Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
601 Przebudowa dróg gminnych w Gminie Ślemień - w miejscowości Ślemień. Józefiak Tomasz 2022-07-14
605 Przebudowa dróg gminnych w Gminie Ślemień - w miejscowości Las. Józefiak Tomasz 2022-07-14
606 Przebudowa dróg gminnych w Gminie Ślemień - w miejscowości Kocoń. Józefiak Tomasz 2022-07-14
573 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest :Dostawa i montaż nagłośnienia i oświetlenia na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego w Ślemieniu".Projekt ” Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego w Ślemieniu „ współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Józefiak Tomasz 2020-05-27
567 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest:" Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów, w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r", nr referencyjny:RIBR.271.2.5.2019 Józefiak Tomasz 2019-11-19
559 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest: Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej działającej w Gminie Ślemień".Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 r. Józefiak Tomasz 2019-08-06
548 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest :"Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn: Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu na potrzeby Centrum Społeczno – Kulturalnego w Ślemieniu". Józefiak Tomasz 2019-05-06
545 Wójt Gminy Ślemień Podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest "Przebudowa drogi gminnej „k/ Palichleb” w Koconiu od km 0+050 do km 0+350". Józefiak Tomasz 2019-03-28
544 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019 Józefiak Tomasz 2019-01-18
537 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest: Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Ślemieniu". Józefiak Tomasz 2018-09-03
531 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania prowadzonego na podst. art. 4 pkt. 8 Pzp - zaproszenie do składania ofert, którego przedmiotem jest budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w Ślemieniu, położonych w Ślemieniu na działce ewid. nr 207/9. Józefiak Tomasz 2018-07-10
529 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest" Budowa pompowni wody przy Zespole Szkół w Ślemieniu". Józefiak Tomasz 2018-07-09
528 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest :" Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Ślemień, ubezpieczenie pojazdów oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych". Józefiak Tomasz 2018-07-03
526 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: "Budowa pompowni wody przy Zespole Szkół w Ślemieniu". Józefiak Tomasz 2018-06-22
523 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest: "Budowa pompowni wody przy Zespole Szkół w Ślemieniu". Józefiak Tomasz 2018-06-07
520 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest "Zakup i dostawa sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP działających na terenie Gminy Ślemień". Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. Józefiak Tomasz 2018-05-16
516 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 30.03.2018 r. w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa samochodu ratowniczo – gaśniczego typu średniego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych. Józefiak Tomasz 2018-03-30
515 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu. Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału Ochotniczej straży Pożarnej w Gminie Ślemień poprzez zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego.W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej :V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych. Józefiak Tomasz 2018-03-19
512 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO którego przedmiotem jest ”Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Gminie Ślemień – etap 3, zamówienie na roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Józefiak Tomasz 2018-02-09
509 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018 Józefiak Tomasz 2018-01-24
508 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania przetargowego którego przedmiotem jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000,00 zł Józefiak Tomasz 2018-01-23
504 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania on:"Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - etap 3. zamówienie na roboty budowlane w formule -zaprojektuj i wybuduj, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Józefiak Tomasz 2017-10-19
503 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania przetargowego którego przedmiotem jest"Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień – etap 3- Zamówienie na roboty budowlane w formule - zaprojektuj i wybuduj" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Józefiak Tomasz 2017-10-04
496 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest:"Remont umocnień - przyczółków mostu w ciągu drogi gminnej ul. Słoneczna w Koconiu w Gminie Ślemień od km 0+000 do km 0+030, G83-G000083" Józefiak Tomasz 2017-08-10
492 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest Uruchomienie eUsług – dostawa i zakup licencji wraz z wdrożeniem systemu e-Urząd w Gminie Ślemieńw ramach projektu pn. e-Urząd w Gminie Ślemień, w ramach działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach II osi Priorytetowej: Cyfrowe Śląskie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Józefiak Tomasz 2017-07-17
491 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest :Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Ślemieniu”. Józefiak Tomasz 2017-07-05
490 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu złożenia wniosku , w tym: - wniosku aplikacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi i niezbędnymi załącznikami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ,w ramach Osi priorytetowej: 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów;Działania: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa; Poddziałania: 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT Południowy Józefiak Tomasz 2017-07-03
486 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu.Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału Ochotniczej straży Pożarnej w Gminie Ślemień poprzez zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego.W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej :V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych. Józefiak Tomasz 2017-05-25
485 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest :Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów, w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r Józefiak Tomasz 2017-05-17
482 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest: dostawa i wdrożenie dedykowanego portalu dla klientów Urzędu Gminy Ślemień w ramach projektu pn. e-Urząd w Gminie Ślemień, w ramach działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach II osi Priorytetowej: Cyfrowe Śląskie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Józefiak Tomasz 2017-04-19
481 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 Pzp, którego przedmiotem jest wykonanie ( ułożenie) obrzeży betonowych, na zaprawie cementowej, fundamentach betonowych w ciągu pieszym pomiędzy ul. Za Rzeką a ul. Za wodą w miejscowości Ślemień o długości 540 mb., w ramach zadnia pn:” Wykonanie uliczki turystyczno- rekreacyjnej „ Jasna Górka” ( sołectwo Ślemień) Józefiak Tomasz 2017-04-12
478 Wójta gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy na „Wykonanie robót budowlano- montażowych w zakresie instalacji sieci komputerowej LAN oraz dedykowanej instalacji w ramach projektu „ e- Urząd w Gminie Ślemień”którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro tj. zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) prowadzonego w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWE ŚLĄSKIE”, Działanie 2.1 „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych”, nabór RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15.Projekt: „e-Urząd w Gminie Ślemień” Numer umowy :UDA-RPSL.02.01.00-24-021G/15-00 Józefiak Tomasz 2017-04-05
475 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest : Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn. e-Urząd w Gminie Ślemień, w ramach działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach II osi Priorytetowej: Cyfrowe Śląskie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Józefiak Tomasz 2017-03-29
474 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:” Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej : wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności wraz ze wszystkimi załącznikami dla zdania, obejmującego termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury „JEMIOŁA” i budynku filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu Józefiak Tomasz 2017-03-27
473 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Opracowania dokumentacji aplikacyjnej : wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności wraz ze wszystkimi załącznikami dla zadania, obejmującego termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury „JEMIOŁA” i budynku filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, w związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej; Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Południowy. Józefiak Tomasz 2017-03-20
469 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest opracowanie karty informacyjnej do wniosku o wydanie Decyzji Środowiskowej przedsięwzięcia pn:" Rozbudowa sieci wodociągowo -kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - etap 3". Józefiak Tomasz 2017-03-09
