni wiejskiej publicznej

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej

X

 

 

Walory przestrzeni wiejskiej prywatnej

Gospodarstwa agroturystyczne

X

 

 

Zabytki i pamiątki historyczne

Kapliczki przydrożne, krzyż

X

 

 

Osobliwości kulturowe

Gwara

X

 

 

Miejsca, osoby i przedmioty kultu

Kapliczki, krzyż

X

 

 

Święta, odpusty i pielgrzymki

Dożynki gminne

X

 

 

Tradycje, obrzędy, gwara

Tradycje bożonarodzeniowe, wielkanocne, gwara

 

X

 

Przekazy literackie

„Dziejopis żywiecki”, „Ziemia wadowicka”

X

 

 

Ważne postacie i przekazy historyczne

brak

X

 

 

Specyficzne nazwy

Nazwy przysiółków

 

X

 

Specyficzne potrawy

Kwaśnica, żur, prażuchy, kwacanka

X

 

 

Dawne zawody

Drwal, kołodziej, bednarz, kowal, zdun

 

X

 

Zespoły artystyczne, twórcy

Twórcy ludowi, „Koconianki”

X

 

 

OBIEKTY I TERENY

Działki pod zabudowę mieszkaniową

Wyznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego

X

 

 

Działki pod domki letniskowe

Wyznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego

X

 

 

Działki pod zakłady usługowe i przemysłowe

Wyznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego

X

 

 

Pustostany mieszkaniowe

Brak

 

 

 

Pustostany poprzemysłowe

Brak

 

 

 

Tradycyjnie nie użytkowane obiekty gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, młyny, itp.)

Brak

 

 

 

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Place publicznych spotkań, festynów

Plac przed remiza OSP

X

 

 

Sale spotkań, świetlice, kluby

Remiza OSP

 

 

 

X

 

 

Miejsca uprawiania sportu

brak

X

 

 

Miejsca rekreacji

brak

 

 

 

Ścieżki turystyczne, szlaki rowerowe

Zaniedbane ścieżki i szlaki

X

 

 

Szkoły

brak

X

 

 

Przedszkola

brak

 

 

 

biblioteka

brak

 

 

 

Placówki opieki społecznej

brak

 

 

 

Placówki służby zdrowia

brak

 

 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Wodociąg, kanalizacja

Brak, szamba przydomowe, studnie i źródła własne

X

 

 

Drogi

Średni stan dróg, dostatecznie oświetlone i oznakowane

X

 

 

Chodniki, przystani, parkingi

Brak, brak, 4 przystanki autobusowe

X

 

 

Sieć telefoniczna i dostępność internetu

Pełna dostępność do telefonu i internetu

 

X

 

Telefonia komórkowa

Działają trzy sieci: Orange, Plus, Era

 

X

 

GOSPODARKA ROLNICTWO

Miejsca pracy (gdzie, ile?)

Sklepy, bary, tartak

X

 

 

Znane firmy produkcyjne

Tartak

X

 

 

Gastronomia

Bar „Pod Dębami”, Bar „Marzenie”

X

 

 

Miejsca noclegowe

gospodarstwa agroturystyczne

X

 

 

Gospodarstwa rolne

nieliczne

X

 

 

Uprawy, hodowle

Drobne indywidualne dla własnych potrzeb

X

 

 

Możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne

Odpady komunalne

X

 

 

Zasoby odnawialne energii

Wiatr, ocieplenia geotermalne

X

 

 

ŚRODKI FINANSOWE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY

Środki udostępnione przez gminę

Budżet Rady Sołeckiej w Koconiu

X

 

 

Środki wypracowane

Brak

X

 

 

MIESZKAŃCY KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI

Autorytety i znane postacie we wsi

Brak

X

 

 

Krajanie znani w regionie, w kraju i za granicą

Sołtys, radni

X

 

 

Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci

Coraz większy odsetek osób z wyższym wykształceniem

X

 

 

Przedsiębiorcy, sponsorzy

Zakłady produkcyjne, sklepy

X

 

 

Osoby z dostępem do Internetu i umiejętnościach informatycznych

Większość mieszkańców sołectwa

 

X

 

Pracownicy nauki

Brak

X

 

 

Związki i stowarzyszenia

OSP, KGW

 

X

 

Kontakty zewnętrzne np. z mediami

Gazety lokalne

X

 

