Uchwały Rady Gminy Ślemień w roku 2017

Uchwały z dnia 27.12.2017r.

Uchwała nr  XLVIII.263.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017

uchwala_nr_xlviii.263.2017.pdf

Uchwała nr  XLVIII.262.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

uchwala_nr_xlviii.262.2017.pdf

Uchwała nr  XLVIII.261.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia  uchwalenia budżetu Gminy Ślemień na rok 2018.

Uchwała nr  XLVIII.260.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.Uchwały z dnia 30.11.2017r.

Uchwała nr  XLVII.259.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień'.


Uchwała nr  XLVII.258.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.


Uchwała nr  XLVII.257.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  30 listopada 2017 r.  uchylająca uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. ,,Budowa szlaku turystycznego w celu poprawy współpracy transgranicznej'' w ramach I Osi priorytetowej ,,Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.


Uchwała nr  XLVII.256.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  30 listopada 2017  r. w sprawie  zmiany w uchwale Nr XLVI.247.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 24 października 2017 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy gminy Ślemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018''.


Uchwała nr  XLVII.255.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  30 listopada 2017  r. w sprawie  zmiany uchwały nr XLIII.228.2017 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ślemień .

Uchwała nr  XLVII.254.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  30 listopada 2017  r. w sprawie  zmiany w uchwale nr XLIII.227.2017 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Ślemień .


Uchwała nr  XLVII.253.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  30 listopada 2017  r. w sprawie  przyjęcia ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Ślemień''.


Uchwała nr  XLVII.252.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  30 listopada 2017  r. w sprawie  określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Ślemień na rok 2018 .


Uchwała nr  XLVII.251.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  30 listopada 2017  r. w sprawie  określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości budynków, budowli i gruntów na terenie gminy Ślemień na 2018 rok .


Uchwały z dnia 24.10.2017r.


Uchwała nr XLIV.249.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.


Uchwała nr XLIV.248.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.


Uchwała nr XLIV.247.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy gminy Ślemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w istawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

uchwala_nr_xlvi.247.2017.pdf

Uchwała nr XLIV.246.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ślemień do 2022 roku.

uchwala_nr_xlvi.246.2017.pdf
lokalny_program_rewitalizacji_dla_gminy_slemien_do_2022_roku.pdf


Uchwała nr XLIV.245.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Kocoń w rejonie ul. Pod Dębami.

uchwala_nr_xlvi.245.2017.pdf

Uchwała nr XLIV.244.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 24 października 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia w drodze umowy darowizny na mienie komunalne Gminy Ślemień nieruchomości nr 131/2, 139/2, 5126/2, 136/7, 136/9, 138/4, 5135/1, 140/2, 5153/2 położonych w Ślemieniu.

uchwala_nr_xlvi.244.2017.pdf
 
Uchwały z dnia 11.10.2017r.

Uchwała nr XLV.243.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.

uchwala_nr_xlv.243.2017.pdf

Uchwała nr XLV.242.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

uchwala_nr_xlv.242.2017.pdf

Uchwała nr XLV.241.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. ,,Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu'' w odpowiedzi na ogłoszony nabór nr RPSL.10.3.5-IZ.01-24-190/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna; Działania: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałania: 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

uchwala_nr_xlv.241.2017.pdf

Uchwała nr XLV.240.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 11 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII.232.2017 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 lipca 2017r.

uchwala_nr_xlv.240.2017.pdf

Uchwała nr XLV.239.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 11 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ślemień do ustalania cen i opłat za korzystanie z pomieszczeń szkolnych i sal gimnastycznych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień.

uchwala_nr_xlv.239.2017.pdf

Uchwała nr XLV.238.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 11 października 2017 r. o uchyleniu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z pomieszczeń szkolnych i sal gimnastycznych w placówkach oświatowych.

uchwala_nr_xlv.238.2017.pdf

Uchwała nr XLV.237.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 11 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

uchwala_nr_xlv.237.2017.pdf

Uchwała nr XLV.236.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 11 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ślemieniu w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu i dotychczasowe Gimnazjum w Ślemieniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu.

uchwala_nr_xlv.236.2017.pdf

Uchwały z dnia 03.08.2017r.

Uchwała nr XLIV.235.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.


Uchwała nr XLIV.234.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017 .

uchwala_nr_xliv.234.2017.pdf

Uchwała nr XLIV.233.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie remontu umocnień brzegu przy przepuście w ciągu ul. Młyńskiej w Ślemieniu w km 0+040.

uchwala_nr_xliv.233.2017.pdf

Uchwały z dnia 20.07.2017r.

Uchwała nr XLIII.232.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego pn. ,,Szkoły marzeń w Gminie Ślemień''


Uchwała nr XLIII.231.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Ślemień nr XXXIX/198/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej Pod Kopcem.

uchwala_nr_xliii.231.2017.pdf

Uchwała nr XLIII.230.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ślemień do realizacji projektu: ,,Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ślemień do 2022 roku'' w ramach projektu pn. Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.