468 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego na podst. art. 4 pkt. 8 Pzp, którego przedmiotem jest Wykonanie robót budowlano – montażowych w zakresie instalacji sieci komputerowej LAN oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w ramach projektu „e-Urząd w Gminie Ślemień,w ramach projektu realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach II osi Priorytetowej: Cyfrowe Śląskie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Józefiak Tomasz 2017-03-02
466 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest:Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Ślemień w ramach projektu pn. e- Urząd w Gminie Ślemień, w ramach działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach II osi Priorytetowej: Cyfrowe Śląskie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Józefiak Tomasz 2017-02-15
465 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z ZASTOSOWANIEM PRZEPISÓW PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 Józefiak Tomasz 2017-01-25
462 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 Pzp, którego przedmiotem jest:opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej termomodernizacji Budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - Filia w Lasie oraz Budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” w Ślemieniu zgodnie z zasadami zawartymi w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, oraz FS na lata 2014-2020, Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WSL na lata 2014-2020 oraz Regulaminie Konkursu 4.3.2 RIT Południowy Józefiak Tomasz 2016-12-06
453 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem są roboty budowlane, nazwa zadania: Remont drogi gminnej ul. Jodłowa w Ślemieniu od km 0+000 do km 0+375, G125, G000125". Józefiak Tomasz 2016-10-20
447 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o zapytaniu ofertowym , art. 4 pkt. 8 Pzp , którego przedmiotem sa usługi geodezyjne. Józefiak Tomasz 2016-08-31
443 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest "Remont odwodnienia na odcinku drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień w m. Ślemień od km 8+548 ( zjazd do Kościoła na Jasnej Górce ) do km 9+410 ( skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1413S Gilowice - Ślemień" Józefiak Tomasz 2016-08-10
440 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o ogłoszeniu zamówienia na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji dotyczącej projektu pn:”Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Ślemień poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego” Józefiak Tomasz 2016-05-18
431 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Józefiak Tomasz 2015-06-23
428 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest : Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów, w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Józefiak Tomasz 2015-05-29
427 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na Remont mostu w ciągu ulicy Osiedlowej w Ślemieniu w km 0+565. Józefiak Tomasz 2015-05-07
423 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów, w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r Józefiak Tomasz 2014-05-22
419 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Ślemieniu Józefiak Tomasz 2014-04-14
414 Wójt Gminy Ślemień podaje do wiadomości publicznej informację o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na zadanie pn: ” Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 490 053,00 PLN ( słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt trzy złote ) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. „ Wspólnie poznajmy i chrońmy przyrodę” ujętego w wykazie przedsięwzięć”. Podstawa unieważnienia art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Józefiak Tomasz 2013-11-25
411 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wyborze oferty na wykonanie robót o charakterze montażowo- instalacyjnym w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Ślemieniu oraz w Archiwum gminnym, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. Józefiak Tomasz 2013-10-21
410 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na Udzielenie i obsługę kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 5 135 205,00 PLN ( słownie: pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięć złotych) z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów Józefiak Tomasz 2013-10-14
409 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest Udzieleniu i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 490 053,00 PLN ( słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt trzy złote) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. „Wspólnie poznajmy i chrońmy przyrodę” ujętego w wykazie przedsięwzięć . Józefiak Tomasz 2013-10-14
405 Wójt Gminy Ślemien podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu prowadzonym na podstawie art.4 pkt 8 ustawy PZP, którego przedmiotem jest usługa na catering w ramach dwudniowej imprezy kulturalnej połączonej ze zwiedzaniem parku etnograficznego, konkurs wiedzy historycznej oraz występy polskich i słowackich zespołów ludowych oraz dzieci i młodzieży w dniu 7 września 2013 Katarzyna Karczewska 2013-08-30
401 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o zapytaniu cenowym którego przedmiotem jest zakup i dostawa artykułów spożywczych i przemysłowych na grilla podczas Dwudniowej Imprezy kulturalnej połączonej ze zwiedzaniem Parku Etnograficznego, konkurs wiedzy historycznej oraz występy polskich i słowackich zespołów ludowych oraz dzieci i młodzieży, który odbędzie się w dniu 8 września 2013 r. na terenie Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego w Ślemieniu. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Józefiak Tomasz 2013-08-22
394 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności zamawiającego. Józefiak Tomasz 2013-07-19
391 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę pn:Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.” Józefiak Tomasz 2013-06-28
388 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ślemień wraz z dostawą worków do zbiórki odpadów, w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r Józefiak Tomasz 2013-06-06
382 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy w postępowaniu, której przedmiotem jest" Dostawa i wykonanie tablicy informacyjnej wraz z konstrukcją prowadzonym na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, w projekcie pn:"” Poprawa infrastruktury publiczno-turystycznej poprzez budowę parkingu w Ślemieniu.” Józefiak Tomasz 2013-04-24
381 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na Remont 3 dróg gminnych w Gminie Ślemień w ramach usuwania skutków powodzi 2010- 2011, obejmujący: 1. remont drogi gminnej ul. Obwodowa w Lasie w km 0+230-0+380, 0+380-0+680 2. remont drogi gminnej ul. Jasna w Ślemieniu w km 0+000 - 0+140 3. remont drogi gminnej ul. Leszczynowa w Ślemieniu w km 0+000 - 0+164. Józefiak Tomasz 2013-04-17
377 Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu - Apteki ogłoszenie 2 Roman Wajdzik 2013-03-26
376 Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu – Gabinet Stomatologiczny Roman Wajdzik 2013-03-26
375 Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu - Apteki Roman Wajdzik 2013-03-26
368 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych którego przedmiotem jest"Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, urządzeń biurowych i papieru kserograficznego do Urzędu Gminy w Ślemieniu" Józefiak Tomasz 2013-01-21
367 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy w postępowaniu przetargowym na dostawę paliw płynnych do pojazdów jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2013 r. Józefiak Tomasz 2013-01-11
362 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Gminy, oświetlenia ulicznego oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień. Józefiak Tomasz 2012-11-19
357 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na " Budowę sceny, widowni i zaplecza sanitarnego amfiteatru w Ślemieniu" zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn:" Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości, współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Józefiak Tomasz 2012-10-30
350 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na "Budowę sceny, widowni i zaplecza sanitarnego amfiteatru w Ślemieniu".zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn: Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości, współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013. Józefiak Tomasz 2012-10-09
349 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o przetargu nieograniczonym na dostawę ekogroszku - retopal do placówki Ośrodka Zdrowia , budynku Lecznicy i budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu na okres grzewczy 2012/2013. Józefiak Tomasz 2012-10-08
348 Wójt Gminy Ślemień podaje do pub;licznej wiadomości informację o przetargu na budowę parkingu dla samochodów osobowych przy Urzędzie Gminy w Ślemieniu wraz z kanalizacją deszczową w związku z realizacja zadania pn:" Poprawa infrastruktury -publiczno turystycznej poprzez budowę parkingu w Ślemieniu". Józefiak Tomasz 2012-10-03
344 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze wykonawcy na dostawę materiałów biurowych w projekcie pn:" Edukacja od kuchni". Józefiak Tomasz 2012-09-20
343 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze wykonawcy na usługę szkoleniową w ramach projektu pn:" Edukacja od kuchni". Józefiak Tomasz 2012-09-20
341 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o postępowaniu na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na dostawę materiałów promocyjnych - ulotki w ramach realizowanego projektu pn: " Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości" Józefiak Tomasz 2012-09-13