 

INRORMACJE DOSTĘPNE O WSI

Publikatory, lokalna prasa

Gazeta parafialna „U źródła”, biuletyn gminny

X

 

 

Książki, przewodniki

Przewodniki turystyczne, foldery

X

 

 

Strony www

www.slemien.pl, www.slemien.turystyka.pl

www.nspwlasie.pl

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń sołectwa Kocoń

 

SILNE STRONY

SŁABE STRONY

Atrakcyjne położenie wsi

Rezerwat przyrody

Nieskażone środowisko

Dobre warunki do uprawiania turystyki pieszej

Rezerwa terenów pod zabudowę

Dobra baza noclegowa

Sala imprez na 120 miejsc

Zwiększająca się liczba turystów

Rozbudowana siec dróg lokalnych

Aktywne życie kulturalne

Brak kanalizacji i wodociągów

Brak chodników

Wymagające remontu drogi

Brak bazy sportowo – rekreacyjnej

Brak ścieżek rowerowych

Brak dostatecznej ilości punktów gastronomicznych

Brak zaangażowania mieszkańców

Brak placu zabaw dla dzieci, ścieżek spacerowo - rowerowych

SZANSE

ZAGROŻENIE

Szanse pozyskania funduszy europejskich

Współpraca z partnerami w Polsce, Słowacji i Francji

Zamieszczenie informacji o rezerwacie przyrody w przewodnikach

Wzrost popytu na usługi turystyczne

Profesjonalna promocja gminy i miejscowosci

Silna konkurencja turystyczna gmin w województwie śląskim

Brak inwestorów w zakresie turystyki

Ciągłe zmiany prawne

Migracja społeczeństwa

Klęski żywiołowe – powódź, susza

Niska dochodowość rolnictwa

Starzejące się społeczeństwo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis miejscowości Kocoń

 

Wyszczególnienie

Opis

Co ją wyróżnia?

Atrakcyjny krajobraz i czyste środowisko naturalne

Jakie pełni funkcje?

Wieś pełni głównie funkcje mieszkaniowe, rekreacyjne

Kim są mieszkańcy?

Rdzenna ludność, przekazująca gospodarstwa z ojca na syna

Co daje utrzymanie?

Uprawa ziemi, praca w zakładach produkcyjnych, usługach, handlu, emerytury, renty, zasiłki, część wyjeżdża za granicę

Jak zorganizowani są mieszkańcy?

Działa Ochotnicza Straż Pożarna i Rada Sołecka na czele z sołtysem, Koło Gospodyń Wiejskich,

W jaki sposób rozwiązują problemy?

Wspólne spotkania, rozmowy, dyskusje, w trudnych chwilach łatwo mobilizują się, aby pomóc innym

Jaki wygląd ma nasza wieś?

Wieś ma skupioną zabudowę wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz drogi powiatowej i dróg gminnych, tylko nieliczne gospodarstwa są oddalone od siebie, do niektórych prowadzą tylko polne drogi

Jakie obyczaje i tradycje są u nas pielęgnowane i rozwijane?

Święta i imprezy religijne, patriotyczne i mające na celu podtrzymanie tradycji regionu

Jak wyglądają mieszkania i obejścia?

Typowe obejścia gospodarskie, sprawiające wrażenie zadbanych, pełne zieleni, mieszkańcy zaczynają konkurować między sobą uporządkowaniem obejścia

Jaki jest stan otoczenia i środowiska?

Dużo polnych dróg, pagórków, malowniczych lasów, kilka szlaków turystycznych, środowisko wolne od zagrożeń przemysłowych

Jakie jest rolnictwo?

Tradycyjne, słabo wyposażone i mało opłacalne

Jakie są powiązania komunikacyjne?

Do miejscowości można stosunkowo łatwo dojechać, gorzej jest z dojazdem do posesji, w szczególności w miesiącach zimowych; bardzo dobra komunikacja publiczna.

Co proponujemy dzieciom i młodzieży?

Imprezy okolicznościowe, zajęcia sportowe na boisku, zajęcia w świetlicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych

 

Mieszkańcy miejscowości Koconia ogromną rolę przypisują atrakcyjnemu wyglądowi swej wsi. Pragną, aby wieś rozwijała się, tętniąc życiem, ciągle podnosząc standard zamieszkania. Zachodzi konieczność stworzenia podstawowej infrastruktury do rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego, w tym głównie doposażenie i remont budynku remizy OSP, w której mieści się również świetlica wiejska. Planuje się również zagospodarowanie terenu wokół budynku. Celem jest, więc podjęcie takich działań, które urzeczywistniłyby oczekiwania mieszkańców.