Uchwała nr XLIII.229.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie remontu umocnień - przyczółków mostu w ciągu drogi gminnej ul. Słoneczna w Koconiu w Gminie Ślemień od km 0+000 - 0+030.

uchwala_nr_xliii.229.2017.pdf

Uchwała nr XLIII.228.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ślemień.

uchwala_nr_xliii.228.2017.pdf

Uchwała nr XLIII.227.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie   udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegającej na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Ślemień.

uchwala_nr_xliii.227.2017.pdf
 

Uchwały z dnia 14.06.2017r.

Uchwała nr XLII.226.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  14 czerwca  2017 r. w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.


Uchwała nr XLII.225.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  14 czerwca  2017 r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.


Uchwała nr   XLII.224.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  14 czerwca  2017 r. w sprawie  wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Gminy Ślemień przez Beskidzkie Międzygminne Koło Pszczelarzy z siedzibą w Gilowicach.


Uchwała nr   XLII.223.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  14 czerwca  2017 r. w sprawie  wyrażenia zgody na realizację projektu ,,Wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejącego boiska na działce 5229 w sołectwie Ślemień''.


Uchwała nr   XLII.222.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  14 czerwca  2017 r. w sprawie  przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu.


Uchwała nr   XLII.221.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  14 czerwca  2017 r. w sprawie  zmiany uchwały Nr XL.203.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żywieckiemu przez Gminę Ślemień.


Uchwała nr   XLII.220.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  14 czerwca  2017 r. w sprawie  zmiany uchwały Nr XL.202.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powietowi Żywieckiemu przez Gminę Ślemień.


Uchwała nr   XLII.219.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  14 czerwca  2017 r. w sprawie  zmiany uchwały Nr XL.201.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żywieckiemu przez Gminę Ślemień.


Uchwała nr   XLII.218.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  14 czerwca  2017 r. w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Ślemień absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.


Uchwała nr   XLII.217.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  14 czerwca  2017 r. w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2016 rok.


Uchwała nr   XLII.216.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  14 czerwca  2017 r. w sprawie  uchylenia uchwały nr XLI.213.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 11 maja 2017 roku o wyrażeniu zgody na udzielenie poręczenie przez Gminę Ślemień wsparcia udzielonego Spółdzielni Socjalnej ,,Pod Kopcem''.Uchwały z dnia 11.05.2017r.

Uchwała nr   XLI.215.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  11 maja  2017  r. w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.


Uchwała nr   XLI.214.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  11 maja  2017  r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

Uchwała nr   XLI.213.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  11 maja  2017  r. w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Gminę Ślemień wsparcia udzielonego Spółdzielni Socjalnej ,,Pod Kopcem''


Uchwała nr   XLI.212.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  11 maja  2017  r. w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


Uchwała nr   XLI.211.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  11 maja  2017  r. w sprawie  wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. ,,Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Ślemień poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego'' realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Uchwała nr   XLI.210.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  11 maja  2017  r. w sprawie  uchylenia uchwały nr XL.204.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy dotyczącej realizacji projektów pn. ,,Obywatel cyfrowej przyszłości - wzrost aktywności obywatelskiej w obszarze kompetencji cyfrowych w woj. śląskim'' w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z Fundacją na rzecz rozwoju edukacji w Polsce -Edukacja bez barier z siedzibą w Lubieszowie 67-100, Osiedle Słoneczne 19 oraz Częstochowskim Stowarzyszeniem Rozwoju Małej Przedsiębiorczości ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-300 Częstochowa.


Uchwały z dnia 12.04.2017r.

Uchwała nr   XL.209.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  12 kwietnia  2017  r. w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień


Uchwała nr   XL.208.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  12 kwietnia  2017  r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017


Uchwała nr   XL.207.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  12 kwietnia  2017  r. w sprawie  ustalenia dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Ślemień na okres od 9 maja 2017 roku do 8 maja 2018 roku.


Uchwała nr   XL.206.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  12 kwietnia  2017  r. w sprawie  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków


Uchwała nr   XL.205.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  12 kwietnia  2017  r. w sprawie  ustalenia dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Ślemień na okres od 1 stycznia 2017 roku do 8 maja 2017 roku


Uchwała nr   XL.204.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  12 kwietnia  2017  r. w sprawie   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy dotyczącej realizacji projektu pn. ,,Obywatel cyfrowej przeyszłości - wzrost aktywności obywatelskiej w obszarze kompetencji cyfrowych w woj. śląskim'' 


Uchwała nr   XL.203.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  12 kwietnia  2017  r. w sprawie   udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żywieckiemu przez Gminę Ślemień


Uchwała nr   XL.202.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  12 kwietnia  2017  r. w sprawie   udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żywieckiemu przez Gminę Ślemień


Uchwała nr   XL.201.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  12 kwietnia  2017  r. w sprawie   udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żywieckiemu przez Gminę Ślemień


 Uchwały z dnia 30.03.2017r.