340 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3,800.000,00 zł ( trzy miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem: - w roku 2012 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2012 wynikającego z realizowanych zadań inwestycyjnych w kwocie 2 604 152,00 zł, oraz kwotę 95 848,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; - w roku 2013 w kwocie 1.100.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego p.n.” Ślemień i Streczno na wspólnej drodze przez przeszłość do przyszłości” Józefiak Tomasz 2012-09-12
332 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na Udzielenie Gminie Ślemień kredytu długoterminowego w kwocie 765 558,00 zł słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) z przeznaczeniem na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Józefiak Tomasz 2012-06-08
330 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Gminy, oświetlenia ulicznego oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Ślemień. Józefiak Tomasz 2012-05-28
328 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu przetargu na Zakup energii elektrycznej na potrzeby urzędu gminy , oświetlenia ulicznego oraz podległych jednostek organizacyjnych gminy Ślemień Józefiak Tomasz 2012-04-23
326 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na Józefiak Tomasz 2012-04-17
322 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu na odbudowę 4 dróg gminnych w Gminie Ślemień w ramach usuwania szkód powodziowych. Józefiak Tomasz 2012-04-04
308 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu na Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 532 650,00 PLN ( jeden milion pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Ślemień związanego z realizacją inwestycji ujętych w uchwałach budżetowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Józefiak Tomasz 2011-12-12
303 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na dostawę ekogroszku ( retopal)do placówki Ośrodka Zdrowia, budynku Lecznicy i budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu na okres grzewczy 2011/2012 Józefiak Tomasz 2011-10-10
291 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na odbudowę dróg gminnych w Gminie Ślemień w ramach usuwania szkód powodziowych. Józefiak Tomasz 2011-08-16
288 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na dostawę i wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn: Budowa Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu realizowanego przez Gminę Ślemień. Józefiak Tomasz 2011-08-09
285 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na " remont boiska sportowego przy Zespole Szkół w Ślemieniu wraz z ogrodzeniem oraz remont ujęcia wody na potoku Kamienny Potok. Józefiak Tomasz 2011-07-27
284 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn: Budowa Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu realizowanego przez Gminę Ślemień Józefiak Tomasz 2011-07-22
281 Wójt Gminy Ślemień podaje do wiadomości publicznej informację o przetargu nieograniczonym na dostawę i wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn: Budowa Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu realizowanego przez Gminę Ślemień. Józefiak Tomasz 2011-07-11
278 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na wykonanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano- wykonawczego Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej wraz z realizacją robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji w miejscowości Ślemień etap I zadanie 1- zaprojektuj i wybuduj. ” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IV - Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura Kultury, oraz dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Józefiak Tomasz 2011-05-13
277 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano- wykonawczego Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej wraz z realizacją robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji w miejscowości Ślemień etap I zadanie 1- zaprojektuj i wybuduj Józefiak Tomasz 2011-05-05
275 Rozstrzygnięcie rozpoznania cenowego na dostawę materiałów promocyjnych - ulotek. Józefiak Tomasz 2011-04-13
274 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na Odbudowę 4 dróg gminnych w Gminie Ślemień w ramach usuwania szkód powodziowych. Józefiak Tomasz 2011-04-04
273 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na Odbudowa 3 mostów gminnych w Gminie Ślemień w ramach usuwania szkód powodziowych Józefiak Tomasz 2011-03-30
272 Wójt Gminy Ślemień informuje o rozstrzygnięciu przetargu na Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano- wykonawczego Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej wraz z realizacją robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji w miejscowości Ślemień etap I zadanie 1 - zaprojektuj i wybuduj. Józefiak Tomasz 2011-03-30
271 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na: Odbudowę 4 dróg gminnych w Gminie Ślemień w ramach usuwania szkód powodziowych Józefiak Tomasz 2011-03-18
270 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślemień oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślemień sołectwa : Ślemień, Kocoń i Las. Józefiak Tomasz 2011-03-11
269 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu na wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano wykonawczego Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej wraz z realizacją robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji w miejscowości Ślemień etap I zadanie 1 - zaprojektuj i wybuduj Józefiak Tomasz 2011-03-10
268 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na opracowanie uproszczonej dokumentacji na odbudowę mostów i dróg gminnych Józefiak Tomasz 2011-03-01
267 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu na przygotowanie i opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślemień oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślemień sołectwa: Ślemień, Kocoń i Las. Józefiak Tomasz 2011-02-28
266 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wyborze oferty na Zakup paliw płynnych - oleju napędowego ON, benzyny do samochodów gminnych i strażackich w Gminie Ślemień w 2011 roku. Józefiak Tomasz 2011-01-25
265 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Ślemieniu. Józefiak Tomasz 2011-01-25
264 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy na dostawę i montaż boiska sportowego typu " Multi Sport". Józefiak Tomasz 2010-12-31
263 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy na zakup i dostawę folii do uszczelniania stawu. Józefiak Tomasz 2010-12-27
262 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy na opracowanie, wykonanie i dostarczenie książki kucharskiej pt:" "Ślemieńskie Specjału" cz. 2 w ramach realizacji projektu pn: ”Kulinaria, Edukacja, Integracja”, realizowanego przez Gminę Ślemień w ramach działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Józefiak Tomasz 2010-12-22
261 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na remont drzwi, schodów i wejścia w Zespole Szkół w Ślemieniu. Józefiak Tomasz 2010-11-15
260 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na opracowanie uproszczonej dokumentacji na remont drzwi, schodów i wejścia w Zespole Szkół w Ślemieniu. Józefiak Tomasz 2010-11-02
259 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na dostawę materiałów budowlanych w ramach rozpoznania cenowego. Józefiak Tomasz 2010-11-02
5 Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Gminie Ślemień, obręb Ślemień – stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Ślemień, objętych KW 37 913. Józefiak Tomasz 2010-10-29
258 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na " Remont drzwi, schodów i wejścia w Zespole Szkół w Ślemieniu". Józefiak Tomasz 2010-10-29
257 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na " Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Las i Kocoń w sezonie zimowym 2010 i 2011" Józefiak Tomasz 2010-10-15
256 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na opracowanie projektu graficznego, wykonanie i dostawę książki kucharskiej pt.: "Ślemieńskie Specjału" cz. 1 w ramach realizacji projektu pn: ”Integracja przez wspólne gotowanie”, realizowanego przez Gminę Ślemień w ramach działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Józefiak Tomasz 2010-10-08
255 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty. Józefiak Tomasz 2010-10-08
254 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty. Józefiak Tomasz 2010-10-08
253 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wyborze oferty w ramach rozpoznania cenowego na dostawę ksero. Józefiak Tomasz 2010-10-08
252 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Las i Kocoń sezonie zimowym 2010/2011. Józefiak Tomasz 2010-10-07
251 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na zakup i dostawę węgla i opału na bazie węgla do placówki Ośrodka Zdrowia, budynku Lecznicy i budynku Urzędu Gminy na okres grzewczy 2010-2011 Józefiak Tomasz 2010-09-24
250 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę węgla i opału na bazie węgla do placówki Ośrodka Zdrowia , budynku Lecznicy i budynku Urzędu Gminy na okres grzewczy 2010-2011 Józefiak Tomasz 2010-09-14