Wieś Kocoń ciągle się rozwija, a jej strategicznym zadaniem jest także budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

 

Doposażenie świetlicy wiejskiej i prace remontowe remizy OSP

Aby zrealizować to zadanie Gmina zamierza wystąpić o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: Odnowa i rozwój wsi i zrealizować Projekt „Remont Świetlicy Wiejskiej”. Projekt ten w pełni realizuje zakładane we wspomnianym Działaniu PROW cele i mieści się w zdefiniowanym zakresie wsparcia.

 

Stan obecny

Świetlica będzie zlokalizowana w centrum miejscowości, w budynku remizy OSP. Budynek ten wymaga remontu i doposażenia. Budynek wymaga wymiany pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, wymalowania i doposażenia wnętrz, doposażenie zaplecza kuchennego.

 

Konieczne działania

W budynku muszą być wykonane przede wszystkim następujące czynności

·               Wymiana pokrycia dachowego,

·               Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

·               Malowanie wnętrz,

·               Doposażenie zaplecza kuchennego,

·               Doposażenia wnętrz,

·               Utworzenie kawiarenki internetowej,

·               Utwardzenie i ogrodzenie terenu wokół,

·               Utworzenie placu zabaw dla dzieci,

·               Stworzenie miejsc parkingowych

 

Uzasadnienie projektu

Realizacja projektu jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, którzy od dawna domagają się zagospodarowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu. Realizacja projektu pozwoli przede wszystkim:

·               Stworzyć miejsce do spotkań mieszkańców, organizowania zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży, miejsca umożliwiającego rozwój fizyczny, sportowy, kulturalny,

·               Zwiększyć stopień integracji mieszkańców,

·               Poprawić wizerunek miejscowości,

·               Stworzyć możliwości organizowania zajęć na obiekcie przez okres całoroczny,

·               Poprawić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Planuje się także wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego.

 

Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Kocoń

Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Kocoń obejmować ma m.in. wyrównanie i ogrodzenie terenu oraz wydzielenie miejsca  na plac zabaw, w którym dzieci mogłyby spędzać czas wspólnie z rówieśnikami. Obok remizy OSP jest teren, który można właściwie zagospodarować na ten cel. Realizacja ma na celu integrację dzieci i zrównoważony rozwój emocjonalny. Prace polegać będą na wydzieleniu obszaru, ogrodzeniu go i ustawieniu zestawów do ćwiczeń i zabaw. Realizacja projektu powinna przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności wsi i większej aktywności sportowej i rekreacyjnej mieszkańców.

Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP obejmować będzie również takie działania jak: zakup nieruchomości stanowiącej własność Pana Adama Siwiec w celu rozbudowy obiektu na potrzeby turystyki (baza noclegowa) oraz utworzenia centrum rekreacyjno – wypoczynkowego. Zakup nieruchomości umożliwi wykonanie drogi dojazdowej, miejsc parkingowych dla zmotoryzowanych turystów oraz wydzielenia miejsca na plac zabaw i ogrodzenia całości terenu.

 

Wykonanie ścieżek i tras aktywnej turystyki wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Kocoń jest położony w atrakcyjnym krajobrazowo otoczeniu. Miejscowość nie jest aktualnie połączona żadnymi trasami, czy ścieżkami rowerowymi z okolicznymi miejscowościami. Mieszkańcy i przejezdni cykliści poruszają się więc drogami, co naraża na niebezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Powstał, więc projekt wydzielenia ścieżek i wyznaczenia nowych szlaków turystycznych.

Istniejące ścieżki i trasy planuje się zaadoptować pod szlaki turystyczne z wizualną informacją turystyczną, a w razie potrzeby wykonane zostaną place żwirowe, bądź uzupełniona istniejąca nawierzchnia. Ponadto planuje się wyznaczenie ścieżek rowerowych.