Uchwała nr  XXXIX.200.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  30 marca   2017 r. w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień


Uchwała nr  XXXIX.199.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  30 marca   2017 r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017

   
Uchwała nr  XXXIX.198.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  30 marca   2017 r. w sprawie  utworzenia Spółdzielni Socjalne "Pod Kopcem"


Uchwała nr  XXXIX.197.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  30 marca   2017 r. w sprawie  wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn ,,Rozbudowa sieci wodociągowo-sanitarnej w Gminie Ślemień -etap4''


Uchwała nr  XXXIX.196.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  30 marca   2017 r. w sprawie  wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn ,,Termodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury ,,Jemioła'' i budynku filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu


Uchwała nr  XXXIX.195.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  30 marca   2017 r. w sprawie  określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych, dla których Gmina Ślemień jest organem prowadzącym, liczby punktów możliwych do uzyskania w poszczególnych kryteriach oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów


Uchwała nr  XXXIX.194.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  30 marca   2017 r. w sprawie  określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Ślemień jest organem prowadzącym, liczby punktów możliwych do uzyskania w poszczególnych kryteriach oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów


Uchwała nr  XXXIX.193.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  30 marca   2017 r. w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.


Uchwała nr  XXXIX.192.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  30 marca   2017 r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXV.171.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanni w Ślemieniu na rok 2017


Uchwały z dnia 06.03.2017r.         

Uchwała nr XXXVII I .191.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  3 marca   2017  r. w sprawie   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień 

Uchwała nr XXXVIII .190.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  3 marca   2017  r. w sprawie   zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017

Uchwały z dnia 23.02.2017r.     

Uchwała nr XXXVII .189.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  23 lutego  2017  r. w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień 

Uchwała nr XXXVII .188.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  23 lutego  2017  r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017

Uchwała nr XXXVII .187.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  23  lutego   2017  r. w sprawie  przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ślemień w 2017 roku

Uchwała nr XXXVII .186.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  23  lutego   2017  r. w sprawie  przystąpienia Giny Ślemień do Klastra Energii ,,Żywiecka Energia Przyszłości''

Uchwała nr XXXVII .185.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  23  lutego   2017  r. w sprawie  wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu infrastruktury sportowej - edycja 2017

Uchwała nr XXXVII .184.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  23  lutego   2017  r. w sprawie  nieodpłatnego przyjęcia w drodze umowy darowizny na mienie komunalne Gminy Ślemień nieruchomości nr 434/7 położonej w Ślemieniu

Uchwała nr XXXVII .183.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  23  lutego   2017  r. w sprawie  złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. ,,Szkoła marzeń w Gminie Ślemień'' finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.1 Ograniczenia przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs *Obszar Strategicznej Interwencji - obszary wiejskie); numer konkursu: RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16


Uchwała nr XXXVII .182.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  23  lutego   2017  r. w sprawie  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielsko Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku Białej

Uchwały z dnia 10.02.2017r.  

Uchwała nr XXXVI .181.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  10  lutego  2017  r. w sprawie złożenia wniosku w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w partnerstwie z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Terat Grodzki oraz Miastem Bielsko-Biała na podstawie wniosku o dofinansowanie WND-RPLS.09.03.01-24-0137/15 i umowie zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie Sołecznem Działanie 9.3 Rozwój Ekonomii Społecznej w Regionie, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie Sektora Ekonomii Społecznej, w przedmiocie uzyskania dofinansowania na utworzenie i działalności spółdzielnie socialnie. 

Uchwała nr XXXVI .180.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  10  lutego  2017  r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim postępowaniu rekrutacyjnym do klas Przedszkola Publicznego w Ślemieniu i oddziałów przedszkolnych dla której Gmina Ślemień jest organem prowadzącym, liczny punktów możliwych do uzyskania w poszczególnych kryteriach oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Uchwała nr XXXVI .179.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  10  lutego  2017  r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu dla której organem prowadzącym jest Gmina Ślemień dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania w poszczególnych kryteriach oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała nr XXXVI .178.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  10  lutego  2017  r. w sprawie projektudostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała nr XXXVI .177.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  10  lutego  2017 r. w sprawie realizacji projektu pn. Jak wyba w wodzie 2017'' wespółfinasowanego ze środków Ministerstwa Sprotu i Turystyki w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2017 w ramach projektu powszechnej nauki pływania ,,Umiem pływa'' i środków własnych Gminy Ślemień.

Uchwały z dnia 31.01.2017r.

Uchwała nr XXXV   .176.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia   31   stycznia      2017   r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.

Uchwała nr XXXV   .175.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia   31   stycznia  2017   r.  w  sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko - Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej.

Uchwała nr XXXV .174.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania pomieszczeń i sal gimnastycznych w placówkach oświatowych.
uchwala_nr_xxxv.174.2017.pdf

Uchwała nr XXXV .173.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  31  stycznia   2017  r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Ślemień na 2017 rok.

Uchwała nr XXXV .172.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  31  stycznia   2017  r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ślemień na rok 2017.

Uchwała nr XXXV .171.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia  31  stycznia   2017  r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ślemieniu na rok 2017.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Czernek Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-02 08:56:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-25 12:37:53
  • Liczba odsłon: 2531
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022679]

przewiń do góry