248 ogłoszenie o wynikach postępowania na zakup materiałów dekoracyjnych na przedstawienie teatralne ’’Spotkanie z kulturą’’ w projekcie pn. ‘’Kontynuacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży’’ realizowanym przez Gminę Ślemień w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ślemień, dn 03.09.2010r r. Fz-Rc/3410/9.5POKL/5/2010 Zawiadomienie o wynikach postępowania Wójt Gminy Ślemień informuje, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego w ramach art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych w związku z § 3 Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14.000 euro przez Urząd Gminy w Ślemieniu (kwota zamówienia nie przekracza 10.000 zł), na zakup materiałów dekoracyjnych na przedstawienie teatralne ’’Spotkanie z kulturą’’ w projekcie pn. ‘’Kontynuacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży’’ realizowanym przez Gminę Ślemień w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Na zaproszenie odpowiedziała jedna firma, której oferta została uznana przez zamawiającego za korzystną cenowo: Sklep wielobranżowy ‘’Domax’’ Lucyna Ostrowska,34-322 Gilowice Ul. Krótka 4 1 komplet materiałów dekoracyjnych na przedstawienie teatralne-40 zł brutto Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ślemień, dn 03.09.2010r r. Fz-Rc/3410/9.5POKL/5/2010 Zawiadomienie o wynikach postępowania Wójt Gminy Ślemień informuje, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego w ramach art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych w związku z § 3 Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14.000 euro przez Urząd Gminy w Ślemieniu (kwota zamówienia nie przekracza 10.000 zł), na zakup materiałów dekoracyjnych na przedstawienie teatralne ’’Spotkanie z kulturą’’ w projekcie pn. ‘’Kontynuacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży’’ realizowanym przez Gminę Ślemień w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Na zaproszenie odpowiedziała jedna firma, której oferta została uznana przez zamawiającego za korzystną cenowo: Sklep wielobranżowy ‘’Domax’’ Lucyna Ostrowska,34-322 Gilowice Ul. Krótka 4 1 komplet materiałów dekoracyjnych na przedstawienie teatralne-40 zł brutto Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ślemień, dn 03.09.2010r r. Fz-Rc/3410/9.5POKL/5/2010 Zawiadomienie o wynikach postępowania Wójt Gminy Ślemień informuje, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego w ramach art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych w związku z § 3 Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14.000 euro przez Urząd Gminy w Ślemieniu (kwota zamówienia nie przekracza 10.000 zł), na zakup materiałów dekoracyjnych na przedstawienie teatralne ’’Spotkanie z kulturą’’ w projekcie pn. ‘’Kontynuacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży’’ realizowanym przez Gminę Ślemień w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Na zaproszenie odpowiedziała jedna firma, której oferta została uznana przez zamawiającego za korzystną cenowo: Sklep wielobranżowy ‘’Domax’’ Lucyna Ostrowska,34-322 Gilowice Ul. Krótka 4 1 komplet materiałów dekoracyjnych na przedstawienie teatralne-40 zł brutto Józefiak Tomasz 2010-09-07
249 ogłoszenie o wynikach postępowania na zakup materiałów dekoracyjnych na przedstawienie teatralne ’’Spotkanie z kulturą’’ w projekcie pn. ‘’Kontynuacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży’’ realizowanym przez Gminę Ślemień w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Józefiak Tomasz 2010-09-07
247 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu pn.: "Sztuka krawiectwa i dekoracji miarą integracji", które będą związanych z rekrutacja i promocją, realizowanych przez Gminę Ślemień w ramach działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Józefiak Tomasz 2010-08-18
246 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na na opracowanie i wykonanie baneru do projektu pn: ”Integracja przez wspólne gotowanie”, realizowanego przez Gminę Ślemień w ramach działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Józefiak Tomasz 2010-08-18
245 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na przeprowadzenie warsztatów pn: "Integracja przez wspólne gotowanie" realizowanego przez Gminę Ślemień w ramach działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Józefiak Tomasz 2010-08-18
244 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na Remont Zespołu Szkół w Ślemieniu – etap I Józefiak Tomasz 2010-08-10
243 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wyborze oferty na przeprowadzenie szkolenia pn" Warsztaty sztuki krawieckiej" realizowanego w ramach działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Józefiak Tomasz 2010-08-05
242 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na przeprowadzenie szkolenia w projekcie pn: Sztuka krawiectwa i dekoracji miara integracji. Józefiak Tomasz 2010-08-04
241 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na opracowanie i wykonanie baneru w projekcie pn: Integracja przez wspólne gotowanie " realizowanego w ramach działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Józefiak Tomasz 2010-08-04
240 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na przeprowadzenie warsztatów w projekcie pn: Integracja przez wspólne gotowanie" realizowanego w ramach działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Józefiak Tomasz 2010-08-04
239 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na usługę cateringową. Józefiak Tomasz 2010-08-03
238 Wójt Gminy Ślemień ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki. Józefiak Tomasz 2010-07-30
237 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze wykonawcy na opracowanie i wykonanie dwóch banerów do projektu pn: „Sztuka krawiectwa i dekoracji miarą integracji”, realizowanym przez Gminę Ślemień w ramach działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Józefiak Tomasz 2010-07-30
236 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy na remont dróg w Gminie Ślemień realizowany w ramach likwidacji skutków powodzi z 2007 i 2009 r. Józefiak Tomasz 2010-07-29
235 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu na remont Zespołu Szkół w Ślemieniu. Józefiak Tomasz 2010-07-27
234 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wyborze Wykonawcy na Odbudowę i remont dróg w Gminie Ślemień zniszczonych wskutek powodzi - maj 2010 r. Józefiak Tomasz 2010-07-23
233 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wyborze wykonawcy na Odbudowę i remont dróg w Gminie Ślemień zniszczonych wskutek powodzi - maj 2010 r. Józefiak Tomasz 2010-07-23
232 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na remont dróg w Gminie Ślemień realizowany w ramach likwidacji skutków powodzi z 2007 i 2009 r. Józefiak Tomasz 2010-07-15
231 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wyborze oferty na wynajem autokaru. Józefiak Tomasz 2010-07-15
230 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o unieważnieniu postępowania na Remont dróg w Gminie Ślemień realizowany w ramach likwidacji skutków powodzi z 2007 i 2009 r. Józefiak Tomasz 2010-07-13
229 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na opracowanie uproszczonej dokumentacji na remont dróg gminnych -wewnętrznych uszkodzonych w wyniku powodzi. Józefiak Tomasz 2010-07-07
228 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze wykonawcy na dostawę metalowych szaf aktowych w ramach projektu „Twoja Firma - Twoja Niezależność” realizowanym przez Urząd gminy Ślemieniu w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL. Józefiak Tomasz 2010-07-07
227 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na remont dróg w Gminie Ślemień realizowany w ramach likwidacji skutków powodzi z 2007 i 2009 roku. Józefiak Tomasz 2010-06-30
226 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na dostawę ciepłych posiłków w projekcie pn" Znajomość języka gwarantem sukcesu" realizowanego w ramach działania 9.5 POKL. Józefiak Tomasz 2010-06-25
225 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na udzielenie nieograniczonego na udzielenie kredytu dłuterminowego w wysokości 2 688 511,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z planowanych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów Józefiak Tomasz 2010-06-23
224 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na dostawę tonerów w projekcie pn." Wiedza dziś- praca jutro"realizowanego w ramach poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Józefiak Tomasz 2010-06-22
223 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu " Wiedza dziś - praca jutro" realizowanego w ramach poddziałania 6.1.1Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL. Józefiak Tomasz 2010-06-16
222 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na Remont dróg w Gminie Ślemień realizowany w ramach likwidacji skutków powodzi z 2007 i 2009 r. Józefiak Tomasz 2010-06-14
221 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego –w wysokości 2 688 511,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z planowanych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Józefiak Tomasz 2010-06-02
220 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu na zorganizowanie i przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu Wiedza dziś - praca jutro realizowanego w ramach poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL.. Józefiak Tomasz 2010-05-31
219 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Józefiak Tomasz 2010-05-26
218 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferenta na dostawę materiałów biurowych niezbędnych do realizacji mikroprojektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2001-2013 Józefiak Tomasz 2010-05-18
217 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty. Józefiak Tomasz 2010-05-14
216 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na odbudowę drogi gminnej , ulica Letnia w miejscowości Las. Józefiak Tomasz 2010-05-10
215 Wójt Gminy informuje o wyborze oferty na dostawę materiałów dekoracyjnych w projekcie pn:" Kontynuacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży , działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Józefiak Tomasz 2010-04-30
