Uchwała Nr XXXVIII / 253 / 2006

Rady Gminy Ślemień

z dnia 27 stycznia 2006

w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na 2006 rok


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.”d” oraz pkt 10 i 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późn.zm. ) oraz art. 165, 173, 174, 184, 188 ust.2, 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 Nr 62 poz.627)


Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:


§ 1


W § 3 uchwały kwotę „405 038” zastępuje się kwotą „4 430 978”


§ 2


Zmienia się zapis § 8, który otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetowy wynosi 1 334 072 złotych
i pokryty zostanie z kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych w wysokości 631 652 złote oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 702 420 złotych.


§ 3


W załączniku nr 5 do uchwały w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdziale 01095 treść „Izby rolnicze” otrzymuje brzmienie „Pozostała działalność”.


§ 4


Załączniki Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie.


§ 5


Załącznik Nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie.


§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.


§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma moc obowiązywania od dnia 1 styczeń 2006 roku, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-18 07:19:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-18 07:19:07
  • Liczba odsłon: 1993
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2804411]

przewiń do góry