 

 

 

Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej

Aby zapewnić mieszkańcom dobre warunki życia, należy dostarczyć im możliwie najszerszy zakres mediów, zaliczanych do infrastruktury technicznej. Pełna infrastruktura techniczna oznacza podłączenie gospodarstwa domowego do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, zaopatrzenie w źródło energii cieplnej, czy też gęstą i o dobrej jakości sieć dróg. Pod tym pojęciem kryje się także całkowite rozwiązanie kwestii odpadów stałych (odbiór, segregacja, utylizacja), czy też dostęp do światowej sieci internetowej. Tylko pełne podłączenie mediów jest w stanie zapewnić mieszkańcom Koconia życie i rozwój na odpowiednim poziomie.

Pełne wyposażenie miejscowości w infrastrukturę techniczną to obecnie nie tylko jeden z podstawowych wymogów cywilizacyjnych, ale także kluczowy warunek prowadzenia działalności gospodarczej.

Należy podkreślić również, że obecnie inwestycje w dziedzinie infrastruktury technicznej oznaczają poprawę stanu środowiska naturalnego, a więc życie w bardziej przyjaznym i zdrowym otoczeniu, co w oczywisty sposób wpływa na zwiększenie atrakcyjności danego terenu dla potencjalnych nowych mieszkańców i turystów. Do końca 2013 roku planuje się wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

 

Poprawa stanu dróg

Kocoń jest dobrze dostępny komunikacyjnie, wzdłuż drogi krajowej i powiatowej. W zakresie infrastruktury drogowej nie planuje się większych inwestycji, konieczna będzie jednak poprawa nawierzchni dróg oraz utwardzenie dróg gminnych i lokalnych, stanowiących dojazdy do posesji. W przypadku realizacji wzrostu ruchu kołowego, konieczne będzie wzmocnienie nawierzchni dróg i zabezpieczenie ich przed niszczeniem.

 

Budowa chodników

Ruch pieszy w miejscowości jest bardzo duży i odbywa się wzdłuż drogi wojewódzkiej, powiatowej oraz kilku dróg gminnych, stanowiąc największe zagrożenie dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej. W planach znalazło się, zatem przedsięwzięcie, zmierzające do budowy chodników w miejscowości Kocoń. 2008 roku zostanie wykonany projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946. Natomiast w 2009 r. rozpoczną się prace budowlane. Realizacja zadania wydanie zwiększyłaby poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

 

Budowa nowych przystanków autobusowych

         W sołectwie Kocoń wzdłuż drogi wojewódzkiej zlokalizowane jest jeden przystanek autobusowy, a wzdłuż drogi powiatowej zlokalizowane są trzy przystanki autobusowe Planuje się wybudowa nowe wiaty, które maja być zlokalizowane w miejscach istniejących przystanków autobusowych. Wiaty przystankowe mają być w formie parasola o wymiarach około 2,40 m x 3,0 m.

 

Remont przydrożnych kapliczek

         Przydrożne kapliczki w sołectwie są m.in. przedmiotem kultu maryjnego. Mają one swój oryginalny kształt i unikalne piękno. Każda kapliczka ma swoją historię powstania i swoisty wygląd. Naznaczona jest tradycją i wiąże się ze zdarzeniami minionych dni: z patriotycznymi powstaniami narodowymi, działaniami wojennymi lub z czasem pokoju. Kapliczki upamiętniają zdarzenia tragiczne i radosne, ważne dla społecznej świadomości lokalnych wspólnot. W celu zachowania tradycji związanej z kultem świętych przewiduje się wykonanie prac porządkowych oraz remontu przydrożnych kapliczek.

 

Budowa elektrowni wiatrowych

Ukształtowania terenu (teren pagórkowaty oraz cześć terenów niezabudowanych) i uwarunkowania klimatyczne w sołectwie Kocoń pozwalają na zamiar budowy elektrowni wiatrowych. W wyniku realizacji takiej inwestycji można uzyskać szeroko rozumiany efekt ekologiczny.

 

Regulacja koryta potoku Koconka

         W planach odnowy wsi Kocoń przewidziano regulację potoku rzeki Koconka ze względu na liczne uszkodzenia brzegów . Regulacja polegać będzie na umocnieniu brzegów koryta rzeki, by zapobiec zagrożeniu powodziowemu.

 [1] Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, lipiec 2007, str. 290-291, op.cit.

[2] Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia …. 2007, www.minrol.gov.pl

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szczotka Henryk
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-19 21:43:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Szczotka Henryk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-19 21:43:13
  • Liczba odsłon: 2594
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022776]

przewiń do góry