214 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych z odpowiednim oznakowaniem ( PL-SK 2007-2013 ) w projekcie pn: " Wielowymiarowa integracja społeczności Gminy Ślemień i Oravskie Vesele współfinansowanego ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Józefiak Tomasz 2010-04-19
213 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wyborze oferty na Odbudowę mostu koło " Gacha" na potoku " Koconka" w miejscowości Las. Józefiak Tomasz 2010-04-15
212 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie przetargu na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu pozyskiwania umiejętności niezbędnych do poruszania się na rynku pracy ( tworzenie CV, rozmowa z potencjalnym pracodawcą, metody poszukiwania zatrudnienia , w tym z wykorzystaniem technik IT ) w projekcie - " wiedza dziś - praca jutro" realizowany w ramach działania 6.1.1 POKL. Józefiak Tomasz 2010-04-14
211 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w projekcie pn:" Wielowymiarowa integracja społeczności Gminy Ślemień i Oravskie Vesele współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Józefiak Tomasz 2010-04-12
210 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na zakup materiałów promocyjnych do projektu pn: " Edukacja ekonomiczna dla rozwoju mieszkańców" Józefiak Tomasz 2010-04-08
209 Wójt Gminy Ślemień ogłasza przetarg nieograniczony na Odbudowę mostu Koło Gacha na potoku Koconka w miejscowości Las. Józefiak Tomasz 2010-03-31
208 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wyborze oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu pozyskania umiejętności niezbędnych do poruszania się na rynku pracy , tworzenie CV, rozmowa z potencjalnym pracodawcą, metody poszukiwania zatrudnienia w tym z wykorzystaniem technik IT w projekcie "Wiedza dziś - praca jutro" realizowanego w ramach działania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL. Józefiak Tomasz 2010-03-29
207 Rozstrzygnięcie rozpoznania cenowego - szkolenie w ramach projektu" Profesjonalny sprzedawca". Józefiak Tomasz 2010-03-24
206 Rozstrzygnięcie rozpoznania cenowego - szkolenia w ramach projektu " Profesjonalny sprzedawca" Józefiak Tomasz 2010-03-23
205 Rozstrzygnięcie rozpoznania cenowego - warsztaty aktywizacji zawodowej w ramach projektu pn:" Profesjonalny sprzedawca". Józefiak Tomasz 2010-03-23
204 Rozstrzygnięcie rozpoznania cenowego - szkolenie w ramach projektu pn:" Edukacja ekonomiczna dla rozwoju mieszkańców". Józefiak Tomasz 2010-03-18
203 Rozstrzygnięcie rozpoznania cenowego - warsztaty aktywizacji zawodowej w ramach projektu pn:" Edukacja ekonomiczna dla rozwoju mieszkańców" Józefiak Tomasz 2010-03-18
202 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na "Zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy min. 110 KM rok prod. 2009/2010-wersja drogowa, wozu asenizacyjnego o pojemności min. 7000 L i przyczepy jednoosiowej o ładowności 5t wraz z osprzętem” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W projekcie pn:” Doposażenie i uzupełnienie systemów gospodarki wodno – ściekowej” Józefiak Tomasz 2010-03-10
201 Wójt Gminy Ślemień informuje o wyborze oferty na emisję w stacji radiowej ogłoszeń dotyczących informacji na temat projektu realizowanego przez Urząd Gminy w Ślemieniu pn" Wiedza dziś- praca jutro" działanie 6.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Józefiak Tomasz 2010-03-09
200 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu na świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu "Brukarz" w projekcie " Wiedza dziś- prac jutro" realizowanego w ramach działania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Józefiak Tomasz 2010-03-08
199 Wójt Gminy Ślemień informuje o wyborze oferty na publikacje na łamach gazety ogłoszeń i artykułów dotyczących promocji na temat realizowanego przez Urząd Gminy w Ślemieniu projektu pn" Wiedza dziś- praca jutro", działanie 6.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Józefiak Tomasz 2010-02-11
198 Parafia Rzymskokatolicka P.W. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Ślemieniu informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na "Remont dachu Kościoła Rzymsko-Katolickiego P.W.Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Ślemieniu" w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania 313,322,323 " Odnowa i rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013". Józefiak Tomasz 2010-02-03
197 Wójt Gminy Ślemień informuje o wyborze oferty w ramach rozpoznania cenowego - art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przygotowanie strony internetowej , obsługę i aktualizację oraz hosting w projekcie pn:" Wiedza dziś - praca jutro" działanie 6.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Józefiak Tomasz 2010-02-02
196 Wójt Gminy Ślemień informuje o wyborze oferty na catering w projekcie pn:" Kontynuacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży" działanie 9.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Józefiak Tomasz 2010-02-02
195 Wójt Gminy Ślemień informuje o wyborze oferty na opracowanie projektów graficznych , materiałów promocyjnych i dostawę ulotek, plakatów i zestawów promocyjnych w projekcie " Wiedza dziś - praca jutro" działanie 6.1 POKL. Józefiak Tomasz 2010-02-02
194 Wójt Gminy Ślemień informuje o wyborze oferty na usługę monitoringu w projekcie" Wiedza dziś- praca jutro" działanie 6.1 POKL. Józefiak Tomasz 2010-02-02
193 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP - na zakup oleju napędowego , etyliny 95, olejów i płynów chłodniczych oraz innych akcesoriów związanych z eksploatacją samochodów strażackich oraz samochodów gminnych i strażackich w Gminie Ślemień Józefiak Tomasz 2010-02-01
192 Rozstrzygnięcie postępowania - rozpoznanie cenowe- na zakup szafy pancernej w projekcie pn. " Kontynuacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży" Józefiak Tomasz 2010-01-28
191 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty wybranej w drodze negocjacji w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego na poziomie podstawowym i średniozaawnsowanym w projekcie pt:" Znajomość języka gwarantem sukcesu" działanie 9.5 POKL. Józefiak Tomasz 2010-01-27
190 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn: Wiedza dziś- praca jutro" realizowanego w ramach działania 6.1 POKL. Józefiak Tomasz 2010-01-22
189 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn: " Wiedza dziś- praca jutro" realizowanego w ramach działania 6.1 POKL. Józefiak Tomasz 2010-01-22
188 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na zakup szaf metalowych w ramach projektu pn: Wiedza dziś - praca jutro" realizowanego w ramach działania 6.1 POKL. Józefiak Tomasz 2010-01-22
187 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr C w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu. Józefiak Tomasz 2010-01-18
186 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wyborze oferty na " Budowę, modernizację i rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej boiska w Ślemieniu z zagospodarowaniem terenu - budowa budynku szatniowo- gospodarczego w Ślemieniu etap I". Józefiak Tomasz 2010-01-13
185 Parafia Rzymskokatolicka w Ślemieniu podaje do publicznej wiadomości informacje o przetargu na wykonanie remontu dachu Kościoła Rzymsko- Katolickiego P.W. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Ślemieniu. Józefiak Tomasz 2010-01-07
183 Ogłoszenie o wynikach rozpoznania cenowego Józefiak Tomasz 2010-01-06
184 Ogłoszenie o wynikach rozpoznania cenowego Józefiak Tomasz 2010-01-06
182 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na zadanie pn:" Wykonanie czynności Inwestora zastępczego ( nadzór inwestorski) dla zadania inwestycyjnego pn:" Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień - etwp I zadanie 2" Józefiak Tomasz 2009-12-29
181 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na udzielenie Gminie Ślemień kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizowanych zadań inwestycyjnych. Józefiak Tomasz 2009-12-28
180 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu na Wykonywanie czynności Inwestora Zastępczego ( nadzór inwestorski) dla zadania inwestycyjnego pn:„ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień- etap I zadanie 2 Józefiak Tomasz 2009-12-21
179 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu na udzielenie Gminie Ślemień kredytu długoterminowego w kwocie 350 000,00 zł ( słownie: trzysta pięćdziesiąt tysiecy złotych 00/100 ) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikajacego z realizowanych zadań inwestycyjnych" Józefiak Tomasz 2009-12-14
178 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela poaje do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu postępowania przetargowego na " remont dachu Kościoła Rzymsko-Katolickiego p.w. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Ślemieniu. Józefiak Tomasz 2009-12-10
177 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu na " Budowę , modernizację i rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej boiska w Ślemieniu z zagospodarowaniem terenu - budowa budynku szatniwo -gospodarczego w Ślemieniu etap I" Józefiak Tomasz 2009-12-07
176 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na zadanie pn: " Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień - etap I zadanie 2" Józefiak Tomasz 2009-12-07
175 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty wybranej w drodze negocjacji w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu realizowanego w ramach projektu” Twoja Firma – Twoja Niezależność” w zakresie podpisu elektronicznego w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Józefiak Tomasz 2009-12-01
174 Wójt Gminy w Ślemieniu podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi doradztwa indywidualnego dla firm ( osób prowadzących działalność gospodarczą) w ramach projektu " Twoja Firma - Twoja Niezależność" realizowanego w ramach działania 6.2 POKL. Józefiak Tomasz 2009-11-30
173 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr C w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu. Józefiak Tomasz 2009-11-26
172 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu przetargu na Zakup i dostawę opału do placówki Ośrodka Zdrowia , budynku Lecznicy i budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu w sezonie grzewczym 2009/2010" Józefiak Tomasz 2009-11-25
171 Wójt Gminy Ślemień ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usługi doradztwa indywidualnego ( osób prowadzących działalność gospodarczą ) w ramach projektu " Twoja Firma - Twoja Niezależność" realizowanej w ramach działania 6.2 POKL. Józefiak Tomasz 2009-11-23
170 Parafia Rzymskokatolicka w Ślemieniu ogłasza przetarg na remont dachu kościoła p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Ślemieniu. Józefiak Tomasz 2009-11-16
169 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu na " Rozbudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I zadanie 2. Józefiak Tomasz 2009-11-05
168 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na część 1 " Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Las i Kocoń w sezonie zimowym 2009 /2010". Józefiak Tomasz 2009-11-03
167 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu przetargu na Rozbudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień - etap I zadanie 2. Józefiak Tomasz 2009-10-29
165 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o przetargu nieograniczonym na Rozbudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień – Etap I Zadanie 2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Józefiak Tomasz 2009-10-27
166 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o przetargu nieograniczonym na Rozbudowę Kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień - Etap I zadanie 2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013, Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa. Józefiak Tomasz 2009-10-22
164 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu przetargu na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Ślemień, Las i Kocoń w sezonie zimowym 2009/2010. Część I zamówienia: zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Las i Kocoń" Józefiak Tomasz 2009-10-20
163 Wójt gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Ślemień, Kocoń i Las w sezonie zimowym 2009/2010" Józefiak Tomasz 2009-10-19
161 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na przeprowadzenie i zorganizowanie szkoleń w ramach działania 6.2 POKL, w projekcie " Twoja Firma - Twoja Niezależność" Józefiak Tomasz 2009-10-14
160 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na Zakup i dostawę opału do placówki Ośrodka Zdrowia, budynku Lecznicy i budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu w sezonie grzewczym 2009/2010. Józefiak Tomasz 2009-10-12
159 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu przetargu na" budowę, modernizacje i rozbudowę infrastruktury rekreacyjno - sportowej boiska w Ślemieniu z zagospodarowaniem terenu - budowa budynku szatniowo - gospodarczego w Ślemieniu etap - I" Józefiak Tomasz 2009-10-09
158 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu na zimowe utrzymanie dróg w Gminie Ślemień. Józefiak Tomasz 2009-09-23
157 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu na budowę, modernizację i rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej boiska w Ślemieniu z zagospodarowaniem terenu - budowa budynku szatniowo- gospodarczego w Ślemieniu etap I" Józefiak Tomasz 2009-09-11
156 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wyborze oferty na odbudowę drogi gminnej Do Pietyry w Koconiu - etap I. Józefiak Tomasz 2009-08-26
155 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na zadanie pn: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie : 800 000,00 zł. Józefiak Tomasz 2009-08-21
154 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wyborze oferty na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn:Wykonanie infrastruktury okołoturystycznej w Gminie Ślemień. Józefiak Tomasz 2009-08-20
153 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Wykonanie infrastruktury okołoturystycznej w Gminie Ślemień. Józefiak Tomasz 2009-08-12
152 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o o wyniku pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr E w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu. Józefiak Tomasz 2009-08-05
151 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty której przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na świadczenie usługi doradztwa indywidualnego w ramach projektu „ Twoja Firma – Twoja Niezależność” realizowanego w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( POKL). Józefiak Tomasz 2009-08-04
150 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty wybranej w drodze negocjacji w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej reki na przeprowadzenie i zorganizowanie szkolenia " ABC Przedsiębiorczości"dla 60 beneficjentów projektu " Twoja Firma - Twoja Niezależność" działanie 6.2 POKL. Józefiak Tomasz 2009-08-04
149 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku trzeciego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr D w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu. Józefiak Tomasz 2009-08-03
148 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 800 000 tysięcy zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Józefiak Tomasz 2009-07-30
147 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferenta na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych " Do Michałka" w Lasie o długości 0,600 km". Józefiak Tomasz 2009-07-24
146 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania przetargowego na świadczenie usługi doradztwa indywidualnego w ramach projektu:" Twoja Firma - Twoja Niezależność" realizowanej w ramach działania 6.2 POKL. Józefiak Tomasz 2009-07-24
145 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Odbudowę mostu do " Cacaka" na potoku Kocoń w Koconiu" . Józefiak Tomasz 2009-07-01
144 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu przetargu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Józefiak Tomasz 2009-07-01
143 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych do Michałka w Lasie o długości 0,600 km. Józefiak Tomasz 2009-06-24
142 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty cenowej na publikację ogłoszeń w prasie w projekcie" Twoja Firma - Twoja Niezależność" w ramach działania 6.2 POKL. Józefiak Tomasz 2009-06-23
141 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu postępowania na dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu" Promocja walorów turystycznych Gminy Ślemień" w ramach działania 3.4 Promocja Turystyki. Józefiak Tomasz 2009-06-23
140 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu postępowania na dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu " Twoja Firma - Twoja Niezależność" realizowanego w ramach działania 6.2 POKL. Józefiak Tomasz 2009-06-23
139 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wyborze oferty na opracowanie, obsługę i aktualizację oraz hosting strony internetowej w ramach projektu " Twoja Firma- Twoja Niezależność" realizowanego w ramach działania 6.2 POKL wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania EFS. Józefiak Tomasz 2009-06-15
138 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wyborze oferty na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu " Twoja Firma - Twoja Niezależność" realizowanego w ramach działania 6.2 POKL " wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Józefiak Tomasz 2009-06-15
137 Wójt Gminy Ślemień ogłasza przetarg nieograniczony na odbudowę mostu Do Cacaka na potoku Kocoń w Koconiu. Józefiak Tomasz 2009-06-10
136 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na na dostawę szaf metalowych w projekcie pn: " Twoja Firma - Twoja Niezależność". Józefiak Tomasz 2009-06-03
135 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na Remont budynku i pomieszczeń w Lasie na potrzeby biblioteki w Gminie Ślemień. Józefiak Tomasz 2009-05-29
134 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty w ramach rozpoznania cenowego art. 4 ust. 8 ustawy PZP na dostawę sprzetu komputerowego w realizowanym przez Urząd Gminy w Ślemieniu projekcie pn:"Twoja Firma - Twoja Niezależność w ramach działania 6.2 POKL. Józefiak Tomasz 2009-05-29
133 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wyborze oferty w ramach rozpoznania cenowego na" Odbudowę drogi gminnej Koło Baka w Ślemieniu" Józefiak Tomasz 2009-05-25
132 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty w ramach rozpoznania cenowego na " Odbudowę drogi gminnej Do Borowiny w Koconiu. Józefiak Tomasz 2009-05-25
131 Wójt Gminy Ślemień ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr E w Ośrodku Zdrowia w Ślemieniu. Józefiak Tomasz 2009-05-22
130 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o pisemnym przetargu nieograniczonym na zakup lokali mieszkalnych nr Ci D w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu Józefiak Tomasz 2009-05-22
129 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług monitoringu w Projekcie "Twoja Firma- Twoja Niezależność" realizowanym w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Józefiak Tomasz 2009-05-19
128 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na odbudowę mostu Do Dędysa w Slemieniu na potoku Łękawka Duża. Józefiak Tomasz 2009-05-19
127 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty w ramach rozpoznania cenowego. Józefiak Tomasz 2009-05-18
126 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania przetargowego na świadczenie usługi monitoringu w w projekcie pn." Twoja Firma - Twoja niezależność" realizowanym w ramach działania 6.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Józefiak Tomasz 2009-05-11
125 Wójt Gminy Ślemień ogłasza przetarg nieograniczony na Remont budynku i pomieszczeń w Lasie na potrzeby biblioteki w Gminie Ślemień Józefiak Tomasz 2009-05-07
124 Wójt Gminy Ślemień ogłasza przetarg nieograniczony na odbudowę mostu "Do Dędysa" w Ślemieniu na potoku " Łękawka Duża". Józefiak Tomasz 2009-04-27
123 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty w ramach rozpoznania cenowego na ubezpieczenie sprzętu komputerowego w realizowanym przez Gminę Ślemień projekcie " Czas na karierę"realizowanego w ramach poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL- wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Józefiak Tomasz 2009-03-31
122 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty w ramach rozpoznania cenowego na publikacje na łamach gazety ogłoszeń i artykułów na temat realizowanego przez Gminę Ślemień projektu pn " Czas na karierę" realizowanego w ramach poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL- wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Józefiak Tomasz 2009-03-27
121 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty w ramach rozpoznania cenowego Józefiak Tomasz 2009-03-24
120 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych Nr C i D w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu. Józefiak Tomasz 2009-03-19
119 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wyborze oferty na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu " Czas na karierę"realizowanego w ramach poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL - wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Józefiak Tomasz 2009-03-13
118 Wójt Gminy Ślemień informuje o wyborze oferty na zakup paliw płynnych - oleju napędowego ON oraz benzyny do samochodów gminnych i strażackich w Gminie Ślemień. Józefiak Tomasz 2009-02-26
117 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty w ramach rozpoznania cenowego. Józefiak Tomasz 2009-02-20
116 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty wybranej w drodze negocjacji w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zorganizowanie i przeprowadzeniu szkolenia dotyczącego projektu " czas na karierę" realizowanego w ramach działania 6.1.1 POKL - wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Józefiak Tomasz 2009-02-18
115 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania przetargowego na " Zakup paliw płynnych - oleju napędowego ON oraz benzyny do samochodów gminnych i strażackich. Józefiak Tomasz 2009-02-17
114 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu przetargu na świadczenie usługi bezprzewodowego dostępu do internetu poprzez karty modemowe dla beneficjentów ostatecznych projektu" Czas na karierę" realizowanego w ramach działania 6.1.1 POKL wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Józefiak Tomasz 2009-02-12
113 Wójt Gminy w Ślemieniu podaje do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu przetargu na zakup paliw płynnych, oleju napędowego ON oraz benzyny do samochodów gminnych i strażackich w Gminie Ślemień. Józefiak Tomasz 2009-02-09
112 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu postępowania na dostawę sprzętu komputerowego , urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania w ramach projektu " Czas na karierę" realizowanego w ramach działania 6.1.1 POKL- wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Józefiak Tomasz 2009-01-30
111 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu przetargu nieograniczonego na zakup paliw płynnych -oleju napędowego On oraz benzyny do samochodów gminnych i strażackich w Gminie Ślemień" Józefiak Tomasz 2009-01-30
110 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania przetargowego na świadczenie usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu poprzez karty modemowe dla beneficjentów ostatecznych projektu " Czas na karierę" realizowanego w ramach działania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( POKL)- wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Józefiak Tomasz 2009-01-28
109 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania przetargowego w trybie- art. 70 ustawy Prawo zamówień Publicznych- zapytanie o cenę. Józefiak Tomasz 2009-01-20
108 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi monitoringu w projekcie " Czas na karierę"- realizowanego w ramach działania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( POKL) - wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Józefiak Tomasz 2009-01-12
107 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania przetargowego na świadczenie usługi monitoringu w projekcie pt." Czas na karierę" realizowanych w ramach działania 6.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Józefiak Tomasz 2008-12-31
106 Informacja o unieważnieniu przetargu na zakup lokali mieszkalnych w Ślemieniu Józefiak Tomasz 2008-12-16
105 Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ślemień. Józefiak Tomasz 2008-12-16
104 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty o " Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 345 641,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę rat kapitałowych i pożyczek. Józefiak Tomasz 2008-11-28
103 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na " Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie: 1.345.641,00 na sfinansowanie inwestycji gminnych. Józefiak Tomasz 2008-11-17
102 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego lokali mieszkalnych nr C i D w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu. Józefiak Tomasz 2008-11-12
101 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy na zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Ślemień w sezonie zimowym 2008/2009. Józefiak Tomasz 2008-10-30
100 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty na zadanie nr 1, w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w sołectwach Ślemień, Las i Kocoń w sezonie zimowym 2008/2009 Józefiak Tomasz 2008-10-16
99 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wyborze oferty na dostawę opału(węgiel i flot) do budynków Ośrodka Zdrowia i budynku Lecznicy. Józefiak Tomasz 2008-10-15
98 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o wszczęciu przetargu nieograniczonego na " Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Ślemień, Las i Kocoń w sezonie zimowym 2008/2009" Józefiak Tomasz 2008-10-06
97 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wyborze oferty na " Wykonanie infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień - etap I." Józefiak Tomasz 2008-09-29
96 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o częściowym rozstrzygnięciu przetargu na dostawę opału do placówki Ośrodka Zdrowia, budynku Lecznicy i budynku Urzędu Gminy w sezonie grzewczym 2008/2009 Józefiak Tomasz 2008-09-25
95 Wójt Gminy Ślemień informuje o przetargu na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Ślemień,Las i Kocoń. Józefiak Tomasz 2008-09-22
94 Wójt Gminy Ślemień ogłasza przetarg na zakup i dostawę opału do placówki Ośrodka Zdrowia , budynku Lecznicy i budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu w sezonie grzewczym 2008/2009. Józefiak Tomasz 2008-09-17
93 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania na dostawę samochodu 9 -cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ( na wózkach inwalidzkich). Józefiak Tomasz 2008-09-16
92 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu przetargu na dostawę samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ( na wózkach inwalidzkich) Józefiak Tomasz 2008-09-11
91 Wójt Gminy Ślemień podaje informacje o pisemnym przetargu nieograniczonym na działki niezabudowane w Ślemieniu. Józefiak Tomasz 2008-09-11
90 ogłoszenie o postępowaniu bezprzetargowym w sprawie sprzedaży mieszkań. Józefiak Tomasz 2008-09-10
89 Wójt Gminy Ślemień ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ( na wózkach inwalidzkich) Józefiak Tomasz 2008-08-27
88 Wójt Gminy Ślemień ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień - etap I. Józefiak Tomasz 2008-08-21
87 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach przetargu. Józefiak Tomasz 2008-08-20
86 Wójt Gminy Ślemień ogłasza przetarg nieograniczony na Odbudowę mostu w ciągu drogi gminnej U Mikusa na potoku Kocońka w miejscowości Las. Józefiak Tomasz 2008-07-23
85 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty. Józefiak Tomasz 2008-06-05
84 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu. Józefiak Tomasz 2008-06-05
83 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty w ramach rozpoznania cenowego. Józefiak Tomasz 2008-06-02
82 Ogłoszenie Wójta Gminy Ślemień w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej. Józefiak Tomasz 2008-05-21
81 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach przetargu. Józefiak Tomasz 2008-05-19
80 Wójt Gminy Ślemień ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gminie Ślemień Józefiak Tomasz 2008-05-16
79 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informacje o zakupie samochodu dostawczego- skrzyniowego marki Gazela. Józefiak Tomasz 2008-05-13
78 Wójt Gminy Ślemień ogłasza przetarg nieograniczony na Remont nawierzchni i odwodnienia drogi rolniczej Do Wajdzika w Ślemieniu. Józefiak Tomasz 2008-04-21
77 Wójt Gminy Ślemień podaje do wiadomości publicznej informację o wyborze Wykonawcy w postępowaniu przetargowym na Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej,kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót dla zadania pn. Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień. Józefiak Tomasz 2008-04-14
76 Wójt Gminy Ślemień ogłasza przetarg nieograniczony na " Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej, kosztorysów inwestorskich,przedmiarów robót dla zadania pn."Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień" Józefiak Tomasz 2008-04-02
75 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze wykonawcy na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na rozbudowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz budowę ujęć wody i stacji uzdatniania. Józefiak Tomasz 2008-03-28
74 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu postępowania przetargowego na " Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na rozbudowę oczyszczalni ścieków,kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz budowę ujęć wody i stacji uzdatniania." Józefiak Tomasz 2008-02-28
73 Wójt Gminy Ślemień ogłasza przetarg nieograniczony na " Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na rozbudowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz budowę ujęć wody i stacji uzdatniania" Józefiak Tomasz 2008-02-20
72 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na " Opracowanie dokumentacji budowlanej na rozbudowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz budowę ujęć wody i stacji uzdatniania wody" Józefiak Tomasz 2008-02-12
71 Wójt Gminy Ślemień ogłasza przetarg nieograniczony na "Opracowanie dokumentacji budowlanej na rozbudowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz budowę ujęć wody i stacji uzdatniania" Józefiak Tomasz 2008-01-30
70 zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na" "Opracowanie dokumentacji budowlanej na rozbudowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz budowę ujęć wody i stacji uzdatniania wody" Józefiak Tomasz 2008-01-22
69 Wójt Gminy Ślemień ogłasza przetarg nieograniczony na " Opracowanie dokumentacji budowlanej na rozbudowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz budowę ujęć wody i stacji uzdatniania" Józefiak Tomasz 2008-01-10
68 Wójt Gminy Ślemień podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Wykonawcy na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 728 000,00 zł. Józefiak Tomasz 2007-12-13
67 wójt Gminy Ślemień ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 782 tysiące złotych. Józefiak Tomasz 2007-12-06
66 Ogłoszenie Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w sprawie " Zimowego utrzymania dróg gminnych w sołectwach Ślemień, Kocoń i Las w okresie zimowym 2007/2008" Józefiak Tomasz 2007-11-15
65 Ogłoszenie Wójta Gminy Ślemień o wyborze Wykonawcy na remont dróg uszkodzonych w wyniku powodzi. Józefiak Tomasz 2007-11-09
64 Wójt Gminy Ślemień sporządził wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Józefiak Tomasz 2007-11-08
63 ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na " Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Ślemień, Las i Kocoń w latach 2007/2008" Józefiak Tomasz 2007-10-30
62 "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Ślemień, Las i Kocoń w latach 2007/2008" Józefiak Tomasz 2007-10-22
61 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Ślemień, Las i Kocoń w latach 2007/2008”. Józefiak Tomasz 2007-10-22
60 Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego prowadzonego w trybie pprztaru nieograniczonego na Remont drogi gminnej- rolniczej " Przeczna " droga w Ślemieniu - Etap IV zadanie 1. Józefiak Tomasz 2007-10-16
58 Wójt Gminy Ślemień ogłasza przetarg nieograniczony na : Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Ślemień. Las i Kocoń w latach 2007/2008. Józefiak Tomasz 2007-09-28
57 Wójt Gminy Ślemień ogłasza przetarg nieograniczony na : Zimowe utrzymanie dróg w sołectwach Ślemień, Las i Kocoń w latach 2007/2008. Józefiak Tomasz 2007-09-28
56 Wójt Gminy Ślemień ogłasza przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej -rolniczej " Przeczna " Droga w Ślemieniu- Etap IV zadanie 1. Józefiak Tomasz 2007-09-24
55 Wójt Gminy Ślemień ogłasza przetarg nieograniczonyna remont drogi gminnej -rolniczej"Przeczna"droga w Ślemieniu -Etap IV zad.1 Józefiak Tomasz 2007-09-21
54 Ogłoszenie o wyniku przetargu na modernizację drogi gminnej-rolniczej do Łobody w Koconiu w Gminie Ślemień Józefiak Tomasz 2007-08-14
53 Wójt Gminy Ślemień ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej- rolniczej Do Łobody w Koconiu w Gminie Ślemień Józefiak Tomasz 2007-07-25
52 ogłoszenie dotyczy unieważnienia postępowania na modernizację drogi gminnej-rolniczej do Łobody w Koconiu w Gminie Ślemień Józefiak Tomasz 2007-07-18
51 przetarg nieograniczony na modernizację drogi do Łobody w Koconiu w Gminie Ślemień Józefiak Tomasz 2007-06-26
50 Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek Józefiak Tomasz 2007-06-08
49 Wójt Gminy Ślemień ogłasza przetarg nieograniczony na „Odbudowę drogi Przecznej w Ślemieniu poprzez jej remont – etap III zad. 1” Zyzak Marcin 2007-05-07
48 Wójt Gminy Ślemień ogłasza przetarg nieograniczony na „Odbudowę drogi Przecznej w Ślemieniu poprzez jej remont – etap III” Zyzak Marcin 2007-05-07
47 Wójt Gminy Ślemień ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Gminie Ślemień, obręb Ślemień objętych KW BB1Z/00037913/9 stanowiacych własność Gminy. Zyzak Marcin 2007-04-30
46 Ogłoszenie o zawarciu umowy„Przeprowadzenie usługi cateringowej do projektu „Wiedza – pomysł - praca” (projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 – działanie 2.3 programu ZPORR)” Zyzak Marcin 2007-04-18
45 Ogłoszenie o zawarciu umowy na „Organizacja i wynajem sal na szkolenia do projektu „Wiedza – pomysł - praca” (projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 – działanie 2.3 programu ZPORR)” Zyzak Marcin 2007-02-14
44 Ogłoszenie o zawarciu umowy na „Organizację i wynajem sal na szkolenia do projektu „Wiedza – pomysł - praca” (projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 – działanie 2.3 programu ZPORR)” Zyzak Marcin 2006-12-01
43 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NA „Przeprowadzenie usługi cateringowej do projektu „Wiedza – pomysł - praca” (projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 – działanie 2.3 programu ZPORR)” Zyzak Marcin 2006-11-29
42 Ogłosznie o udzielonych zamówieniach w ramach projektu Wiedza - Pomysł - Praca Zyzak Marcin 2006-11-03
41 O postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na “Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwach Ślemień, Las i Kocoń w latach 2006/2007 ” Zyzak Marcin 2006-10-11
40 O postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z usługą reklamową do projektu „Wiedza – pomysł - praca” (projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 – działanie 2.3 programu ZPORR)” Zyzak Marcin 2006-10-02
39 O postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności lub posiadanego mienia do projektu „Wiedza – pomysł - praca” (projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 – działanie 2.3 programu ZPORR)” Zyzak Marcin 2006-09-22
38 O postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 579.072 zł. Zyzak Marcin 2006-08-23
37 O postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w ramach projektu pn.: „Rozwój gminy poprzez budowę stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową”. Zyzak Marcin 2006-08-10
36 Wójt Gminy Ślemień ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Gminie Ślemień, obręb Ślemień objętych KW BB1Z/00037913/9 stanowiących własność Gminy. Zyzak Marcin 2006-08-09
35 O postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na “Modernizacje drogi gminnej „Obwodnica wokół boiska” w Ślemieniu” Zyzak Marcin 2006-08-07
34 O postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na “Odbudowę drogi „Przecznej” w Ślemieniu – Etap II” Zyzak Marcin 2006-05-12
33 O postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na “Odbudowę drogi „Przecznej” w Ślemieniu – Etap II” Zyzak Marcin 2006-04-24
32 O postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę klubu Kuba w Lasie” Zyzak Marcin 2006-04-24
31 O postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na “Dostawę mebli (łóżka, szafki i krzesła) do schroniska w Ślemieniu” Zyzak Marcin 2005-11-18
29 O postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę świetlicy w ramach projektu pn.: Integracja i rozwój kulturalny Ślemienia poprzez dostęp do nowoczesnej świetlicy” Zyzak Marcin 2005-11-07
21 O postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację oraz wykonanie przebudowy kotłowni węglowej na pompę ciepła wraz z instalacją c.o. w budynku użyteczności publicznej w Ślemieniu łącznie z opracowaniem dokumentacji projektowej – zadanie typu „projektuj i buduj”” Zyzak Marcin 2005-06-07
16 O postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na “Opracowanie podkładów sytuacyjno-wysokościowych (mapy) do celów projektowych dla sołectwa Las, Kocoń i części wsi Ślemień” Zyzak Marcin 2005-02-28
15 O postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na “Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz powiatowych w sołectwach Ślemień, Las i Kocoń” Zyzak Marcin 2004-10-20
11 O postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na “Modernizację drogi gminnej w miejscowości Las “Las III k/Gibas” Gmina Ślemień” Zyzak Marcin 2004-05-11
6 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŚLEMIEŃ W SEZONIE 2003/2004. Elżbieta Górna 2003-10-02

[Liczba odsłon: 3022763]

przewiń do góry